Chỉ thị 25/2009/CT-UBND

Chỉ thị 25/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo và các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/2009/CT-UBND giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2009/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 26 tháng 8 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH & VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chương trình MTQG nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn trong những năm qua, toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân vùng nông thôn; tuy nhiên tiến độ thực hiện Chương trình còn chậm, sự phối kết hợp giữa các ngành và địa phương còn hạn chế, ở một số địa phương nhận thức của bộ phận cán bộ và nhân dân về Chương trình chưa đúng mức, một số công trình đầu tư hiệu quả chưa cao, chất lượng nước phục vụ sinh hoạt chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của chương trình đến năm 2010 đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Nông nghiệp & PTNT có nhiệm vụ:

- Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh củng cố và kiện toàn Ban điều hành Chương trình MTQG nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn ở cấp tỉnh; đề xuất bổ sung các thành viên của các Sở, Ban, ngành và địa phương có liên quan cho phù hợp với Thông tư Liên tịch số 93/2007/TTLT/BNN-BYT-BGDĐT ngày 22/11/2007 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; và Chỉ thị số 1270/CT-BNN-TL ngày 12/5/2009 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, trình UBND tỉnh quyết định kiện toàn Ban Điều hành Chương trình.

- Rà soát các chỉ tiêu theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai sau khi Chương trình quốc gia giai đoạn 2006-2010 kết thúc.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình cấp nước sau đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng công trình và kiểm soát chất lượng nước.

- Phối hợp với các địa phương để xây dựng quy chế quản lý đối với các công trình cấp nước phân tán, nhỏ lẻ trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác Thông tin- Giáo dục- Truyền thông về Chương trình MTQG nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường công cộng.

- Làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh môi trường từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

- Chỉ đạo Trung tâm Nước sinh hoạt & Vệ sinh môi trường nông thôn lập Đề án thành lập Phòng xét nghiệm phân tích chất lượng nước sinh hoạt trình UBND tỉnh phê duyệt để tăng cường chức năng quản lý, xét nghiệm, kiểm tra chất lượng nước theo định kỳ đảm bảo theo tiêu chuẩn nước sạch đã được Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005.

- Triển khai xây dựng tài liệu Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011- 2015 sau khi giai đoạn 2008-2010 kết thúc theo hướng dẫn của ban chỉ đạo Trung ương.

2. Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Quảng Nam có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh và đề xuất lồng ghép nguồn vốn của các Chương trình dự án thuộc ngành mình để tham gia thực hiện Chương trình MTQG nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam có hiệu quả.

- Cử cán bộ lãnh đạo tham gia vào Ban điều hành Chương trình MTQG nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh.

3. UBND các huyện, thành phố:

- Củng cố và kiện toàn Ban điều hành Chương trình MTQG nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn thuộc UBND huyện, thành phố để triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả.

- Xây dựng cơ chế quản lý đầu tư và quản lý sau đầu tư, có sự tham gia của cộng đồng ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện nhằm thực hiện tốt các nội dung đã được ban hành theo Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2006 và Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 09/2/2007 của UBND tỉnh đối với các công trình cấp nước tập trung nông thôn.

- Đối với các huyện miền núi cần chủ động đề xuất các giải pháp đầu tư cho công trình cấp nước và vệ sinh môi trường cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, phong tục tập quán nhằm phát huy hiệu quả sau đầu tư.

4. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể ở tỉnh có sự phối hợp chỉ đạo UBMTTQVN và các đoàn thể từ tỉnh đến xã cùng tham gia thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hoá trong lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, huy động các nguồn lực trong xã hội và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhân dân thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2009
Ngày hiệu lực05/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 25/2009/CT-UBND giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/2009/CT-UBND giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành26/08/2009
        Ngày hiệu lực05/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 25/2009/CT-UBND giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/2009/CT-UBND giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia nước

           • 26/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực