Quyết định 444/2001/QĐ-UBND

Quyết định 444/2001/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 2766/2000/QĐ-UB do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định số 444/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy định phân công phân cấp giải quyết công tác đầu tư xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 573/QĐ-UBND 2008 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 06/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định số 444/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy định phân công phân cấp giải quyết công tác đầu tư xây dựng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/2001/QĐ-UB

Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2766/2000/QĐ-UB NGÀY 16/10/2000 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu;

- Xét đề nghị của Giám Đốc các Sở : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công nghiệp và TTCN; Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Khoản 8 Điều 5 được sửa đổi như sau:

8. Các công trình sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới có mức vốn dầu tư dưới 100 triệu đồng, nếu đã được cấp thẩm quyền chấp nhận đưa vào kế hoạch thì không lập dự án, chỉ lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

2. Khoản 3 Điều 8 được sửa đổi bổ sung như sau:

3. Chủ tịch UBND huyện, thành phố, người quyết định đầu tư của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do mình quyết định đầu tư. Nếu UBND huyện, thành phố, chủ đầu tư doanh nghiệp chưa đủ khả năng thẩm định thì có văn bản đề nghị Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán của tỉnh (do Sở Tài chính Vật giá chủ trì) thẩm tra trước khi ra quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quy định phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2766/2000/QĐ-UB ngày 16/10/2000 vẫn giữ nguyên.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế; Giám đốc các Sở, cơ quan ngang Sở trực thuộc UBND tỉnh; Giám Đốc các BQL dự án, Chủ đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát ND tỉnh;
- Toà án nhân dân tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu VT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 444/2001/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu444/2001/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2001
Ngày hiệu lực02/03/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 444/2001/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 444/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy định phân công phân cấp giải quyết công tác đầu tư xây dựng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 444/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy định phân công phân cấp giải quyết công tác đầu tư xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu444/2001/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Mễ
       Ngày ban hành02/03/2001
       Ngày hiệu lực02/03/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/03/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 444/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy định phân công phân cấp giải quyết công tác đầu tư xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 444/2001/QĐ-UB sửa đổi Quy định phân công phân cấp giải quyết công tác đầu tư xây dựng