Quyết định 127/2002/QĐ-UB

Quyết định 127/2002/QĐ-UB về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 127/2002/QĐ-UB Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 2431/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 127/2002/QĐ-UB Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2003 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng pháp luật năm 2003 ;
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 của cơ quan đơn vị mình.

Điều 3.- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giúp các quận-huyện, sở-ngành, đoàn thể thành phố trong việc thực hiện các nội dung của chương trình, kế hoạch. Hàng quý tổng hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến  giáo dục pháp luật Trung ương
- Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể TP
- Các Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/NC, VX, HĐ
- Tổ NC
- Lưu (NC/K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Mai Quốc Bình

 

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2003 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2002/QĐ-UB ngày tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I.- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1. Nhằm không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật phổ thông cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, trang bị kiến thức pháp luật chuyên ngành cho cán bộ công chức, công nhân viên trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị ; chính trị xã hội và các tổ chức khác ; người sử dụng lao động và người lao động trong các Doanh nghiệp, tạo ý thức làm theo pháp luật.

2. Nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để đảm bảo cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao.

4. Việc tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành đồng bộ, có kế hoạch, có chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tránh phô trương hình thức lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của thành phố, địa phương, đơn vị, đồng thời gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào 3 giảm, hướng về cơ sở như tổ dân phố, khu phố, xóm, ấp, các cơ sở sản xuất, trường học và các cơ sở thuộc các cơ quan, tổ chức khác; góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội trong năm 2003.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và tạo ra nhiều biện pháp, nhiều phương thức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, các báo, tạp chí và các phương tiện truyền thông khác. Đảm bảo thường xuyên cập nhật các thông tin pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân.

6. Thông qua công tác xét xử của Tòa án, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công tác trợ giúp pháp lý, công tác hòa giải ở cơ sở và các hoạt động khác để góp phần đa dạng hóa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân.

II.- CÁC NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU CẦN PHỔ BIẾN TRONG NĂM 2003 :

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về chương trình pháp luật sẽ được Quốc hội thông qua trong năm 2003 và các văn bản quy phạm pháp luật đã được Nhà nước ban hành trong thời gian gần đây, trong năm 2003 các quận-huyện, sở, ngành cần tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật sau đây :

1. Bộ Luật Dân sự 1995 :

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến những vấn đề có liên quan nhiều đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của công dân như : Hợp đồng dân sự, nghĩa vụ dân sự ; thừa kế ; quyền sử dụng đất ; quyền sở hữu trí tuệ.

2. Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 :

Cần tập trung phổ biến những vấn đề cơ bản như : Các nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình, vấn đề kết hôn, cấp dưỡng, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, con nuôi, ly hôn... Trong quá trình phổ biến cần kết hợp giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động kết hôn đúng pháp luật, cuộc vận động chống bạo hành trong gia đình, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong hôn nhân,.v.v....

3. Bộ luật Hình sự 1999 :

Tăng cường phổ biến “phần các tội phạm”, đặc biệt chú trọng đến các chương như chương XII “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người”, chương XVIII “Các tội phạm về ma túy”, chương XIX “Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng”. Trong phổ biến Bộ luật Hình sự cần hướng nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu 3 giảm do thành phố phát động.

4. Bộ luật Lao động :

Tập trung tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Lao động 1995 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2001 cho các doanh nghiệp, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động ; quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi ; quy định về hợp đồng lao động ; bảo hiểm ; an toàn lao động, vệ sinh lao động ; giải quyết tranh chấp lao động. Trong quá trình phổ biến Bộ luật Lao động cần kết hợp tuyên truyền các Nghị định hướng dẫn Bộ Luật lao động.

5. Luật khiếu nại, tố cáo :

Cần nêu rõ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, trình tự thủ tục thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân biệt việc khiếu nại tố cáo của công dân nói chung và khiếu nại của Cán bộ Công chức nói riêng. Trong quá trình tuyên truyền Luật khiếu nại, tố cáo cần kết hợp với công tác thanh tra kiểm tra, công tác tiếp dân, công tác hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý... để tránh việc khiếu nại tràn lan, khiếu nại tập thể,.v.v…

6. Luật Đất đai :

Trên cơ sở tuyên truyền Luật đất đai năm 1993, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1998, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 1999. Trong quá trình phổ biến các quy định về đất đai cần kết hợp phổ biến một số quy định của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến đất đai như Chỉ thị 08 về chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về nhà đất và Chỉ thị 18 đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và tăng cường quản lý về nhà, đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

7. Luật Giao thông đường bộ :

Tập trung tuyên truyền phổ biến những vấn đề như quy tắc giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, vận tải đường bộ...từ đó tạo ý thức tự giác tuân thủ các quy định của Luật giao thông đường bộ và nếp sống văn minh đô thị.

8. Luật phòng cháy và Chữa cháy :

Cần tập trung phổ biến các nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy ; nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, thủ trưởng các đơn vị trong việc phòng cháy chữa cháy, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy đã được quy định trong luật. Trong tuyên truyền cần kết hợp công tác tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, kết hợp công tác kiểm tra thường xuyên các biện pháp phòng cháy chữa cháy, biện pháp cứu hộ để hạn chế thấp nhất sự cố cháy và các thiệt hại do cháy gây ra.

9. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 :

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2003 theo Chỉ thị 20/2002/CT-TTg ngày 1/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Trong tuyên truyền Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002 cần tập trung tuyên truyền về các nguyên tắc xử phạt, xử lý hành chính, nguyên tắc cá thể hóa trách nhiệm hành chính của cá nhân...Các quy định về hình thức biện pháp xử phạt ; Các quy định về thủ tục xử phạt, xử lý hành chính và làm rõ các thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có thẩm quyền... Khi tuyên truyền Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 cần so sánh với các quy định để thấy được những vấn đề đổi mới của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh cần kết hợp với kế hoạch cải tiến thủ tục hành chính ở địa phương

10. Luật phòng chống ma túy :

Trong quá trình tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy cần kết hợp tốt với việc phổ biến các quy định cai nghiện tại các Trung tâm cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại cộng đồng được quy định cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ như Nghị định 56 ; Nghị định 34... để động viên được các đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện.

Ngoài những văn bản quy phạm pháp luật đã nêu trên, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật sẽ được Quốc hội khóa XI thông qua trong các kỳ họp tới để tuyên truyền, đồng thời căn cứ vào tính chất nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương để có các kế hoạch tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ theo nhu cầu của các cơ quan đơn vị địa phương.

III.- MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2002 :

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo :

a) Tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp thành phố và cấp quận-huyện, sở-ngành. Tiếp tục hoàn thiện việc thành lập Hội đồng phối hợp ở cấp xã, phường, thị trấn và trong các Doanh nghiệp để tạo thành hệ thống Hội đồng phối hợp từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở. Duy trì các chế độ họp hàng quý, hàng năm của Hội đồng phối hợp các cấp ; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, báo cáo, rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, chống hình thức, dàn trải.

b) Hội đồng phối hợp các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng cùng cấp và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở cơ quan đơn vị, địa phương mình, bảo đảm hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tiến hành thường xuyên liên tục.

c) Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp thành phố và cấp quận-huyện ; tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở ; thực hiện tốt quy chế tổ chức và hoạt động của tuyên truyền viên cơ sở.

d) Xây dựng, củng cố về lực lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đối với công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện định kỳ hàng tháng tập huấn về nghiệp vụ và trang bị các kiến thức pháp luật phổ thông cho họ để nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở và công tác giải quyết khiếu nại trong nhân dân. Tiếp tục có nhiều hình thức động viên khuyến khích, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của hòa giải cơ sở, nhân điển hình trong hoạt động này.

đ) Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cần hướng về cơ sở, hướng về người dân, người lao động trong các doanh nghiệp. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật phải trực tiếp phục vụ cho việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần thực hiện quy chế dân chủ và các phong trào thi đua ở cơ quan đơn vị, địa phương.

2. Một số biện pháp cơ bản trong tổ chức triển khai :

a) Tăng cường biện pháp tuyên truyền miệng bằng việc lập kế hoạch chi tiết, mời các đối tượng và chọn các chuyên đề pháp luật phù hợp, để tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho cán bộ công chức, các tầng lớp nhân dân, người lao động trong các doanh nghiệp.

b) Biên soạn các loại đề cương tuyên truyền (cho báo cáo viên pháp luật), tài liệu hỏi đáp pháp luật, biên tập các loại sách cẩm nang pháp luật liên quan đến các vấn đề thiết yếu trong đời sống nhân dân (cho tuyên truyền viên, hòa giải viên, bổ sung tủ sách pháp luật), biên soạn các loại tờ gấp tuyên truyền gửi đến các tổ dân phố, hộ gia đình.

c) Tổ chức nhiều hình thức thi tìm hiểu pháp luật với nhiều chuyên đề pháp luật khác nhau cho các đối tượng nhân dân trên địa bàn dân cư, hội viên của các tổ chức, đoàn thể hoặc cán bộ công chức và người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức các cuộc thi “Công dân và Pháp luật” ở cấp thành phố cho đối tượng các sở-ngành và các trường trung học phổ thông cho học sinh.

- Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy và các Nghị định hướng dẫn cho các tầng lớp nhân dân để phục vụ cho phong trào 3 giảm của thành phố.

d) Tăng cường hoạt động hòa giải ở các phường-xã, khu phố, tổ dân phố, xóm, ấp ; để giải quyết về cơ bản các khiếu kiện, các tranh chấp nhỏ trong nhân dân.

đ) Tiếp tục bổ sung, cập nhật và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật, thực hiện việc luân chuyển sách về các khu phố văn hóa, ấp văn hóa, khai thác triệt để và có hiệu quả tủ sách pháp luật ở các xã phường. Khuyến khích các cơ quan Nhà nước, các Doanh nghiệp, trường học xây dựng tủ sách pháp luật, tạo điều kiện cho cán bộ-công chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên có điều kiện nâng cao hiểu biết pháp luật.

e) Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động của trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và của các cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung tâm trợ giúp pháp lý và Hội luật gia quận-huyện, Đoàn Luật sư thành phố để tổ chức được nhiều điểm trợ giúp pháp lý phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân.

g) Tăng cường công tác xét xử lưu động của ngành Tòa án, nhất là các vụ án liên quan đến ma túy, vi phạm trật tự an toàn xã hội... để thông qua các phiên toà lưu động giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cho nhân dân.

h) Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, thông tin pháp luật trên các phương tiện báo chí, tờ tin, Đài phát thanh, Đài truyền thanh và các hoạt động thông tin cổ động khác.

i) Tiếp tục việc ký kết liên tịch giữa các ngành để tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thành viên của các tổ chức này.

k) Các cơ quan : Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS thành phố, Ban an toàn giao thông thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm thành phố cần biện pháp phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phối hợp thành phố để triển khai tuyên truyền các quy định của pháp luật có liên quan.

l) Tổ chức các hình thức thu băng cassette về các chuyên đề pháp luật để phổ biến trong các hệ thống loa truyền thanh và tại các cuộc họp nhân dân.

IV.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Trên cơ sở kế hoạch này, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận-huyện, sở-ngành cần xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng cho cơ quan đơn vị mình để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2003. Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan đơn vị mình.

2. Giao cho Sở Tư pháp thành phố tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các sở-ngành tổ chức hình thức thi Công dân và Pháp luật cho đối tượng là Cán bộ Công chức, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Tổ chức thi Công dân và Pháp luật cho các quận-huyện, sở-ngành theo yêu cầu của các quận-huyện, sở-ngành đó.

3. Giao cho Ban an toàn giao thông thành phố phối hợp với Sở Tư pháp Sở Giáo dục-Đào tạo, Đài Truyền hình thành phố tổ chức các cuộc thi Công dân và Pháp luật cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông.

4. Giao cho Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống ma túy (Công an thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy trong năm 2003.

5. Các sở, ban, ngành, các Đoàn thể thành phố căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục năm 2003 tăng cường công tác phối hợp liên ngành để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Sở Tài chánh-Vật giá thành phố căn cứ vào chương trình kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố để “chi tuyên truyền, giáo dục pháp luật” trên cơ sở chế độ tài chính được quy định tại “tiểu mục 11, mục 111”. Mục lục ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 280/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách.

7. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, các thông tin, báo cáo, kiến nghị, đề xuất, đề nghị liên hệ Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố (số 143 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu127/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2002
Ngày hiệu lực01/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 127/2002/QĐ-UB Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 127/2002/QĐ-UB Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu127/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành11/11/2002
        Ngày hiệu lực01/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2007
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 127/2002/QĐ-UB Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 thành phố Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 127/2002/QĐ-UB Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2003 thành phố Hồ Chí Minh