Chỉ thị 26/CT-UBND

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2009 về đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2009 thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2009 thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Huế, ngày 18 tháng 8 năm 2009

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30) được Chính phủ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá cải cách hành chính từ nay đến hết năm 2010. Việc thực hiện thành công Đề án này có ý nghĩa chính trị, kinh tế hết sức to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện mối quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc giải quyết công việc của công dân; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Trong giai đoạn thống kê thủ tục hành chính, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức triển khai thực hiện Đề án 30 một cách nghiêm túc; kết quả đã thống kê được hơn 2000 biểu mẫu thống kê; đã ban hành bộ danh mục thủ tục hành chính áp dụng chung cho cấp huyện, cấp xã và bộ danh mục thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, ở một số ngành, địa phương, do người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu tập trung chỉ đạo nên việc triển khai còn chậm, chất lượng thấp.

Để tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án 30 theo sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện ngay các công việc sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tổ chức công bố công khai bộ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị tại trụ sở làm việc và trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có); thực hiện nghiêm túc việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo đúng quyết định ban hành của UBND tỉnh. Tiếp tục thống kê những thủ tục còn thiếu, những thủ tục mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung.

2. Triển khai thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 của UBND tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ rà soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo phải hoàn thành công tác rà soát thủ tục hành chính trước 31/10/2009.

3. Chỉ đạo sát sao công tác thực hiện đề án 30, đưa nội dung tình hình thực hiện đề án 30 vào các cuộc họp giao ban định kỳ của cơ quan, đơn vị. Cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

4. Tăng cường quán triệt sâu rộng hơn nữa trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện đề án 30, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ lãnh đạo và cán bộ thừa hành trong việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

5. Các Sở, ban ngành thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của cơ quan, đơn vị đặt dưới dự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành để triển khai các nhiệm vụ của Đề án 30 cho đến khi kết thúc đề án. Tổ công tác do Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng phòng Hành chính Tổ chức) làm Tổ trưởng và thành viên là lãnh đạo các phòng, các chuyên viên liên quan. Yêu cầu các Sở, ban ngành lập danh sách Tổ công tác gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/8/2009.

6. Tổ chức áp dụng ngay phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương mình sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Giao Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh để làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, mục đích và nội dung của việc thực hiện Đề án 30 để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tham gia cùng chính quyền thực hiện.

8. Đối với công tác khen thưởng thành tích công tác năm 2009, 2010 của các cơ quan, đơn vị, yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ trong quá trình thẩm tra hồ sơ khen thưởng cần phối hợp với Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ công tác đề án 30 tỉnh để xem xét thêm việc thực hiện đề án 30 của cá nhân, đơn vị đó.

9. Giao Tổ công tác thực hiện đề án 30 tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong việc thực hiện đề án 30; định kỳ tổng hợp kết quả tình hình thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, CCHC (3 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2009
Ngày hiệu lực18/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2009 thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2009 thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành18/08/2009
        Ngày hiệu lực18/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2009 thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC Thừa Thiên Huế

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2009 thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC Thừa Thiên Huế