Chỉ thị 22/2001/CT-UB

Chỉ thị 22/2001/CT-UB về tăng cường quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra do tỉnh lào Cai ban hành

Chỉ thị 22/2001/CT-UB quản lý hoạt động thanh tra kiểm tra Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 376/QĐ-UBND danh mục văn bản về phổ biến pháp luật hết hiệu lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 06/02/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/2001/CT-UB quản lý hoạt động thanh tra kiểm tra Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2001/CT-UB

Lào Cai, ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị 19/1998/CT-UB ngày 31/10/1998 triển khai Nghị định nói trên. Từ đó đến nay công tác quản lý và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng đã có chuyển biến tích cực, góp phần đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh đi vào trật tự, kỷ cương, đúng pháp luật. Tuy nhiên hoạt động thanh tra, kiểm tra vẫn còn một số tồn tại như: trùng lặp, chồng chéo, tiến hành thanh tra, kiểm tra không có quyết định, thời gian tiến hành kéo dài, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ, còn có hiện tượng lạm dụng quyền thanh tra, kiểm tra gây phiền hà đối với đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trên, ngày 11/9/2001 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 22/2001/CT-TTg về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Đây là một yêu cầu bức thiết đối với các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với các doanh nghiệp.

Quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã cần chỉ đạo, quán triệt sâu sắc cho lực lượng có chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý về nội dung Chỉ thị 22/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Mọi hoạt động thanh tra, kiểm tra phải thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 61/1998/NĐ-CP của Chính phủ, các hướng dẫn của Tổng Thanh tra Nhà nước và Chỉ thị 19/1998/CT-UB của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ theo quy định, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, vi phạm nhỏ, không để phát sinh thành vi phạm lớn và tội phạm.

3. Thanh tra các cấp, Thanh tra các ngành cần làm tốt vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND và thủ trưởng cùng cấp trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Cần làm tốt việc khảo sát, xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, mọi cuộc thanh tra, kiểm tra phải trong kế hoạch được duyệt, khi tiến hành phải có quyết định bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Để tránh sự chồng chéo các cuộc thanh tra, kiểm tra, các nội dung thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước với các cuộc kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát, yêu cầu Thanh tra tỉnh tổng hợp kế hoạch do các cấp, các ngành đề nghị, phối hợp trao đổi với Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh để thống nhất trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh thông báo cho UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh biết về chương trình, kế hoạch kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế- xã hội của cơ quan, để hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm sát được khoa học, toàn diện trên địa bàn tỉnh.

4. Giám đốc Công an tỉnh cần chỉ đạo tốt việc tổ chức và quản lý hoạt động kiểm tra của các đơn vị trực thuộc như: Cảnh sát kinh tế, An ninh kinh tế, An ninh văn hóa, Cảnh sát PCCC, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp hàng năm phải xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra gửi Chánh Thanh tra tỉnh để phối hợp quản lý và bảo cáo UBND tỉnh. Việc kiểm tra ngoài kế hoạch (xác minh theo nghiệp vụ của ngành) chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết và phải có quyết định bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan Công an có thẩm quyền. Chấm dứt ngay việc hình sự hóa các quan hệ hành chính, dân sự, kinh tế. Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra của lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra đã đề ra theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.

5. Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra được thực hiện phân cấp theo các hướng sau:

- Thanh tra tỉnh thanh tra, kiểm tra chuyên sâu đối với các ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã (cấp huyện), các doanh nghiệp lớn.

- Thanh tra sở, ngành thanh tra, kiểm tra chuyên sâu đối với các đơn vị trực thuộc sở, ngành, các lĩnh vực quản lý chuyên ngành đối với cơ quan thuộc cấp huyện, các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Thanh tra cấp huyện thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng cấp xã, các cơ quan thuộc cấp huyện, các tổ chức kinh tế trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch thanh tra cán bộ có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cuộc thanh tra, kiểm tra, đảm bảo cho các cuộc thanh tra, kiểm tra được nhanh chóng.

6. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thông tin, báo cáo: Kết thúc mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra đoàn công tác phải có báo cáo (kết luận) bằng văn bản gửi thủ trưởng trực tiếp và Thanh tra tỉnh. Định kỳ 6 tháng, 1 năm các cấp, các ngành phải có bảo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra gửi UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh; Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi UBND tỉnh về công tác này theo quy định.

7. Giám đốc Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền các quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là đối với các doanh nghiệp để hoạt động này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2001
Ngày hiệu lực31/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 22/2001/CT-UB quản lý hoạt động thanh tra kiểm tra Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/2001/CT-UB quản lý hoạt động thanh tra kiểm tra Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành31/10/2001
        Ngày hiệu lực31/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 22/2001/CT-UB quản lý hoạt động thanh tra kiểm tra Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/2001/CT-UB quản lý hoạt động thanh tra kiểm tra Lào Cai