Chỉ thị 24/CT-UBND

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới do Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 đẩy nhanh tiến độ chất lượng xây dựng nông thôn mới Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 26-NQ/TW VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN VÀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có tầm chiến lược mang tính đột phá, là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với lòng dân. Xây dựng nông thôn mới là giải pháp chủ yếu, quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Qua hơn 05 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch số 97-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sau 03 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rất tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương và Kế hoạch số 97-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh còn không ít hạn chế, yếu kém; tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm so với mục tiêu, yêu cầu.

Để thực hiện Kết luận 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới; Thông báo kết luận số 222/TB-VPCP ngày 04/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn quốc; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Thông báo kết luận số 134/TB-VPCP ngày 31/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; Thông báo kết luận số 440-TB/TU ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:

1. Nhiệm vụ chung

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 97-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân để từng cán bộ, Đảng viên, các tổ chức Đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức, các cơ quan và người dân hiểu đầy đủ, sâu sắc về quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

b) Việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã, phải căn cứ vào khả năng nguồn vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của doanh nghiệp, người dân để xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích. Việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa phương. Việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ và phải được sự đồng tình của người dân. Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân; không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách phải đóng góp. Đồng thời, phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia.

c) Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương, đơn vị về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo hướng phải đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Việc điều chỉnh, rà soát bổ sung quy hoạch các địa phương phải gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; trong đó, đặc biệt ưu tiên gắn quy hoạch cơ sở hạ tầng với quy hoạch sản xuất hàng hóa tập trung theo từng địa bàn xã, huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa.

d) Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; sớm hình thành các vùng trồng trọt và chăn nuôi tập trung với cơ cấu sản xuất hiệu quả, phát triển mạnh các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực đảm bảo tiêu chuẩn cây, con “04 có”: Có giá trị kinh tế cao, có khả năng cạnh tranh, có thị trường tiêu thụ ổn định và có thu nhập cao, nhằm không ngừng nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân trên từng địa bàn.

e) Trên cơ sở chính sách của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tiếp tục vận dụng, cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của tỉnh để huy động tối đa, hợp lý các nguồn lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn từ việc huy động các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, tỉnh, huyện, lồng ghép từ các chương trình mục tiêu, từ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và đặc biệt là huy động từ sự đóng góp tích cực, có hiệu quả của người dân trên từng địa bàn. Việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương và địa phương, vốn Trái phiếu Chính phủ, phải chú ý ưu tiên cho các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, tránh việc phân bổ bình quân hoặc chỉ phân bổ vốn cho các xã điểm. Ưu tiên tập trung các nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các dự án trực tiếp phục vụ sản xuất, phục vụ thiết yếu dân sinh. Mở rộng các hình thức hợp tác công tư trong phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, tăng nguồn vốn tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, dễ tiếp cận vốn tín dụng.

f) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn. Đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy huyện, thị xã, thành phố Biên Hòa khẩn trương chỉ đạo tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá kỹ lại những tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện chưa đạt hoặc khó thực hiện đạt ở các xã xây dựng nông thôn mới trên từng địa bàn; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình và đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để tập trung dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, không dàn trải. Các dự án xây dựng hạ tầng của xã do các chủ đầu tư thực hiện, cần có sự giám sát của Nhân dân thông qua các hội đoàn thể của xã.

Tập trung chỉ đạo cho 34 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 hoàn thành 19 tiêu chí và các xã có khả năng về đích; đồng thời với việc triển khai trên địa bàn các xã còn lại. Đối với các xã đã hoàn thành các tiêu chí, trong thời gian tới cần tiếp tục đề ra các giải pháp để giữ vững, duy trì các tiêu chí đã đạt, đảm bảo tính bền vững, nhất là các tiêu chí về nâng cao thu nhập, giảm hộ nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ...

g) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết, hợp tác, liên kết hỗ trợ cho nông dân trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn với phát triển công nghiệp, dịch vụ và kinh tế đô thị ở khu vực nông thôn.

Đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xem đây là khâu đột phá đặc biệt quan trọng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển.

h) Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương. Chú trọng đào tạo theo các đề án, dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn và thông qua các doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với nông dân. Khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động tại doanh nghiệp ở địa bàn nông thôn.

i) Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giảm nghèo, chú trọng nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Chú trọng quan tâm tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các tệ nạn, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình và văn hóa cộng đồng ở nông thôn.

k) Củng cố và nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn, trước mắt tập trung rà soát về chức năng nhiệm vụ, gắn với tổ chức bộ máy, biên chế để có biện pháp sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị đối với công tác này; đặc biệt là đối với các tổ chức dịch vụ công như khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng nông sản, quản lý vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu nhằm chủ động phòng tránh, khắc phục có hiệu quả thiên tai, lũ lụt, nhằm giảm thiểu rủi ro cho người nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp. Kiện toàn, nâng cao năng lực, bổ sung cán bộ chuyên trách cho bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại nhân sự trong tổng thể biên chế được giao.

l) Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở nông thôn. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện kịp thời những cách làm hay, mô hình tốt để kịp thời khen thưởng và nhân rộng. Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, là yếu tố quyết định cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, trực tiếp góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Nơi nào, cấp nào để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, gây khó khăn trong việc xác nhận và giải quyết quyền lợi chính đáng của Nhân dân theo chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước... thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải kiểm điểm để xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, kết quả xây dựng nông thôn mới là thước đo quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và cá nhân người đứng đầu các tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Nhiệm vụ của các sở, ngành

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Sở Tư pháp sớm tham mưu ban hành Quyết định triển khai thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới phù hợp với cấp ấp, xã; chỉ đạo các địa phương ưu tiên tập huấn để nhân rộng những mô hình, điển hình thành công, nhất là cách làm, các phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Điều chỉnh, bổ sung vào quy trình thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã ban hành theo Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy trình công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

- Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Hoàn thành quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp tỉnh và rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi, quy hoạch vùng giết mổ tập trung.

- Hoàn thành đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

- Tham mưu UBND tỉnh:

+ Trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020.

+ Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2015 - 2020.

+ Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách, cũng như kiến nghị với Chính phủ những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách để chủ động ứng phó, phòng ngừa nhằm giảm thiểu các rủi ro cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp do tác động của việc thực hiện các cam kết khi nước ta thực hiện đầy đủ các cam kết theo lộ trình cam kết AFTA và tương lai là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương trong thời gian tới.

+ Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao để các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới áp dụng tiếp tục thực hiện.

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Triển khai thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời xây dựng các quy định khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn xã thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

c) Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngành, đơn vị hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4571/BTC-ĐT.

- Hướng dẫn các địa phương phân cấp quản lý nguồn vốn và nguồn thu các xã để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn.

d) Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đảm bảo chất lượng theo hướng phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp.

- Hướng dẫn các địa phương việc công bố, công khai, xử lý các vướng mắc trong triển khai các nội dung, dự án đầu tư theo quy hoạch nông thôn mới được phê duyệt.

- Tiến hành rà soát lại sự phù hợp của quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã.

e) Sở Nội Vụ:

- Trên cơ sở quy định của Chính phủ tham mưu UBND tỉnh kiện toàn lại bộ máy Ban Chỉ đạo các cấp và cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng chuyên trách.

- Nghiên cứu đề xuất hình thức tôn vinh những hộ gia đình, cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có đóng góp lớn cho xây dựng nông thôn mới để kịp thời khen thưởng vào thời điểm sơ kết 05 năm.

- Tiếp tục đề xuất thực hiện các giải pháp nhằm chuẩn hóa trình độ cán bộ công chức xã để đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí theo quy định.

f) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung tiêu chí cơ sở văn hóa, thể thao xã và thôn.

- Tăng cường công tác phổ biến, truyền thông về văn hóa nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động thể thao, văn nghệ trên địa bàn ấp, xã; xây dựng mô hình ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn.

g) Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

h) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với các sở có liên quan phát triển hệ thống an sinh xã hội ở nông thôn, chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân mua bảo hiểm y tế; bảo hiểm nông nghiệp; chính sách bảo hiểm xã hội đối với nông dân.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, quan tâm đầu tư đúng mức đối với cơ sở dạy nghề và đội ngũ giáo viên dạy nghề.

i) Công an tỉnh: Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

k) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh:

- Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó chú trọng chính sách tín dụng khuyến khích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chính sách tín dụng của các ngân hàng tham gia thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng nông thôn tỉnh Đồng Nai.

l) Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua ở khu dân cư, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”; tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi, tìm hiểu mô hình vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

m) Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi: Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực, phối hợp để vận động, khích lệ, động viên các cá nhân, tổ chức cùng đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện bình đẳng giới, nâng cao năng lực và vị thế cho phụ nữ nông thôn.

3. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Căn cứ vào nội dung chỉ đạo của tỉnh và thực tế của địa phương để cụ thể hóa thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương để phấn đấu thực hiện đạt kết quả. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện những nội dung trên.

- Trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của các xã đã được phê duyệt phù hợp với đề án tái cơ cấu nông nghiệp.

- Tiếp tục huy động từ nhiều nguồn lực, bao gồm: Nguồn vốn tín dụng; các nguồn lực khác từ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; từ xã hội: Nguồn vốn đóng góp của Nhân dân, các nguồn lực hợp pháp của các cá nhân, tổ chức Quốc tế để cùng với nguồn lực từ ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư cho hạ tầng nông thôn và các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc. Việc huy động đóng góp phải trên cơ sở khả năng đóng góp tự nguyện của dân tại từng địa bàn, trong mọi trường hợp, không được huy động quá sức dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; tổ chức định kỳ công tác sơ kết, tổng kết và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng nơi làm tốt và tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phong trào. Phát hiện kịp thời những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến nhân rộng.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc của Ban Chỉ đạo huyện, xã.

- Định kỳ hàng quý, các địa phương phải báo cáo cập nhật tiến độ giải ngân nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ được phân bổ theo Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: Căn cứ vào các nội dung trọng tâm được chỉ đạo của tỉnh, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu cụ thể và xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện. Kế hoạch cần có sự phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho tập thể và cá nhân phụ trách; về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; trách nhiệm trong công tác phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các địa phương thực hiện và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện những nội dung nêu trên.

Đề nghị các Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu24/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2014
Ngày hiệu lực30/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 đẩy nhanh tiến độ chất lượng xây dựng nông thôn mới Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 đẩy nhanh tiến độ chất lượng xây dựng nông thôn mới Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu24/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành30/09/2014
        Ngày hiệu lực30/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 đẩy nhanh tiến độ chất lượng xây dựng nông thôn mới Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 đẩy nhanh tiến độ chất lượng xây dựng nông thôn mới Đồng Nai

           • 30/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực