Công điện 1079/CĐ-TTg

Công điện 1079/CĐ-TTg năm 2021 về rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Thủ tướng Chính phủ điện

Nội dung toàn văn Công điện 1079/CĐ-TTg 2021 rà soát pháp luật tháo gỡ khó khăn đầu tư kinh doanh trong dịch Covid19


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1079/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC RÀ SOÁT PHÁP LUẬT ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐẦU TƯ, KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường;
- Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 3 khóa XIII; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2021 và Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung1.

Kết quả rà soát kiến nghị của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nêu cụ thể những vướng mắc, khó khăn do các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế thuộc các lĩnh vực quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp liên quan đến 79 luật, 03 Nghị quyết của Quốc hội, 188 Nghị định, 20 Quyết định của Thủ tướng và 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ. Qua tổng hợp, rà soát của Văn phòng Chính phủ có một số nội dung cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung ngay để tháo gỡ vướng mắc quy định trong 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 10 Bộ2.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các “điểm nghẽn”, huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên các nguồn lực cho công tác rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình, cụ thể như sau:

1. Tập trung cao nhất, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung ngay các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, đang gây khó khăn, cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực: đầu tư, quy hoạch, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, thuế, phí, xây dựng... quy định tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý của 10 bộ (Phụ lục 1-10, gửi kèm). Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, bổ sung trong Đề nghị xây dựng luật sửa đổi các luật trước ngày 22 tháng 8 năm 2021, Bộ Tư pháp trình Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2021 để trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10 năm 2021) cho ý kiến về dự án Luật này.

2. Đối với các kiến nghị còn lại của địa phương về việc sửa đổi, bổ sung quy định trong các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư3, giao Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, cơ quan ngang bộ để tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền. Nhiệm vụ này hoàn thành trong quý III năm 2021. Các bộ, cơ quan ngang bộ gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Tư pháp trước ngày 05 tháng 10 năm 2021 (trong đó nêu rõ những nội dung đã đề xuất sửa đổi, bổ sung; đối với những nội dung không sửa đổi, bổ sung phải giải trình rõ lý do không sửa đổi) để Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

3. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng thực hiện nghiêm chỉ đạo này và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký của TTg và các PTTg các Vụ: KGVX, TH, KTTH, CN, NN, QHĐP, QHQT, TCCV, TKBT, V.I, ĐMDN, NC, PL; Cục KSTT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (2). Th.

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 1 Công văn số 4611/VPCP-PL ngày 10/7/2021 của VPCP.

2 29 luật gồm: Bộ KH&ĐT 7 luật (Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quy hoạch, Luật doanh nghiệp, Luật đấu thầu, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật PPP); Bộ Tài chính 6 luật (Luật NSNN, Luật phí, lệ phí, Luật quản lý sử dụng tài sản công, Luật quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, Luật thuế TNDN, Luật dự trữ quốc gia); Bộ Công Thương 1 luật (Luật điện lực); Bộ TN&MT 2 luật (Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường); Bộ Xây dựng 5 luật (Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật quy hoạch đô thị, Luật kinh doanh bất động sản, Luật kiến trúc); Bộ GTVT 2 luật (Luật đường sắt, Luật hàng không VN); Bộ NN&PTNT 1 luật (Luật lâm nghiệp), Bộ TTTT 1 luật (Luật giao dịch điện tử); Bộ Tư pháp 2 luật (Luật công chứng, Luật đấu giá tài sản); Bộ Nội vụ 2 luật (Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ).

3 Các kiến nghị liên quan đến 79 luật, 03 Nghị quyết của Quốc hội, 188 Nghị định, 20 Quyết định của Thủ tướng và 135 Thông tư trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, cơ quan ngang bộ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1079/CĐ-TTg

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu1079/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2021
Ngày hiệu lực14/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(16/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1079/CĐ-TTg

Lược đồ Công điện 1079/CĐ-TTg 2021 rà soát pháp luật tháo gỡ khó khăn đầu tư kinh doanh trong dịch Covid19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 1079/CĐ-TTg 2021 rà soát pháp luật tháo gỡ khó khăn đầu tư kinh doanh trong dịch Covid19
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu1079/CĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Minh Chính
        Ngày ban hành14/08/2021
        Ngày hiệu lực14/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (16/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 1079/CĐ-TTg 2021 rà soát pháp luật tháo gỡ khó khăn đầu tư kinh doanh trong dịch Covid19

             Lịch sử hiệu lực Công điện 1079/CĐ-TTg 2021 rà soát pháp luật tháo gỡ khó khăn đầu tư kinh doanh trong dịch Covid19

             • 14/08/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/08/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực