Quyết định 2431/QĐ-UBND

Quyết định 2431/QĐ-UBND năm 2007 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2431/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2431/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1213/TTr-STP-VB ngày 28 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 82 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực thi hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

1. Quyết định số 160/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 1979 về tổ chức bộ máy cơ quan Sở Công nghiệp.

2. Quyết định số 76/QĐ-UB ngày 07 tháng 5 năm 1981 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp.

3. Quyết định số 79/QĐ-UB ngày 07 tháng 5 năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của Phòng Thể dục, thể thao thuộc UBND quận, huyện.

4. Quyết định số 80/QĐ-UB ngày 07 tháng 5 năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của Phòng Thương binh Xã hội thuộc UBND quận, huyện.

5. Quyết định số 81/QĐ-UB ngày 07 tháng 5 năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của Phòng Y tế thuộc UBND quận, huyện.

6. Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1988 ban hành Quy định về việc quản lý các hoạt động dịch vụ pháp lý trên địa bàn thành phố.

7. Quyết định số 489/QĐ-UB ngày 26 tháng 8 năm 1989 về việc thành lập Tổ kiểm tra lưu động liên ngành các cấp để kiểm soát việc lưu thông, tàng trữ hàng ngoại nhập trái phép trên địa bàn Thành phố.

8. Quyết định số 35/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 1990 về việc thành lập Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

9. Quyết định số 199/QĐ-UB ngày 30 tháng 01 năm 1992 ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.

10. Quyết định số 777/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 1992 quy định về tổ chức và hoạt động của các Đội kiểm tra thị trường thành phố.

11. Quyết định số 870/QĐ-UB ngày 02 tháng 6 năm 1992 về thành lập các Đội kiểm tra thị trường thành phố.

12. Quyết định số 2293/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 1992 về thành lập các Đội kiểm tra thị trường thành phố nằm trên địa bàn quận, huyện.

13. Quyết định số 2690/QĐ-UB ngày 12 tháng 11 năm 1992 về thành lập Đội kiểm tra thị trường thành phố chuyên trách chống sản xuất, kinh doanh hàng giả.

14. Quyết định số 344/QĐ-UB ngày 08 tháng 3 năm 1993 về việc bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Hội đồng định giá bán nhà xưởng, máy móc thiết bị vắng chủ thành phố thành Hội đồng định giá và bán nhà xưởng thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố.

15. Quyết định số 1309/QĐ-UB ngày 30 tháng 8 năm 1993 về thực hiện chế độ Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh.

16. Quyết định số 1729/QĐ-UB ngày 16 tháng 11 năm 1993 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý Rừng phòng hộ môi trường thành phố.

17. Quyết định số 1853/UB-VX ngày 10 tháng 12 năm 1993 ban hành Chiến lược thông tin giáo dục truyền thông dân số và kế hoạch hóa gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2000.

18. Quyết định số 2524/QĐ-UB ngày 08 tháng 8 năm 1994 ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan dân số, kế hoạch hóa gia đình các cấp thuộc thành phố.

19. Quyết định số 5860/QĐ-UB ngày 10 tháng 8 năm 1995 sửa đổi giờ cao điểm và lưu thông xe tải.

20. Quyết định số 4755/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 1995 quy định khung giá đền bù và trợ cấp di chuyển, nhà ở, vật kiến trúc ven kênh rạch, ven sông và các khu nhà ở lụp xụp.

21. Quyết định số 6337/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 1995 về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 4755/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 1995 về đền bù, trợ cấp di chuyển nhà dân ven kênh rạch, các khu nhà lụp xụp.

22. Chỉ thị số 51/CT-UB ngày 02 tháng 10 năm 1995 về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng.

23. Quyết định số 5960/QĐ-UB ngày 14 tháng 8 năm 1995 về sửa đổi khoản a Điều 5 Quyết định số 1295/QĐ-UB ngày 27 tháng 8 năm 1993 về cấp đất xây dựng.

24. Quyết định số 2408/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 1995 quy định thủ tục lập hồ sơ thuê đất của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và bên Việt thuê đất để liên doanh.

25. Quyết định số 3254/QĐ-UB ngày 09 tháng 7 năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

26. Quyết định số 5462/QĐ-UB ngày 25 tháng 11 năm 1996 ban hành bảng giá đất trong Khu Công nghiệp Bình Hòa - Bình Thạnh.

27. Chỉ thị số 39/CT-UB-KT ngày 02 tháng 12 năm 1996 về việc triển khai thực hiện Nghị định 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

28. Chỉ thị số 15/CT-UB-NC ngày 14 tháng 5 năm 1997 về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 1996.

29. Chỉ thị số 19/CT-UB-QLĐT ngày 18 tháng 7 năm 1997 về việc cấp phép xây dựng và sửa chữa nhà nằm trong quy hoạch lộ giới tuyến đường Điện Biên Phủ.

30. Chỉ thị số  32/CT-UB-KT đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh">32/CT-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1997 ban hành quy định về thủ tục lập, thẩm định và quyết định các dự án đầu tư trong nước sử dụng vốn Nhà nước.

31. Quyết định số 5999/QĐ-UB-KT ngày 25 tháng 10 năm 1997 ban hành quy định về thủ tục lập, thẩm định và quyết định các dự án trong nước sử dụng vốn Nhà nước.

32. Quyết định số 1139/1998/QĐ-UB-NC ngày 05 tháng 3 năm 1998 về việc sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Ủy ban Môi trường thành phố và Ban Môi trường quận, huyện.

33. Quyết định số 3420/1998/QĐ-UB-NC ngày 01 tháng 7 năm 1998 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Địa chính - Nhà đất thành phố.

34. Quyết định số 462/1998/QĐ-UB-NC ngày 23 tháng 01 năm 1998 về việc quy định lại số lượng và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng công an viên công tác ở cấp xã và ấp.

35. Quyết định số 4689/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 1998 về điều chỉnh giá đất của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Đa kao, quận 1.

36. Công văn số 4597/CV-UB-VX ngày 21 tháng 11 năm 1998 về chương trình hành động phòng chống ma tuý giai đoạn 1998 - 2000.

37. Công văn số 3167/CV-UB-QLĐT ngày 05 tháng 8 năm 1999 về việc xác định giá đất đối với đất có vị trí 2 mặt tiền.

38. Công văn số 4154/UB-QL-ĐT ngày 04 tháng 10 năm 1999 về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 ban hành Quy chế đấu thầu.

39. Chỉ thị số 37/1999/CT-UB ngày 03 tháng 12 năm 1999 về việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2000.

40. Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT ngày 11 tháng 6 năm 1999 về việc kê khai đăng ký nhà đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở.

41. Chỉ thị số 22/1999/CT-UB-QLĐT ngày 28 tháng 7 năm 1999 về việc thực hiện kê khai đăng ký nhà đất theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994, Nghị định số 88/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 và Quyết định số 3376/QĐ-UB-QLĐT ngày 11 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố.

42. Công văn số 4262/UB-QLĐT ngày 11 tháng 10 năm 1999 về việc cải tiến quy trình và thủ tục xin sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

43. Công văn số 48/CV-UB-NC ngày 06 tháng 01 năm 1999 về việc chấp thuận quy trình xử lý hồ sơ khiếu nại tố cáo của công dân.

44. Công văn số 3839/UB-KT ngày 15 tháng 9 năm 1999 về chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 1999 - 2000.

45. Chỉ thị số 15/2000/CT-UB-ĐT ngày 26 tháng 5 năm 2000 về việc áp dụng Quyết định số 4232/QĐ-UB-QLĐT ngày 27 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản.

46. Chỉ thị số 21/2000/CT-UB-TH ngày 01 tháng 9 năm 2000 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2001.

47. Chỉ thị số 61/2000/CT-UB-NC ngày 21 tháng 11 năm 2000 về thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2001.

48. Chỉ thị số 09/2000/CT-UB-CNN ngày 10 tháng 5 năm 2000 quy định tạm thời mức lương tối thiểu đối với DNNN hoạt động công ích.

49. Công văn số 2392/UB-ĐT ngày 07 tháng 7 năm 2000 về việc ủy quyền cho Ban Quản lý khu Nam cấp giấy phép xây dựng nhà ở thuộc phạm vi liên doanh Phú Mỹ Hưng.

50. Quyết định số 24/2001/QĐ-UB ngày 26 tháng 3 năm 2001 về phân bổ hạn mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000.

51. Chỉ thị số 09/2001/CT-UB ngày 28 tháng 5 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung Chỉ thị số 07/1999/CT-UB-KT ngày 24 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh Chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành phần năm 1999.

52. Chỉ thị số 21/2001/CT-UB ngày 07 tháng 8 năm 2001 về việc xây dựng kế hoạch hát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2002.

53. Quyết định số 82/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

54. Quyết định số 106/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 11 năm 2001 về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 16 Quyết định số 82/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về một số quy định tạm thời để cải tiến công tác đầu tư trong nước.

55. Chỉ thị số 28/2001/CT-UB ngày 23 tháng 10 năm 2001 về những biện pháp cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn thành phố.

56. Quyết định số 121/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2001 về việc tiến hành điều tra khu vực dịch vụ tư nhân và vốn đầu tư ngoài ngân sách ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2001.

57. Chỉ thị số 36/2001/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2001 về việc thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2002.

58. Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 20 tháng 02 năm 2001 về việc điều chỉnh mức tiền khen thưởng thi đua tại thành phố Hồ Chí Minh.

59. Quyết định số 6152/QĐ-UB ngày 25 tháng 9 năm 2001 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 10/2001/QĐ-UB ngày 09 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu tiền thoát nước trên địa bàn Thành phố.

60. Công văn số 3842/UB-ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2001 về tổ chức thí điểm trợ giá đưa đón học sinh bằng xe buýt tại 14 trường trọng điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

61. Công văn số 4289/UB-VX ngày 26 tháng 11 năm 2001 về việc tổng kết phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng năm 2001.

62. Chỉ thị số  32/CT-UB ngày 13 tháng 12 năm 2001 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001.

63. Chỉ thị số 03/2002/CT-UB ngày 28 tháng 01 năm 2002 về việc thực hiện nghĩa vụ quốc phòng năm 2002.

64. Quyết định số 18/2002/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 2002 về việc gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện và kiểm tra sẳn sàng chiến đấu năm 2002.

65. Quyết định số 19/2002/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 2002 về việc phân chia tỷ lệ phần trăm (%) cho các khoản thu ngân sách năm 2002 cho ngân sách quận, huyện.

66. Quyết định số 45/2002/QĐ-UB ngày 03 tháng 5 năm 2002 về bổ sung Kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị 2002.

67. Chỉ thị số 16/2002/CT-UB ngày 07 tháng 8 năm 2002 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2003.

68. Quyết định số 119/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí Minh.

69. Quyết định số 127/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn Thành phố.

70. Chỉ thị số 24/2002/CT-UB ngày 29 tháng 11 năm 2002 về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2003.

71. Quyết định số 30/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước.

72. Quyết định số 92/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 6 năm 2003 về ban hành Kế hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và trẻ em làm trái pháp luật trên địa bàn thành phố (năm 2003 - 2004).

73. Chỉ thị số 15/2003/CT-UB ngày 16 tháng 7 năm 2003 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2004.

74. Quyết định số 136/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 8 năm 2003 về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2003.

75. Chỉ thị số 21/2003/CT-UB ngày 25 tháng 8 năm 2003 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 15/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã - phường biên giới, hải đảo (1998 - 2003).

76. Chỉ thị số 26/2003/CT-UB ngày 08 tháng 12 năm 2003 về việc thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2004.

77. Chỉ thị số (Mật) 29/2003/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2004.

78. Quyết định số 329/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giao dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố.

79. Quyết định số 330/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 về ban hành Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự đầu tư đổi mới xe buýt hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

80. Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 2003 ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định hành chính quận - huyện.

81. Quyết định số 50/2003/QĐ-UB ngày 09 tháng 4 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định hành chính quận - huyện” ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 11 tháng 3 năm 2003.

82. Quyết định số 3589/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2003 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2389/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hạn chế xe vận tải nặng lưu thông trong khu vực nội đô thành phố.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2431/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2431/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/2007
Ngày hiệu lực 01/06/2007
Ngày công báo 15/06/2007
Số công báo Số 38
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2431/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2431/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2431/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2431/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành 01/06/2007
Ngày hiệu lực 01/06/2007
Ngày công báo 15/06/2007
Số công báo Số 38
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2431/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2431/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành

 • 01/06/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/06/2007

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/06/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực