Chỉ thị 32/CT-UBND

Chỉ thị 32/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017

Nội dung toàn văn Chỉ thị 32/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/CT-UBND

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017

Trong những  năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã từng bước được xã hội hóa và đi vào chiều sâu, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy được đẩy mạnh và ngày càng phát triển sâu rộng; nhận thức của các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân tỉnh nhà về công tác phòng cháy chữa cháy có những chuyển biến tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đã được tăng cường.

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế và xu hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, tỉnh đang tập trung phát triển mạng lưới công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo hướng hiện đại, văn minh và hiệu quả. Nhiều dự án kinh tế trọng điểm với quy mô lớn được đầu tư, các dự án phục vụ đời sống dân sinh như chung cư, nhà cao tầng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được đầu tư xây dựng. Song song với sự phát triển đó là sự gia tăng những nguy cơ về cháy, nổ và yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 09/3/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW; đồng thời để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn làm hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân gây ra cháy, nổ; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và văn bản số 158/TB-VPCP ngày 28/6/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW; Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi, địa bàn, lĩnh vực phụ trách; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ.

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy  tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao như khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà liên kế, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí…, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh. Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo nhân rộng mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy”, “khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy”, “siêu thị an toàn phòng cháy chữa cháy”…và các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh; đưa việc thực hiện các quy định phòng cháy, chữa cháy vào nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đối với địa bàn huyện, thị xã có rừng: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng, diễn tập phương án chữa cháy nhiều lực lượng đối với rừng có nguy cơ cháy cao; chỉ đạo xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, quân đội trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

 Tiếp tục thực hiện đúng tiến độ Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC&CNCH tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân kỳ 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020 triển khai thực hiện). Bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại cho các phòng, đội Cảnh sát PCCC&CNCH theo quy hoạch của Đề án; rà soát, bố trí kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì hoạt động của đội dân phòng tại các ấp, tổ dân phố; bố trí, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp cho lực lượng này đảm bảo có thể khống chế đám cháy khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tổ chức Hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng dân phòng trên địa bàn tham gia nhân ngày “Toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10” năm 2017.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, doanh trại, nhất là tại các kho bảo quản vật tư, vũ khí, vật liệu nổ, xăng dầu…; củng cố lực lượng, trang bị phương tiện, xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh và các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xây dựng quy chế phối hợp trong triển khai nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh điều tra, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với xây dựng và nhân rộng phong trào“Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy”. Tăng cường quản lý các cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn. Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Sở Công thương, các công ty Điện lực thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp

- Tăng cường công tác tham mưu tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và khu dân cư.

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy phù hợp tình hình mới. Phát hành cẩm nang, tờ rơi tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy, kiến thức đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tới các hộ gia đình, người lao động.

5. Sở Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư ngân sách thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC&CNCH tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo theo lộ trình Kế hoạch phân kỳ đề ra.

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm hoạt động tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và tổ chức các hoạt động PCCC&CNCH khác của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

- Chủ trì, phối hợp Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách xã hội hóa đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng chính sách tăng cường thu hút, xúc tiến đầu tư cho công tác PCCC&CNCH. Rà soát, nghiên cứu, có kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đàm phán với các nước đầu tư tài trợ nguồn vốn ODA để thực hiện các dự án: mạng lưới cấp nước chữa cháy, dự án trang bị tàu, xe, máy bơm chữa cháy.

7. Sở Giáo dục – Đào tạo

Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng về xử lý tình huống cháy, nổ để lồng ghép các chương trình giáo dục pháp luật; tuyên truyền pháp luật phòng cháy chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học; thực hiện đúng các quy định, điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy và đối với cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chỉ đạo và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 19 năm 2017. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

9. Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương

- Trong tham mưu quy hoạch phát triển, xây dựng phải đồng thời quy hoạch tổng thể hệ thống hạ tầng đảm bảo cho công tác PCCC&CNCH; đặc biệt chú trọng về đảm bảo giao thông, nguồn nước chữa cháy, hệ thống cấp nước và khu vực xây dựng các đội phòng cháy chữa cháy khu vực.

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thiết kế tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho công trình khi thẩm định các dự án, công trình.

10. Sở Công thương

- Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan quản lý, Ban Quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Siêu thị an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Chợ an toàn phòng cháy chữa cháy”; tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Trong thực hiện chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất; xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cần phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh về điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg  ngày 30/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Chủ động cảnh báo, kịp thời dự báo nguy cơ cháy rừng và các biện pháp phòng ngừa cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở thực hiện nghiêm nội quy, quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy rừng; có nội quy, biển báo, biển cấm lửa bố trí tại các vị trí phù hợp; xây dựng và tổ chức thực tập các phương án phòng chống cháy lan.

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tổ chức kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của các địa phương và chủ rừng, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, bổ sung những thiếu sót, nhằm đảm bảo phương án sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng, chống cháy rừng.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng truyên truyên phòng cháy chữa cháy trên chuyên mục “Phòng cháy, chữa cháy trách nhiệm của toàn dân”. Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát phóng sự, đưa tin, bài, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người khi xảy ra sự cố (khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút).

- Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh xây dựng, phát các phóng sự, tin, bài phản ánh về nguy cơ cháy nổ trên các lĩnh vực và địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao (tập trung là các khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà liên kế, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí…); biện pháp, kinh nghiệm phòng cháy, chữa cháy có hiệu quả; gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

13. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương: Tiếp tục phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh xây dựng nội dung tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy in trên vé số tỉnh Bình Dương.

- Công ty Điện lực Bình Dương: Phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng điện tại các hộ gia đình, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở trọng điểm, tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì và thay thế các thiết bị điện hư hỏng xuống cấp trong phạm vi quản lý của Ngành điện; kiến nghị chủ các cơ sở kịp thời thay thế những thiết bị điện hư hỏng hoặc xuống cấp. Có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trộm cắp điện không để tồn đọng, kéo dài phát sinh tình huống cháy, nổ, sự cố nguy hiểm về người, tài sản.

14. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong xây dựng cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Phối hợp trong kiểm tra, quản lý hệ thống cấp nước chữa cháy trong các khu công nghiệp.

- Kịp thời sơ kết, tổng kết và nhân rộng mô hình “cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy”. Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thành lập đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách, trang bị phương tiện chữa cháy cho các khu công nghiệp theo quy định.

15. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; kế hoạch số 3647/KH-UBND ngày 03/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW.

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh thực hiện tốt Quy chế làm việc theo Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy để nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy do địa phương phát động. Tiếp tục tham mưu xây dựng và phát triển các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy ngày càng hoạt động chất lượng, hiệu quả. Kịp thời sơ kết, tổng kết và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động phòng cháy chữa cháy, có nhiều hình thức sinh động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” và “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh, lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 19”.

- Tăng cường công tác huấn luyện đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và dân phòng làm nòng cốt trong phong trào phòng cháy chữa cháy nhằm thực hiện tốt 04 phương châm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; 4 nguyên tắc phòng cháy chữa cháy: huy động toàn dân; phòng ngừa là chính; lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng; giải quyết đầu tiên bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia; tình huống ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ. Rà soát, xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ các tình huống sự cố, tai nạn xảy ra tại hệ thống cống ngầm.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở, địa bàn có nguy cơ cháy, nổ cao; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, xây dựng Đề án cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện đúng tiến độ Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC&CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tham mưu đầu tư xây dựng nơi làm việc của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nơi đào tạo, huấn luyện PCCC&CNCH tập trung.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng, đào tạo, huấn luyện lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ huấn luyện viên, báo cáo viên để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy.

Yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh) trước ngày 15/5 và ngày 15/11/2017.

Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu32/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 32/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 32/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2017 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu32/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 32/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 32/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Bình Dương 2017 2016

           • 30/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực