Chỉ thị 23/2005/CT-UBND

Chỉ thị 23/2005/CT-UBND về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu Ngân sách nhà nước do tỉnh Lào Cai ban hành

Chỉ thị 23/2005/CT-UBND biện pháp xử lý nợ đọng chống thất thu NSNN đã được thay thế bởi Quyết định 376/QĐ-UBND danh mục văn bản về phổ biến pháp luật hết hiệu lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 06/02/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/2005/CT-UBND biện pháp xử lý nợ đọng chống thất thu NSNN


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2005/CT-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 10 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ ĐỌNG VÀ CHỐNG THẤT THU NSNN

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thu hàng năm đều vượt dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, giúp cho UBND tỉnh chủ động điều hành ngân sách, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đạt được kết quả như trên ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, HĐND, UBND và các ngành, các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của ngành Thuế, còn có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, đã khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và chấp hành nghiêm các quy định của Luật thuế.

Tuy nhiên, tình hình thất thu thuế, phí, lệ phí (gọi chung là thuế) vẫn còn khá lớn, tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn phổ biến. Nhiều đơn vị nợ thuế dây dưa kéo dài nhất là doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Một số địa phương, một số ngành chưa quan tâm đúng mức đối với các doanh nghiệp. Sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các ngành chức năng để thu thuế chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp.

Nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/2005/CT-TTg ngày 15/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách nhà nước và công văn số 1156/TTg-KTTH ngày 16/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành ngân sách trong những tháng cuối năm. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm thúc đẩy sản xuât kinh doanh phát triển, đồng thời tăng cường xử lý nợ đọng và chống thất thu ngân sách Nhà nước phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước giao, tạo nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2005, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 08/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 4 về việc phê chuển kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2005; điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2005; cần có giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu, tăng hiệu quả để có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách. Tăng cường đấu tranh chống gian lận thương mại, xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hợp cố tình chây ỳ chiếm dụng tiền thuế, trốn thuế. UBND các huyên, thành phố phải chủ động điều hành và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán đã được UBND tỉnh giao.

2. Các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư và các ngành liên quan có trách nhiệm kiêm tra lại thủ tục các dự án đâu tư, làm đúng, đây đủ các bước theo quy định hiện hành, tổ chức nghiệm thu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán vốn cho các công tình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong đầu tư xây dựng cơ bản, tuyệt đối không được gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp .

3. Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác thu nợ thuế: Thực hiện rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn nợ đọng thuế, để phân tích rõ nguyên nhân nợ đọng kéo dài, phân loại nợ để có biện pháp thu nợ kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức thu ngay vào ngân sách Nhà nước các khoản nợ đọng thuê có khả năng thu hồi qua kiểm tra, thanh tra quyết toán thuê tại cơ sở kinh doanh, hoặc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến lĩnh vực thuế.

- Tổ chức một bộ phận để chuyên trách việc theo dõi, đôn đốc thu nợ thuế và phối hợp các cơ quan chức năng: Công an tỉnh, Viện kiểm sát, các tổ chức tín dụng và các cơ quan có liên quan thực hiện cưỡng chế thu nợ thuế vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định đôi với các đơn vị, cá nhân cố tình dây dưa, trây ỳ không thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, các Ban quản lý dự án... để nắm bắt thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân có thu nhập cao, từ đó có biện pháp phối hợp để thu các khoản thuế phát sinh và các khoản nợ đọng thuế kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

- Tăng cường các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ doanh thu, chi phí của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật thuế, vi phạm chế độ quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

4. Cơ quan Tài chính, kho bạc quản lý chặt chẽ chi tiêu của các tổ chức, đơn vị hưởng thụ ngân sách; phối hợp với cơ quan thuế để đối chiếu hóa đơn khi thấy cần thiết, để ngăn chặn việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Các Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện trích ngay tiền gửi của các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật thuế để nộp vào ngân sách Nhà nước khi có quyết định của cơ quan Thuế.

5. Sở Kế hoạch Đầu tư: Tăng cường kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau khi cấp giấy phép kinh doanh để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về đăng ký kinh doanh và phát hiện kịp thời các doanh nghiệp làm thủ tục thành lập nhưng không tổ chức sản xuất kinh doanh mà chỉ để mua, bán bất hợp pháp hóa đơn thu lợi bất chính, gây thất thu cho NSNN.

6. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chức năng ở huyện, thành phố phối hợp với cơ quan thuế để tổ chức điều tra cưỡng chế thu nợ thuế, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế kéo dài, không chấp hành các quyết định xử phạt về thuế của cơ quan thuế.

7. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí cần bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn thu này. Thực hiện thu đúng, thu đầy các loại phí, lệ phí theo quy định.

8. Các cơ quan Báo Lào Cai, Đài phát thanh truyền hình Lào Cai:

Phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thuế, Luật Hải quan làm cho mọi tổ chức và cá nhân, hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc nộp thuế cho Nhà nước.

Kịp thời thông tin, đăng tải những doanh nghiệp, hộ kinh doanh trốn thuế, nợ đọng thuế kéo dài, đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo thông báo của cơ quan Thuế, Hải quan.

9. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân nộp thuế có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các Luật, Pháp lệnh, các quy định của Nhà nước về thuế và thực hiện nộp thuế đây đủ, kịp thời đúng với kết quả sản xuất kinh doanh của mình, không được chậm nộp, dây dưa tiền thuế của nhà nước.

10. Hàng tháng Cục Thuế, Cục Hải quan tổng hợp tình hình thực hiện việc thu nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và công tác chống thất thu thuế trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh biết để có biện pháp xử lý.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu Ngân sách nhà nước, yêu cầu các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2005
Ngày hiệu lực16/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 23/2005/CT-UBND biện pháp xử lý nợ đọng chống thất thu NSNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/2005/CT-UBND biện pháp xử lý nợ đọng chống thất thu NSNN
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Ngọc Kim
        Ngày ban hành06/10/2005
        Ngày hiệu lực16/10/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 23/2005/CT-UBND biện pháp xử lý nợ đọng chống thất thu NSNN

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/2005/CT-UBND biện pháp xử lý nợ đọng chống thất thu NSNN