Công văn 1239/KBCB-KT

Công văn 1239/KBCB-KT thông báo thời gian giao nhận chứng từ, đối chiếu, xác nhận số liệu Ngân sách niên độ 2012 của Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

Nội dung toàn văn Công văn 1239/KBCB-KT thông báo thời gian giao nhận chứng từ đối chiếu xác nhận


KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1239/KBCB-KT
V/v Thông báo thời gian giao nhận chứng từ, đối chiếu, xác nhận số liệu Ngân sách niên độ 2012

Cao Bằng, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện công tác khóa sổ kế toán và quyết toán ngân sách niên độ năm 2012 theo Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính, công văn số 17363/BTC-KBNN ngày 13/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán và quyết toán niên độ 2012 trên TABMIS. Sau khi bàn bạc thống nhất với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Cao Bằng thông báo thời gian khóa sổ kế toán, thời gian nhận chứng từ với cơ quan Tài chính và các đơn vị sử
dụng NSNN, thời hạn chi trả cấp phát thanh toán như sau:

1. Thi gian nhận chứng từ với cơ quan Tài chính và các đơn vị sử dụng NSNN

- Cơ quan Tài chính nhập Lệnh chi tiền vào hệ thống TABMIS và thực hiện hết các bước để Kho bạc áp thanh toán và chuyển đi được chậm nhất ngày làm việc 27/12/2012;

- Tài chính và Kho bạc nhận quyết định phân bổ dự toán của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị sử dụng NSNN trước ngày 26/12/2012.

- Kho bạc nhận chứng từ chi của các đơn vị thụ hưởng ngân sách đến 17 giờ ngày 27/12/2012.

- Trong thời gian chỉnh lý quyết toán, đơn vị sử dụng ngân sách gửi hồ sơ, chứng từ chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản; vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng) theo chế độ quy định đến KBNN nơi giao dịch chậm nhất đến 17 giờ ngày 25/01/2013.

2. Thi gian chi, tạm ng ngân sách

Thời hạn chi, tạm ứng ngân sách (bao gồm cả chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên) đối với nhiệm vụ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 được thực hiện chậm nhất đến hết ngày 28/12/2012. Không thực hiện tạm ứng ngân sách năm 2012 (cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) trong thời gian chỉnh lý quyết toán (trừ việc tạm ứng vốn đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện đến hết ngày 31/01/2013, theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính).

- Thanh toán khối lượng hoàn thành, công việc thực hiện (bao gồm cả thanh toán để thu hồi vốn đã tạm ứng): KBNN chỉ thanh toán cho khối lượng; hoàn thành, công việc thực hiện đến hết ngày 31/12/2012; Thời hạn KBNN nhận hồ sơ đến hết ngày 25/01/2013, thời hạn thanh toán đến hết ngày 31/01/2013.

Trường hợp một số dự án đầu tư được phép thực hiện và thanh toán sau ngày 31/01/2013, từ ngày 01/01/2013 vẫn được thực hiện tạm ứng theo chế độ quy định, số vốn tạm ứng từ ngày 01/01/2013 và số vốn thanh toán khối lượng hoàn thành sau ngày 31/01/2013 sẽ được phản ánh vào báo cáo quyết toán niên độ ngân sách năm 2013. Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm soát, thanh toán theo đúng thời hạn quy định tại từng trường hợp như sau:

- Một số dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét năm 2012 theo Quyết định số 1458/QĐ-TTg ngày 04/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Thời gian thanh toán đến hết ngày 31/3/2013 (theo quy định tại Công văn số 15331/BTC-ĐT ngày 5/11/2012 của Bộ Tài chính về việc đính chính thời gian thanh toán kinh phí thực hiện dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét năm 2012).

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2012: được phép giải ngân đến hết ngày 31/3/2013 (theo quy định tại Công văn số 17024/BTC-ĐT ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh vốn các dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012).

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020: thòi gian thanh toán đến hết 31/3 năm sau (theo quy định tại Công văn số 8687/BTC-ĐT ngày 28/06/2012 của Bộ Tài chính).

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: thời gian thanh toán đến hết ngày 30/4/2013 (theo quy định tại Công văn số 5274/BTC-ĐT ngày 19/4/2012 của Bộ Tài chính).

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 615/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư (bao gồm các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ) được thực hiện đến hết ngày 30/06/2013 (theo quy định tại Công văn số 6076/BTC-ĐT ngày 8/5/2012 của Bộ Tài chính).

- Một số dự án được bổ sung theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 18/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng công trình kè chân mốc và kè mốc bảo vệ biên gii trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và bổ sung theo Quyết định số 1708/QĐ-TTg ngày 13/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình kè chân mốc và kè mốc bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm 2012; Một số dự án ứng trước từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương năm 2011 theo văn bản s2151/TTg-KTTH ngày 16/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ được kéo dài thời hạn thanh toán sang năm 2012; Một số dự án được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2012; thời gian thực hiện và thanh toán theo quy định tại từng văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

3. Số dư dự toán ngân sách

Hết ngày 31/12/2012, dự toán ngân sách giao cho đơn vị chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết được tiếp tục sử dụng đến 31/01/2013 để thanh toán cho các nhiệm vụ đã có khối lượng, công việc thực hiện đến ngày 31/12/2012 và hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm 2012.

Số dư dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách đến hết ngày 31/01/2013 (bao gồm cả kinh phí thường xuyên, kinh phí đầu tư và kinh phí ủy quyền) bị hủy bỏ, trừ các trường hợp được xem xét xét chuyển và đương nhiên được chuyển quy định tại Tiết a, b Điểm 3, Mục I Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm. Cụ thể năm 2012, chỉ được phép chuyển nguồn sang năm 2013 để thực hiện chế độ tiền lương mới, chuyển nguồn của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, chi các đề tài nghiên cứu khoa học; giảm chi chuyển nguồn trong đầu tư XDCB theo đúng Nghị quyết Quốc hội.

Riêng số dư dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý (Quy định tại Thông tư số 47/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2009) hết ngày 31/01/2013 bị huỷ bỏ.

4. Đối chiếu, xác nhn số liu

Ngoài việc thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu cuối tháng, quí, các đơn vị đối chiếu, xác nhận số liệu theo các thời điểm sau:

- Hết ngày 31/12/2012, chậm nhất đến hết ngày 10/01/2013 đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đối chiếu, xác nhận doanh số, số dư các tài khoản liên quan với Kho bạc Biểu số 05/ĐC-TGKB.

- Sau ngày 31/01/2013, chậm nhất ngày 10/02/2013 các đơn vị giao dịch thực hiện đối chiếu với Kho bạc theo các mẫu: Biểu số 01/ĐVDT, 02A/ĐVDT, 02B/ĐVDT, 03A/ĐVDT, 03B/ĐVDT, 04/ĐVDT.

(Các mẫu biểu trên, đơn vị lấy với cán bộ kho bạc trực tiếp kiểm soát chi chứng từ của đơn vị).

5. Xử lý số dư dự toán sau thi gian chỉnh lý quyết toán

Sau khi thống nhất với Sở Tài chính, dự toán chi thường xuyên theo từng loại tính chất nguồn kinh phí của các đơn vị SDNS còn tồn đến cuối ngày 31/01/2013 xử lý như sau:

- Số dư còn tồn nhỏ hơn 500.000,đ: Huỷ bỏ, không chuyển nguồn sang năm 2013.

- Số dư còn tồn từ 500.000,đ trở lên: Chuyển nguồn sang năm 2013 (đối vi những trường hợp được phép chuyển tiếp sang năm sau theo quy định).

Lưu ý: Trường hợp trên chỉ áp dụng đối với dự toán chi thường xuyên.

Đnghị các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện đúng các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Kho bạc Nhà nước Cao Bằng để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-
UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tài chính;
- Ban giám đốc;
- Các phòng KBNN Cao Bng
- Lưu VT, KT
.

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Thị Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1239/KBCB-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1239/KBCB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1239/KBCB-KT thông báo thời gian giao nhận chứng từ đối chiếu xác nhận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1239/KBCB-KT thông báo thời gian giao nhận chứng từ đối chiếu xác nhận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1239/KBCB-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Thị Hương
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1239/KBCB-KT thông báo thời gian giao nhận chứng từ đối chiếu xác nhận

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1239/KBCB-KT thông báo thời gian giao nhận chứng từ đối chiếu xác nhận

           • 20/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực