Quyết định 376/QĐ-UBND

Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 376/QĐ-UBND danh mục văn bản về phổ biến pháp luật hết hiệu lực Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 30/9/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày

03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành, gồm 21 văn bản.

(Có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 30/9/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 376/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 21 văn bản

STT

Số, kí hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Hiệu lực của văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

A

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN PHẦN

I

QUYẾT ĐỊNH

01

35/2006/QĐ-UBND

03/5/2006

UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai

26/6/2010

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 16/6/2010 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

02

48/2008/QĐ-UBND

10/10/2008

UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

30/3/2012

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

03

48/2009/QĐ-UBND

29/12/2009

UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

01/7/2012

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

04

39/2006/QĐ-UBND

04/5/2006

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc ban hành mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

07/01/2013

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

II

CHỈ THỊ

05

16/CT-UB

29/7/1994

UBND tỉnh Lào Cai

Về ngăn chặn, xử lý và truy quét các tệ nạn “ma túy, cờ bạc, say rượu, bê tha và những hành vi liên quan đến mại dâm”

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

06

24/CT-UB

23/9/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

07

21/CT-CT

22/12/1997

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

15/12/2010

Chỉ thị 08/2010/CT-UBND ngày 01/12/2010 của UBND tỉnh Lào Cai thay thế

08

19/1999/CT-UB

24/11/1999

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc nghiêm cấm săn, bắt, vận chuyển, buôn bán và giết mổ động vật hoang dã trái phép

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

09

02/CT-UB

15/01/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

10

11/2001/CT-UB

09/5/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” từ 15/5 - 30/6/2001

30/6/2001

Hết hiệu lực theo thời gian

11

16/2001/CT-UB

26/7/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

12

22/2001/CT-UB

31/10/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về tăng cường quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

13

05/2004/CT-UB

23/4/2004

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 67/2003/ NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

14

23/2005/CT-UBND

06/10/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu NSNN

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

15

02/2007/CT-UBND

02/4/2007

UBND tỉnh Lào Cai

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

16

04/2007/CT-UBND

10/10/2007

UBND tỉnh Lào Cai

Về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn hiện nay

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

17

03/2010/CT-UBND

20/5/2010

UBND tỉnh Lào Cai

Về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

III

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CHỨA ĐỰNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

18

23/CT-UB

13/11/2001

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hải quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai

06/02/2013

Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ

B

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I

QUYẾT ĐỊNH

19

01/2009/QĐ-UBND

09/01/2009

UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Lào Cai.

01/12/2012

Quyết định 44/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Khoản 2 Điều 3

20

15/2009/QĐ-UBND

30/6/2009

UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai.

10/12/2011

Quyết định 46/2011/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Khoản 2 Điều 3

21

50/2009/QĐ-UBND

31/12/2009

UBND tỉnh Lào Cai

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai

04/6/2012

Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Khoản 2 Điều 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 376/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu376/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2013
Ngày hiệu lực06/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 376/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 376/QĐ-UBND danh mục văn bản về phổ biến pháp luật hết hiệu lực Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 376/QĐ-UBND danh mục văn bản về phổ biến pháp luật hết hiệu lực Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu376/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Văn Vịnh
       Ngày ban hành06/02/2013
       Ngày hiệu lực06/02/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 376/QĐ-UBND danh mục văn bản về phổ biến pháp luật hết hiệu lực Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 376/QĐ-UBND danh mục văn bản về phổ biến pháp luật hết hiệu lực Lào Cai

           • 06/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực