Chỉ thị 24/2002/CT-UB

Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự năm 2003 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 2431/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự năm 2003 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 24/2002/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ NĂM 2003.

Những năm qua, thành phố thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự đã đi vào nền nếp, bốn năm liên tục đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở cả 3 cấp, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình hiện nay. Căn cứ Luật Nghĩa vụ Quân sự được sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 6 năm 1994, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về  giao chỉ tiêu cho thành phố gọi công dân nhập ngũ năm 2003 ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị :

1. Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận-huyện tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2003 cho nam công dân tuổi 17 ; đăng ký bổ sung nam công dân tuổi từ 18 đến 27 chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu ; thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự ; tổ chức kiểm tra các khâu công tác chuẩn bị đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển quân năm 2003 của các quận-huyện để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung, đảm bảo thực hiện đúng luật định ; tổ chức hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhận quân của thành phố ; thống nhất thực hiện hướng dẫn, kế hoạch tuyển chọn, tạo điều kiện cho các quận-huyện tiến hành giao quân đạt kết quả tốt.

2. Giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận-huyện, phường-xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2003 ; tham gia xét duyệt chặt chẽ về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức ; quản lý chắc số công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ ; tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lai lịch chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ ; quản lý, xử lý các công dân vi phạm Luật nghĩa vụ Quân sự ; phối hợp tuyển chọn nhận số quân được tuyển vào ngành Công an theo chỉ tiêu được giao, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng theo quy định ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất huấn luyện để nhận quân một đợt trong năm.

3. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo cơ quan Y tế các quận-huyện củng cố, kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng thành phần quy định ; tổ chức kiểm tra khám sức khỏe cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và công dân trong kế hoạch tuyển chọn, gọi nhập ngũ năm 2003 ; thực hiện kiểm tra xét nghiệm HIV và heroin trong quá trình khám tuyển ; riêng số được gọi nhập ngũ phải xét nghiệm và kiểm tra 100% để khi giao quân không phải trả về.

4. Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin chỉ đạo các đơn vị thuộc sở, phòng Văn hóa-Thông tin các quận-huyện và các báo, đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật nghĩa vụ Quân sự, truyền thống Quân đội, truyền thống Lực lượng võ trang thành phố và tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng, chu đáo, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội thanh niên tòng quân.

5. Giao Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá chỉ đạo ngành Tài chánh bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt động phục vụ công tác động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự từ thành phố đến quận-huyện, phường-xã, thị trấn.

6. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Văn phòng II, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các trường trung học phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học gởi danh sách nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi 18 đến 27) đang học ở các trường về cơ quan quân sự quận-huyện đúng thời gian quy định theo Thông tư số 1144/TTLB ngày 15 tháng 6 năm 1995 của Liên Bộ Quốc phòng-Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các quận-huyện quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và phục vụ công tác xét duyệt tuyển chọn công dân nhập ngũ.

7. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành Đoàn với trách nhiệm là Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và theo chức năng của từng cơ quan phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố) tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự năm 2003.

8. Ủy ban nhân dân các quận-huyện tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đúng thành phần, số lượng quy định ; tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhằm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu năm 2003 ở 02 cấp, mỗi quận-huyện tuyển chọn 3% Đảng viên nhập ngũ trên tổng chỉ tiêu giao quân và chọn mỗi phường-xã 02 thanh niên được xác định phục vụ lâu dài trong quân đội ; kiện toàn Ban tuyển sinh quân sự các cấp, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, đào tạo để bổ sung và xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng ; tiếp tục quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tiếp đón chu đáo và tạo điều kiện sớm có công ăn việc làm, ổn định đời sống cho quân nhân xuất ngũ ; giải quyết kịp thời những vướng mắc đối với gia đình có con em tại ngũ gặp khó khăn để anh em an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan nêu trên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực Thành Ủy 
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Các sở-ngành thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 các Đoàn thể thành phố
- UBND các quận-huyện
- Văn phòng II Bộ Giáo dục và Đào tạo
 (tại Thành phố Hồ Chí Minh)
- Hiệu trưởng các Trường Đại học và
 Trung học chuyên nghiệp tại TP
- Các Báo, Đài
- VP Thành Ủy - Các Ban Thành Ủy
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (NC/S)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2002/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/2002/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2002
Ngày hiệu lực29/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2002/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự năm 2003 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự năm 2003 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/2002/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành29/11/2002
        Ngày hiệu lực29/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự năm 2003 Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự năm 2003 Hồ Chí Minh