Quyết định 374/QĐ-UBND

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012

Nội dung toàn văn Quyết định 374/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản về phổ biến pháp luật Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 30/9/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012.

(Có danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vịnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 30/9/2012 BỊ BÃI BỎ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 374/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai)

Tổng số: 12 Chỉ thị

STT

Số, kí hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

Bãi bỏ

Lý do bãi bỏ

A

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

01

16/CT-UB

29/7/1994

UBND tỉnh Lào Cai

Về ngăn chặn, xử lý và truy quét các tệ nạn “ma túy, cờ bạc, say rượu, bê tha và những hành vi liên quan đến mại dâm”

Toàn bộ văn bản

Hiện nay thực hiện theo Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008.

02

24/CT-UB

23/9/1996

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Toàn bộ văn bản

Chỉ thị căn cứ vào Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, hiện nay Nghị định này đã hết hiệu lực 1 phần do Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp thay thế.

03

19/1999/CT-UB

24/11/1999

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc nghiêm cấm săn, bắt, vận chuyển, buôn bán và giết mổ động vật hoang dã trái phép

Toàn bộ văn bản

- Một số căn cứ ban hành Chỉ thị đã hết hiệu lực: Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 19/8/1991; Nghị định 18/HĐBT ngày 17/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng Quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ

- Đối tượng chịu sự điều chỉnh của chỉ thị không còn (Thị xã Lào Cai).

04

02/CT-UB

15/01/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Toàn bộ văn bản

Nội dung chỉ thị không còn phù hợp với Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và tình hình thực tế của địa phương

05

16/2001/CT-UB

26/7/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Toàn bộ văn bản

Căn cứ ban hành chỉ thị đã hết hiệu lực thi hành, cụ thể: Nghị định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

06

22/2001/CT-UB

31/10/2001

UBND tỉnh Lào Cai

Về tăng cường quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra

Toàn bộ văn bản

Căn cứ ban hành chỉ thị là Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hết hiệu lực thi hành.

07

05/2004/CT-UB

23/4/2004

UBND tỉnh Lào Cai

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ

Toàn bộ văn bản

Một số nội dung chỉ thị không còn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và căn cứ pháp lý ban hành văn bản là: Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã có nhiều nội dung bị sửa đổi, bổ sung.

08

23/2005/CT-UBND

06/10/2005

UBND tỉnh Lào Cai

Về các biện pháp xử lý nợ đọng và chống thất thu NSNN

Toàn bộ văn bản

Nội dung chỉ thị không còn phù hợp với tình hình thực tế

09

02/2007/CT-UBND

02/4/2007

UBND tỉnh Lào Cai

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Toàn bộ văn bản

Một số nội dung văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và văn bản được dẫn chiếu áp dụng đã hết hiệu lực 1 phần (Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản).

10

04/2007/CT-UBND

10/10/2007

UBND tỉnh Lào Cai

Về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn hiện nay

Toàn bộ văn bản

Chỉ thị dẫn chiếu áp dụng đến các văn bản nhưng hiện nay các văn bản này đã bị sửa đổi, bổ sung hoặc hết hiệu lực.

11

03/2010/CT-UBND

20/5/2010

UBND tỉnh Lào Cai

Về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Chỉ thị dẫn chiếu áp dụng đến các văn bản hết hiệu lực thi hành (Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 34/2009/TT-BLĐTBXH ngày 16/10/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực thi hành)

B

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CHỨA ĐỰNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

12

23/CT-UB

13/11/2001

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Hải quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Toàn bộ văn bản

Căn cứ ban hành chỉ thị là Luật Hải quan năm 2001 đã bị sửa đổi, bổ sung và hình thức văn bản không phù hợp.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 374/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu374/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2013
Ngày hiệu lực06/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 374/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 374/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản về phổ biến pháp luật Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 374/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản về phổ biến pháp luật Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu374/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Văn Vịnh
       Ngày ban hành06/02/2013
       Ngày hiệu lực06/02/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 374/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản về phổ biến pháp luật Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 374/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản về phổ biến pháp luật Lào Cai

           • 06/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực