Chỉ thị 41/CT-UBND

Chỉ thị 41/CT-UBND về triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020

Nội dung toàn văn Chỉ thị 41/CT-UBND năm 2010 triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/CT-UBND

Nha Trang, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC  CỦA TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Nhằm khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2020 theo chủ trương của Chính phủ (văn bản số 265/TB-VPCP ngày 28/9/2010 và văn bản 7169/VPCP-KGVX ngày 08/10/2010 của Văn phòng Chính phủ); để đảm bảo tiến độ và chất lượng đối với công tác xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2020 theo Đề cương hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các đoàn thể thuộc tỉnh chủ động phối hợp, cùng chịu trách nhiệm để tập trung chỉ đạo và thực hiện ngay nội dung sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh cần quán triệt tính quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh theo yêu cầu của Chính phủ. Trong đó, các Sở, ban, ngành cần quan tâm chỉ đạo thực hiện việc thống kê số liệu, cập nhật kịp thời và dự báo nhu cầu nhân lực cần phải có đến năm 2010 (cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực) của ngành mình trên địa bàn toàn tỉnh; dự kiến kinh phí để thực hiện quy hoạch đến năm 2015 và 2020; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 30/10/2010.

2. Thành lập Tổ công tác giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; trong đó đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng; đại diện Cục Thống kê tỉnh làm Tổ phó; các thành viên còn lại là lãnh đạo phòng, cán bộ, chuyên viên trực tiếp làm công tác thống kê, tổng hợp, tổ chức cán bộ của từng ngành.

3. Cục Thống kê tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc rà soát, đánh giá hiện trạng nhân lực và các chỉ tiêu số liệu có liên quan theo nội dung tại Đề cương hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phối hợp cung cấp số liệu có liên quan đến các nội dung của Đề cương hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện.

4. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các Sở, ngành cấp tỉnh tập hợp số liệu, thống kê, báo cáo nhu cầu nguồn nhân lực của ngành trên địa bàn địa phương mình.

Nội dung báo cáo của các Sở, ban, ngành gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước ngày 27/10/2010 để tổng hợp.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành quản lý và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 10 năm 2010 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

5. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Yêu cầu các Sở, ngành báo ngay danh sách các thành viên tham gia Tổ giúp việc và dự thảo Quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành trước ngày 20 tháng 10 năm 2010;

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện các nội dung của Quy hoạch phát triển nhân lực ngành, đặc biệt là các ngành Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Nội vụ;

- Theo dõi, cập nhật các hướng dẫn, các biểu mẫu quy hoạch của các tỉnh làm điểm tại trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; kịp thời thông tin và hướng dẫn các ngành của tỉnh lập báo cáo đúng theo yêu cầu về nội dung và thời gian quy định;

- Điều hành Tổ giúp việc tổng hợp các số liệu và xây dựng dự thảo Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 07/11/2010;

- Dự toán kinh phí thực hiện việc xây dựng dự thảo Quy hoạch (bao gồm kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc); gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/10/2010.

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm bố trí lịch họp Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, thông qua Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020 trước ngày 10/11/2010 để kịp báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

Chủ tịch ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này đảm bảo hoàn thành Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 đúng tiến độ và nội dung yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NN, QP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu41/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2010
Ngày hiệu lực20/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 41/CT-UBND năm 2010 triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 41/CT-UBND năm 2010 triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu41/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành20/10/2010
        Ngày hiệu lực20/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 41/CT-UBND năm 2010 triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 41/CT-UBND năm 2010 triển khai xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực

           • 20/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực