Chỉ thị 04/2007/CT-UBND

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay do tỉnh Lào Cai ban hành

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND quản lý nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 376/QĐ-UBND danh mục văn bản về phổ biến pháp luật hết hiệu lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 06/02/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2007/CT-UBND quản lý nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai


U BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong thi gian qua, UBND tỉnh đã tng xuyên ch đạo các ngành, các cp thúc đẩy hot đng sở hu công nghip (SHCN), bo v quyn li hp pháp cho nhiu tổ chc, cá nhân, thành phn kinh tế xác lp quyn SHCN cho các đối tưng: Sáng chế, kiu dáng công nghip nhãn hiu hàng hóa, thiết kế bố trí mạch tích hp bán dn, bí mật kinh doanh, tên thương mại và ch dn địa lý do mình sáng to ra hoc sở hu. Các s, ban, ngành, huyn, thành phđã phối hp tổ chc các lp tp hun nâng cao kiến thc v SHCN cho các cán b qun lý, các doanh nghip và các h nông dân trên địa bàn tỉnh; vn trong vic xác lp quyn SHCN cho các tổ chức, cá nhân; x nhiu v xâm phm quyn SHCN.

Tuy nhiên, hot đng SHCN trên địa bàn tỉnh trong thi gian qua vn còn nhiu bt cp như: Hiu biết v SHCN của các tổ chc, cá nhân và doanh nghip còn hn chế. Một s văn bn qun lý Nhà nưc quy đnh v hot đng SHCN, v bo hộ quyn SHCN ca đưc sửa đổi bổ sung cho phù hp với nh hình thc tế đối vi hot đng sở hu công nghip.

Để tăng ng hiu quả qun lý Nhà c v hot đng sở hu công nghip trên địa bàn tnh đáp ng s nghip công nghip hóa hin đại hóa ca tỉnh, vi nhng cơ hội và thách thc trong quá trình m cửa, hội nhp và mối quan h tơng mại quốc tế trong tình hình mới, UBND tnh ch thị:

1. Giám đốc các s, ban, ngành; Ch tch UBND các huyn, thành phố, các xã, phưng, thị trn có trách nhim tăng ng tuyên truyn, ph biến rng rãi ti các tổ chc, cá nhân đang hot đng trong lĩnh vc sn xut, kinh doanh trên địa bàn tỉnh các văn bn: Lut S hu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ca Quc hội nưc Cộng hoà Xã hội Ch nghĩa Vit Nam; Nghđnh số 103/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy đnh chi tiết và ng dn thi hành một sđiu của Lut S hu trí tuv sở hu công nghip; Ngh đnh số 105/2006/NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 ca Chính ph quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành một số điu của Lut S hu trí tuv bo v quyn sở hu tuvà qun lý Nhà c v S hu trí tu; Nghđnh số 106/2006/NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 ca Chính phquy đnh v xử pht vi phm hành chính v sở hu công nghip; Quyết đnh s 68/2005/QĐ - TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 ca Th tưng Chính ph v vic phê duyt Cơng trình h trợ phát trin tài sn của doanh nghip và một số văn bn khác liên quan.

2. Hội đng xét duyt đăng ký kinh doanh, Hội đng xét duyt các dự án đầu tư cp tỉnh và cp huyn, trưc khi cp giy phép phi kim tra tính hp pháp các đối tưng SHCN ca doanh nghip, cơ sở sn xut kinh doanh, nht là nhãn hiu, kiu dáng công nghip, sáng chế, ng dn các doanh nghip đến cơ quan qun lý, tiến hành đăng ký bo hcác đối tưng SHCN.

3. Doanh nghip thuộc các thành phn kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh phi có trách nhim đăng ký bo h SHCN mà đơn v đang sử dng theo các quy đnh hin hành của Nhà c gồm: Sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hp, kiu dáng công nghip, nhãn hiu, ch dn địa lý, chuyn quyn sử dụng, chuyn nhưng quyn, hp đng chuyn quyn sử dng độc quyn, hp đng chuyn quyn sử dụng không độc quyền, hp đng sử dụng đối tưng SHCN thcp, bt buộc chuyn giao quyn sử dng đối tưng SHCN (Li - xăng không tự nguyn), hưng dn các doanh nghip đến cơ quan qun lý, tiến hành đăng ký bo h SHCN.

4. S Khoa hc và Công nghệ là cơ quan ch trì phối hp vi các s, ban, ngành liên quan có trách nhim:

a) Tuyên truyn ph biến pháp lut v SHCN, tổ chc thực hin các bin pháp đẩy mạnh hot đng SHCN.

b) T chc bộ y qun lý Nhà c v SHCN trên đa bàn tỉnh, đề xut vi UBND tỉnh ban hành các văn bn ch đạo phù hp vi pháp lut đng dn qun lý hot đng SHCN ti địa phương và tham mưu xây dựng chương trình h trợ phát trin tài sn trí tuệ trong hot đng sn xut - kinh doanh của tnh Lào Cai.

c) Vận đng và ng dn các doanh nghip ngoài quc doanh, doanh nghip Nhà c; các liên doanh, cơ sở sn xut

trên địa bàn tỉnh xác lp quyn SHCN theo pháp lut Vit Nam bao gồm: Sáng chế, gii pháp hu ích, nn hiu, kiu dáng công nghip, chỉ dn địa lý, chuyn giao Li-xăng, thm tra tính hp pháp ca các đối tưng SHCN đặc bit trong lĩnh vc xut nhp khu.

d) Thưng xuyên tổ chc thanh tra, kim tra, phát hin và xử lý các trưng hp vi phạm, hưng dn các tổ chc, cá nhân hot đng sn xut kinh doanh thc hin đầy đ các quy đnh của pháp lut v SHCN. Nếu phát hin các tổ chc, cá nhân có hành vi xâm phm quyn SHCN ca tổ chc, cá nhân khác phi kiên quyết xử theo quy đnh ca pháp lut.

e) Qun lý, ng dn đăng ký hot đng bo h quyn SHCN ti địa pơng theo đúng các quy đnh ca Nhà nưc.

5. S n hóa - Thông tin trưc khi cp giy phép xut bn các loi nhãn hiu hàng hóa, bin qung cáo kinh doanh, dịch v phi kim tra tính hp pháp v các đối tưng SHCN mà đơn vị, cá nhân đưc phép s dụng; đng thi phối hp vi các cơ quan có thm quyn tổ chc kim tra, giám sát hot đng ca các tổ chức, cá nhân đưc phép SHCN theo đúng quy đnh.

6. Đài PTTH tnh, Báo Lào Cai trưc khi phát sóng hoc đăng các thông tin, qung cáo các sn phm hàng hóa, dịch vụ phi kim tra nh hp pháp của các đi tưng sở hu công nghip mà các đơn vị, cá nhân yêu cu.

7. Các cơ quan Thanh tra, Công an, Qun lý th trường, Hi quan và các ngành liên quan có trách nhim phối hp vi SKhoa hc và Công nghệ tăng cưng công tác qun lý v sở hu công nghip; tổ chc thc hin tốt công tác thanh tra, kim tra chng xâm phm quyn sở hu công nghip, sn xut, kinh doanh hàng gi, hàng kém cht lưng trên địa bàn tỉnh.

8. UBND các huyn, thành phố trong phm vi, nhim v, quyn hn ca mình có trách nhim thc hin qun lý Nhà c v hot đng sở hu công nghip, kịp thi phát hin và x lý các xâm phm và tranh chp quyn SHCN theo đúng quy đnh ca pháp lut.

9. Giao S Khoa hc và Công nghệ theo dõi, đôn đc và đnh k tng hp báo cáo kết quv UBND tnh.

Ch thnày có hiu lc sau 10 ngày k từ ngày ký ban hành, thay thế Ch thị số 17/2001/CT - UB ngày 10/8/2001 vvic qun lý đăng ký bo h quyn sở hu công nghip trên địa bàn tỉnh. Giám đốc các s, ban, ngành; Ch tịch UBND các huyn, thành phố; Th trưng cơ quan, đơn vị, các t chức, doanh nghip có trách nhim trin khai thc hin Ch th này.

Trong quá trình thc hin nếu có khó khăn, ng mc các s, ngành, đơn v cn phn ánh v S Khoa học và Công nghđ tổng hp báo cáo UBND tỉnh xem xét gii quyết./.

(Đưa tin tuyên truyn trên các phương tin thông tin đại chúng)

 

 

TM. Y BAN NHÂN DÂN TỈNH
CH TCH
Nguyn Hu Vn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2007
Ngày hiệu lực20/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2007/CT-UBND quản lý nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 04/2007/CT-UBND quản lý nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu04/2007/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành10/10/2007
       Ngày hiệu lực20/10/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Sở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 04/2007/CT-UBND quản lý nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2007/CT-UBND quản lý nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp Lào Cai