Chỉ thị 28/2004/CT-UB

Chỉ thị 28/2004/CT-UB tiếp tục triển khai Quyết định 80/2001/QĐ-TTg về xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 28/2004/CT-UB tiếp tục triển khai Quyết định 80/2001/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 02/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/2004/CT-UB tiếp tục triển khai Quyết định 80/2001/QĐ-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2004/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2001/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XỬ LÝ, SẮP XẾP LẠI NHÀ ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

Căn cứ Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 111/2002QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ;

Ủy ban nhân dân thành phố đã có Chỉ thị số 06/2002/CT-UB ngày 02 tháng 4 năm 2002 về đảm bảo nội dung và thời gian lập phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh, gởi tất cả các cơ quan đơn vị có nhà, đất đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu triển khai kế hoạch hướng dẫn, lập và báo cáo phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh gởi về Ban Chỉ đạo 80 trước ngày 20 tháng 4 năm 2002 (đối với các đơn vị địa phương), trước ngày 15 tháng 5 năm 2002 (đối với các đơn vị Trung ương). Ngày 18 tháng 7 năm 2003, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục có Chỉ thị số 16/2003/CT-UB về tăng cường công tác xử lý sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gởi các đơn vị chưa kê khai báo cáo hoặc kê khai báo cáo không đầy đủ nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố chưa kê khai và chưa báo cáo đề xuất phương án xử lý nhà đất hoặc báo cáo kê khai nhưng chưa báo cáo đề xuất phương án xử lý nhà đất, phải khẩn trương rà soát quỹ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước do đơn vị đang quản lý, sử dụng. Nhanh chóng thực hiện ngay việc kê khai, báo cáo, đề xuất phương án xử lý nhà đất theo nguyên tắc nhà đất phải sử dụng đúng công năng, đúng chức năng kinh doanh, có hiệu quả và tiết kiệm. Chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2003 phải báo cáo kê khai và phương án xử lý nhà đất cho Ban Chỉ đạo 80 theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc kê khai nhà đất, báo cáo đề xuất phương án xử lý, sắp xếp nhà đất với Ban chỉ đạo 80 ; hoặc có kê khai nhà đất, đề xuất phương án xử lý, sắp xếp nhà đất, nhưng việc kê khai quỹ nhà đất hiện do cơ quan, đơn vị đang quản lý chưa đầy đủ, phương án đề xuất xử lý nhà đất chưa thật sự nghiêm túc ; có không ít các cơ quan, đơn vị đề xuất xin giữ lại nhà đất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi thực tế diện tích nhà đất đó đang cho thuê.

Căn cứ vào nội dung kết luận của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (tại Thông báo số 422/TB-VP ngày 17 tháng 9 năm 2004 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau :

1. Đề nghị các Bộ-Ngành Trung ương ; Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố ; các sở-ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp quận-huyện của thành phố, các Tổng Công ty 90, 91 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có nhà đất đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chưa kê khai báo cáo nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và đề xuất phương án xử lý nhà, đất khẩn trương lập báo cáo, kê khai và phương án xử lý tổng thể về nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước gởi về Thường trực Ban Chỉ đạo 80 chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2004.

2. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2004 các cơ quan, đơn vị không thực hiện việc kê khai báo cáo nhà đất, đề xuất phương án xử lý tổng thể về nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ không được hưởng chính sách theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nếu phát hiện đơn vị sử dụng nhà, đất không hiệu quả, không đúng công năng, Ban Chỉ đạo 80 sẽ trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi bán đấu giá nộp ngân sách Nhà nước, đơn vị không được sử dụng nguồn tiền này. Đối với các cơ sở nhà đất của cơ quan, đơn vị hành chánh sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý thì Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, đối với các cơ sở nhà đất của cơ quan, đơn vị hành chánh sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý thì Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan Trung ương, các Tỉnh, Thành phố có nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu Thủ trưởng các sở-ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Tổng Công ty 90, 91, các doanh nghiệp Nhà nước độc lập thuộc thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Chỉ đạo 80./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Tài chính, Bộ Thương mại
- Bộ Xây dựng, Bộ Y tế
- Bộ Văn hóa-Thông tin
- Bộ Giao thông-Vận tải
- Bộ Công nghiệp, Bộ Thủy sản
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Bưu chính-Viễn thông
- Bộ Khoa học-Công nghệ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Thường trực Ban chỉ đạo 80 (Sở Tài chính)
(Sở Tài chính sao gửi các đơn vị thuộc Trung ương, các Tỉnh, Thành phố và các doanh nghiệp Nhà nước có nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố)
- Các Sở-Ngành và các Đoàn thể thành phố
- Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện
- Các Tổng Công ty thuộc thành phố
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/KT, PVP/ĐT
- Tổ ĐT, TM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2004
Ngày hiệu lực01/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 28/2004/CT-UB tiếp tục triển khai Quyết định 80/2001/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/2004/CT-UB tiếp tục triển khai Quyết định 80/2001/QĐ-TTg
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành01/11/2004
        Ngày hiệu lực01/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Chỉ thị 28/2004/CT-UB tiếp tục triển khai Quyết định 80/2001/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/2004/CT-UB tiếp tục triển khai Quyết định 80/2001/QĐ-TTg