Công văn 1781/BHXH-TCKT

Công văn 1781/BHXH-TCKT năm 2015 thực hiện thỏa thuận liên Ngành và hợp tác thu, thu nợ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp với VietinBank do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1781/BHXH-TCKT 2015 hợp tác thu thu nợ Bảo hiểm Xã hội Bảo hiểm y tế qua VietinBank


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1781/BHXH-TCKT
V/v: thực hiện thỏa thuận liên Ngành và hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN với VietinBank

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ký Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT ngày 07/5/2015 về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank thay thế Thỏa thuận liên ngành số 1058/LN-BHXH-NHCTVN ngày 27/02/2012 về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank; Hợp đồng nguyên tắc số 3831/BHXH-NHCT ngày 07/5/2015 về việc hợp tác thu, thu nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giữa BHXH Việt Nam và VietinBank (gửi kèm Văn bản này). Để triển khai thực hiện thỏa thuận liên Ngành và Hợp đồng nêu trên, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh, BHXH quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện) quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi mở tại hệ thống VietinBank theo đúng quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT.

2. BHXH tỉnh căn cứ vào Phụ lục số 03 kèm theo Hợp đồng nguyên tắc số 3831/BHXH-NHCT chủ động phối hợp với chi nhánh VietinBank để tổ chức ký Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank trên địa bàn toàn tỉnh theo Hợp đồng mẫu gửi kèm Văn bản này xong trước ngày 25/5/2015.

3. BHXH tỉnh thực hiện và hướng dẫn BHXH huyện thực hiện một số công việc sau:

a) BHXH tỉnh, BHXH huyện rà soát, thống nhất với chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý số BHXH, thẻ BHYT (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng mẫu).

Lưu ý:

- Đối với các doanh nghiệp không thuộc danh sách thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đã thống nhất giữa cơ quan BHXH và chi nhánh VietinBank, thực hiện nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH theo các quy định hiện hành. BHXH tỉnh, BHXH huyện không lập danh sách đối với các doanh nghiệp đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán và thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN qua hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Danh sách này bao gồm cả các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank ngoài chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

- Không sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” mở tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các ngân hàng khác để nhận tiền thu của các doanh nghiệp này.

- Trong thời gian thực hiện, nếu có thay đổi danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa BHXH tỉnh, BHXH huyện và chi nhánh VietinBank trên địa bàn thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết để phối hợp điều chỉnh danh sách.

b) Trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất với chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”, BHXH tỉnh, BHXH huyện xác định ngay số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 6/2015 của doanh nghiệp (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng nguyên tắc số 3831/BHXH-NHCT) để sau khi ký hợp đồng gửi cho chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện.

c) Mở, sử dụng tài khoản

- BHXH tỉnh theo danh sách tại Mục II Phụ lục số 01 Hợp đồng nguyên tắc số 3831/BHXH-NHCT mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh VietinBank để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH tỉnh quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank và tiền thu của BHXH huyện thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN chuyển về.

- BHXH huyện theo danh sách tại Khoản 2, Mục I và Mục 2 Phụ lục số 02 Hợp đồng nguyên tắc số 3831/BHXH-NHCT mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh VietinBank để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank

- BHXH tỉnh, BHXH huyện có công văn thông báo cho các doanh nghiệp đã thống nhất danh sách nộp tiền về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh Vietinbank, không nộp tiền vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH mở tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các ngân hàng khác.

- BHXH tỉnh, BHXH huyện phối hợp với chi nhánh VietinBank mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” xong trước ngày 25/5/2015.

3. Thời gian thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/6/2015.

4. Các huyện không có tên tại Phụ lục số 01 Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT không thuộc phạm vi thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo hướng dẫn tại Công văn này.

5. BHXH tỉnh sao gửi BHXH huyện Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT Hợp đồng nguyên tắc số 3831/BHXH-NHCT Công văn này và Hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đã ký giữa BHXH tỉnh và chi nhánh VietinBank; triển khai, hướng dẫn BHXH huyện thực hiện đầy đủ, đúng nội dung quy định tại các Văn bản nêu trên.

6. Hàng năm, BHXH tỉnh phối hợp với chi nhánh VietinBank trên địa bàn đánh giá tình hình thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 31/01 năm sau.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (Ban Tài chính - Kế toán) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Các PTGĐ;
- Vietinbank (để phối hợp thực hiện);
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TCKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

MẪU SỐ 01

(Ban hành kèm theo Công văn số: 1781/BHXH-TCKT ngày 18/5/2015 của BHXH Việt Nam)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

HỢP ĐỒNG MẪU

HỢP TÁC THU, THU NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM GIỬA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ....VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG.......

Số    /BHXH-NHNT

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông tư số 04/2011/QĐ-TTg quản lý tài chính">134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh;

Căn cứ Thông tư số 23/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế..

Căn cứ Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT ngày 07/5/2015 về hợp tác thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Hôm nay, ngày  tháng  năm 2015, tại... chúng tôi gồm có:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh....

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                        Fax:

Người đại diện:

Chức vụ:

II. Các chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tham gia thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh..., bao gồm:

1. Chi nhánh mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”cho Bảo hiểm xã hội tỉnh...: Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam...

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                        Fax:

Người đại diện:

Chức vụ:

2. Các chi nhánh khác tham gia thu, thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Phụ lục số 01 kèm theo Hợp đồng này)

Bảo hiểm xã hội tỉnh... và các Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam nói trên thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng này theo các điều kiện và điều khoản dưới đây.

Điều 1. Một số từ viết tắt

1. BHXH: Bảo hiểm xã hội.

2. BHYT: Bảo hiểm y tế.

3. BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp

4. VietinBank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

5. Tỉnh: Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Huyện: Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

7. Cơ quan BHXH bao gồm:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội huyện.

8. Hệ thống VietinBank gồm:

- Hội sở chính;

- Chi nhánh VietinBank

Điều 2. Phạm vi thực hiện

Thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank trên địa bàn tỉnh và... huyện.

Điều 3. Nội dung thực hiện

1. Chi nhánh VietinBank phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank thực hiện nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH mở tại chi nhánh VietinBank đúng thời gian, đúng số tiền phải đóng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang.

2. Chi nhánh VietinBank thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp mở tại chi nhánh VietinBank chuyển nộp vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH số tiền truy thu, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Chi nhánh VietinBank phối hợp cung cấp cho cơ quan BHXH các thông tin chung về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tình hình thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.

4. Chi nhánh VietinBank tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank vay vốn để nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định của VietinBank.

Điều 4. Phối hợp thực hiện

1. Cơ quan BHXH và chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thống nhất danh sách các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank theo phân cấp quản lý thu tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng này). Danh sách này bao gồm cả doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trong thời gian thực hiện, nếu có thay đổi danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa cơ quan BHXH chi nhánh VietinBank trên địa bàn thì hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết để phối hợp điều chỉnh danh sách.

2. Các doanh nghiệp do BHXH tỉnh (BHXH huyện) quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN mở tài khoản tiền gửi tại các chi nhánh VietinBank trên cùng địa bàn tỉnh (huyện) ngoài chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh (BHXH huyện) mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thực hiện nộp tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN về chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh (BHXH huyện) mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”.

3. Trong vòng 10 ngày đầu mỗi tháng, BHXH tỉnh, BHXH huyện gửi 01 bản Thông báo số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp theo danh sách đã thống nhất cho chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT) để phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện.

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” có trách nhiệm thông báo cho các chi nhánh VietinBank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện về số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh.

4. Đối với các doanh nghiệp bị xử phạt theo Quyết định của cấp có thẩm quyền, chi nhánh VietinBank nơi doanh nghiệp mở tài khoản thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp chuyển nộp vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện theo đúng quy định hiện hành và Hợp đồng này. Quyết định này thay thế lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản để trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp nộp vào quỹ BHXH.

5. Cuối tháng, chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” lập, gửi báo cáo tình hình thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp đã thống nhất danh sách theo quy định tại Khoản 2 Điều này cho cơ quan BHXH để đối chiếu, tổng hợp (Mẫu số 02 kèm theo Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT).

6. Đối với các doanh nghiệp chậm nộp, chưa nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của cơ quan BHXH, chi nhánh VietinBank cung cấp các thông tin chung về doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank theo quy định của pháp luật. Nếu doanh nghiệp có khó khăn về vốn, chi nhánh VietinBank tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn để nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động khi các doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định của VietinBank.

7. Cơ quan BHXH phối hợp với chi nhánh VietinBank để được hỗ trợ về công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Điều 5. Mở, sử dụng tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH

1. Đối với BHXH tỉnh

BHXH tỉnh sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” đã mở tại chi nhánh VietinBank (áp dụng đối với 32 tỉnh theo danh sách tại Mục I, Phụ lục số 01 đính kèm Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT); mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh VietinBank (áp dụng đối với 31 tỉnh theo danh sách tại Mục II, Phụ lục số 01 đính kèm Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT) để nhận tiền thu của các doanh nghiệp do BHXH tỉnh quản lý theo phân cấp thu và tiền thu của BHXH huyện thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN chuyển về.

2. Đối với BHXH huyện

BHXH huyện sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” đã mở tại chi nhánh VietinBank (áp dụng đối với 34 huyện theo danh sách tại Khoản 1, Mục I, Phụ lục số 02 đính kèm Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT); mở mới 01 (một) tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” tại chi nhánh VietinBank (áp dụng đối với 95 huyện theo danh sách tại Khoản 2, Mục I và Mục II Phụ lục số 02 đính kèm Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT) để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank.

3. Nội dung tài khoản: Theo quy định tại Thỏa thuận liên Ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT ngày 07/5/2015 về việc quản lý và sử dụng tài khoản của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống VietinBank.

4. BHXH tỉnh, BHXH huyện thực hiện mở, sử dụng tài khoản và chịu sự quản lý, kiểm tra, kiểm soát của chi nhánh VietinBank nơi mở tài khoản theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, VietinBank, Thỏa thuận liên Ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT và những quy định tại Hợp đồng này.

5. Chủ tài khoản BHXH tỉnh, BHXH huyện phải đăng ký sử dụng dịch vụ tra cứu số dư; Chương trình kết nối thanh toán để tiếp nhận thông tin về số dư, các giao dịch chuyển tiền trên tài khoản tiền gửi của đơn vị mình.

6. Việc quản lý và sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam, Thỏa thuận liên Ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT và quy định tại Hợp đồng này.

Điều 6. Quy định về chuyển tiền thu từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp dưới về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp trên

Thực hiện theo đúng quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan BHXH

1. BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhất với chi nhánh VietinBank nơi mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sách các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý thu mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại chi nhánh VietinBank trên địa bàn tỉnh, huyện.

2. Cung cấp cho chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” Thông báo số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp.

3. Thực hiện đầy đủ mọi quy định, thủ tục về mở, sử dụng tài khoản, giao dịch theo đúng quy định hiện hành của chi nhánh VietinBank.

4. Phối hợp với chi nhánh VietinBank thực hiện đầy đủ, đúng các quy định tại Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT và Hợp đồng này.

5. Yêu cầu chi nhánh VietinBank cung cấp các thông tin chung của các doanh nghiệp khi cần thiết.

6. Yêu cầu chi nhánh VietinBank hỗ trợ công nghệ thông tin để cơ quan BHXH quản lý dữ liệu thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

7. Yêu cầu chi nhánh VietinBank bồi thường những thiệt hại nếu chi nhánh VietinBank để xảy ra sai sót, vi phạm lợi dụng tiền trên tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH.

8. Chịu trách nhiệm về thiệt hại do lỗi của cơ quan BHXH.

Điều 10. Trách nhiệm của chi nhánh VietinBank

1. Phối hợp với cơ quan BHXH để thống nhất danh sách các doanh nghiệp theo phân cấp quản lý thu mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank trên địa bàn tỉnh, huyện.

2. Chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” làm đầu mối có trách nhiệm thông báo cho các chi nhánh VietinBank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện về số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh; tổng hợp, thông tin báo cáo theo quy định tại Hợp đồng này.

3. Phối hợp với cơ quan BHXH để thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH theo quyết định của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định tại Hợp đồng này. Trường hợp chi nhánh VietinBank cố tình hoặc trì hoãn không thực hiện trích tiền sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

4. Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định và cơ quan BHXH việc thực hiện trích tiền truy nộp vào quỹ BHXH, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp biết.

5. Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện đầy đủ, đúng các quy định tại Hợp đồng nguyên tắc và Hợp đồng này.

6. Trong trường hợp cần thiết, phối hợp cung cấp các thông tin chung của các doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh VietinBank khi có yêu cầu của cơ quan BHXH trong phạm vi cho phép của pháp luật; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở tài khoản tại chi nhánh VietinBank vay vốn để nộp BHXH, BHYT, BHTN,

7. Hỗ trợ công nghệ thông tin cho cơ quan BHXH để quản lý dữ liệu thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

8. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng trên tài khoản tiền gửi của BHXH các cấp do lỗi của chi nhánh VietinBank.

9. Chịu trách nhiệm về thiệt hại do lỗi của chi nhánh VietinBank.

Điều 11. Trách nhiệm về vi phạm hợp đồng

1. Cơ quan BHXH

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng các Điều, Khoản trong Hợp đồng này và các quy định của pháp luật.

b) Bồi thường mọi thiệt hại do lỗi của cơ quan BHXH gây ra.

2. Chi nhánh VietinBank

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng các Điều, Khoản trong Hợp đồng này và các quy định của pháp luật.

b) Bồi thường mọi thiệt hại do lỗi của chi nhánh VietinBank gây ra.

Điều 12. Phạt khi vi phạm hợp đồng

Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng, tùy theo mức độ và hình thức vi phạm sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều chỉnh hợp đồng

1. Hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Thay đổi các căn cứ pháp lý

b) Thay đổi cơ chế, chính sách, các quy định về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán của Nhà nước.

2. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

Nếu một trong các bên nhu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng thì hai bên cùng bàn bạc, thỏa thuận nội dung điều chỉnh và được lập thành văn bản do đại diện cấp có thẩm quyền của các bên xác nhận.

Điều 14. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

2. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

3. Một trong hai bên vi phạm hợp đồng.

4. Thực hiện không hiệu quả việc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

5. Theo thỏa thuận giữa hai bên.

Điều 15. Cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều, khoản của Hợp đồng này và các quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hành vi của mình để không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bên kia.

2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác.

3. Trường hợp hòa giải và thương lượng không đạt kết quả thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân nơi có trụ sở của cơ quan BHXH để giải quyết.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Thời gian thực hiện

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và thay thế Hợp đồng số …/BHXH-NHCT ngày...tháng...năm ...(Áp dụng đối với các tỉnh theo danh sách tại Khoản 1, Mục I, Phụ lục số 01 đính kèm Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT).

- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 (Áp dụng đối với các tỉnh theo danh sách tại Khoản 2, Mục I và Mục II, Phụ lục số 01 đính kèm Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT).

2. Các bên phải có nghĩa vụ chấp hành Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, các bên có trách nhiệm hỗ trợ, hợp tác với nhau

3. Tất cả các thông báo, trao đổi giữa hai bên theo hợp đồng phải được lập thành văn bản và gửi đến bên kia theo địa chỉ nêu tại Hợp đồng này bằng công văn, thư điện tử hoặc Fax.

4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

 

CHI NHÁNH VIETINBANK...

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CHI NHÁNH VIETINBANK...

 

 


 

Phụ lục số: 01

(Ban hành kèm theo Hợp đống số:    /BHXH-NHCT Ngày    /2015 giữa BHXH tỉnh....và các chi nhánh VietinBank)

 

DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH VIETINBANK THỰC HIỆN THU, THU NỢ BHXH, BHYT, BHTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...

Đa bàn

Chi nhánh VietinBank

Người đại diện chi nhánh VietinBank
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú

Quận/Huyện...

VIETINBANK ....

Đin thoi:...Fax:....

Địa chỉ:...

Người đại diện:...

Chức vụ:...

 

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh/huyện...mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”

VIETINBANK ....

Điện thoại:...Fax:....

Địa chỉ:...

Người đại diện:...

Chức vụ:...

 

 

Quận/ Huyện...

VIETINBANK ....

Điện thoại:...Fax:....

Địa chỉ:...

Người đại diện:...

Chức vụ:...

 

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh/huyện...mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”

VIETINBANK ....

Điện thoại:...Fax:....

Địa chỉ:...

Người đại diện:...

Chức vụ:...

 

 

 


BHXH TỈNH/HUYỆN…….

Mu số 01

(Ban hành kèm theo Hợp đồng số    /BHXH-NHCT Ngày..... /2015 của BHXH tỉnh... và các chi nhánh VietinBank)

 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ THU

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ của doanh nghiệp

Số tài khoản của doanh nghiệp

Nơi doanh nghiệp mở tài khoản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐC
CHI NHÁNH VIETINBANK….

GIÁM ĐỐC
BHXH TỈNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

HỢP TÁC THU, THU NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Số: 3831/BHXH-NHCT

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông tư số 04/2011/QĐ-TTg quản lý tài chính">134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008 giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh;

Căn cứ Thông tư số 23/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

Căn cứ Thỏa thuận liên Ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT ngày 07/5/2015 về việc quản lý và sử dụng tài khoản tiền gửi của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam mở tại hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Hôm nay, ngày 07 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chúng tôi gồm có:

I. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Địa chỉ: Số 7 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 0439344157

Fax: 0439344169-0439361779

Người đại diện: Ông Nguyễn Đình Khương

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(Theo giấy ủy quyền số 1597/BHXH-TCKT ngày 05/5/2015 của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

II. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0439421030

Fax: 0439421030

Người đại diện: Nguyễn Văn Du

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

(Theo Giấy ủy quyền số 337/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 05/5/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Điều 1. Một số từ viết tắt

1. BHXH: Bảo hiểm xã hội.

2. BHYT: Bảo hiểm y tế.

3. BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp

4. VietinBank: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

5. Tỉnh: Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Huyện: Quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

7. Cơ quan BHXH bao gồm:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội huyện.

8. Hệ thống VietinBank gồm:

- Hội sở chính;

- Chi nhánh VietinBank.

Điều 2. Phm vi thực hiện

Thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank (danh sách chi nhánh VietinBank kèm theo).

Điều 3. Nội dung thực hiện

1. Hệ thống VietinBank phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống VietinBank thực hiện nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH mở tại hệ thống VietinBank đúng thời gian, đúng số tiền phải đóng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển sang.

2. Hệ thống VietinBank thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp mở tại hệ thống VietinBank chuyển nộp vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH số tiền truy thu, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN theo quyết định của cấp có thẩm quyền quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Hệ thống VietinBank phối hợp cung cấp cho cơ quan BHXH các thông tin chung về doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và tình hình thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống VietinBank theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.

4. Hệ thống VietinBank tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống VietinBank vay vốn để nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động khi doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định của VietinBank.

Điều 4. Phương thức thực hiện

1. Hội sở chính VietinBank rà soát, thống nhất với BHXH Việt Nam danh sách các chi nhánh VietinBank trên địa bàn thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và danh sách các chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” (Phụ lục số 01,02,03 kèm theo Hợp đồng này).

2. Căn cứ vào danh sách tại Phụ lục số 03 kèm theo Hợp đồng này, BHXH tỉnh và các chi nhánh VietinBank trên địa bàn ký hợp đồng để tổ chức thực hiện.

3. Các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN mở tài khoản tiền gửi tại các chi nhánh VietinBank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện ngoài chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thực hiện nộp tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN về chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH”.

4. Giao cho BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhất với chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

5. Chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” có trách nhiệm tổng hợp danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, huyện quản lý thu theo quy định đang mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

Trong thời gian thực hiện nếu có thay đổi danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa cơ quan BHXH và chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thì cơ quan BHXH và chi nhánh VietinBank có trách nhiệm thông báo cho nhau biết để phối hợp điều chỉnh danh sách.

6. BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện mở, quản lý, sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và quy định tại Hợp đồng này.

7. Phối hợp thu, thu nợ

a) Trong vòng 10 ngày đầu mỗi tháng, cơ quan BHXH gửi 01 bản Thông báo số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp theo danh sách đã thống nhất cho chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” (Mẫu số 01 kèm theo Hợp đồng này) để phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH.

Chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” có trách nhiệm thông báo cho các chi nhánh VietinBank khác trên cùng địa bàn tỉnh, huyện về số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi tại chi nhánh đó.

b) Đối với các doanh nghiệp bị xử phạt theo Quyết định của cấp có thẩm quyền, chi nhánh VietinBank nơi doanh nghiệp mở tài khoản thực hiện trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp chuyển nộp vào tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của cơ quan BHXH theo đúng quy định hiện hành và Hợp đồng này. Quyết định này thay thế lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản để trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp nộp vào quỹ BHXH.

c) Cuối tháng, chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” lập, gửi báo cáo tình hình thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp đã thống nhất danh sách theo quy định tại Khoản 4 Điều này cho cơ quan BHXH để đối chiếu, tổng hợp (Mẫu số 02 kèm theo Hợp đồng này).

d) VietinBank triển khai trong hệ thống: Đối với các doanh nghiệp chậm nộp, chưa nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của cơ quan BHXH, chi nhánh VietinBank cung cấp các thông tin chung về doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi tại VietinBank theo quy định của pháp luật. Nếu doanh nghiệp có khó khăn về vốn, chi nhánh VietinBank xem xét tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn để nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động khi các doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và quy định của VietinBank.

e) VietinBank và các đơn vị trực thuộc VietinBank hỗ trợ BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam về công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

Điều 5. Mở, sử dụng tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH

1. Đối với BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam sử dụng tài khoản “Tiền gửi thanh toán” đã mở tại chi nhánh VietinBank thành phố Hà Nội để nhận tiền thu của BHXH các tỉnh thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN chuyển về.

2. Đối với BHXH tỉnh

32 BHXH tỉnh (Mục I, Phụ lục số 01 đính kèm Hợp đồng này) sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” đã mở tại chi nhánh VietinBank; 31 BHXH tỉnh (Mục II, Phụ lục số 01 đính kèm Hợp đồng này) mở mới 01 tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” để nhận tiền thu của các doanh nghiệp do BHXH tỉnh quản lý theo phân cấp thu và tiền thu của BHXH huyện thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT BHTN chuyển về.

3. Đối với BHXH huyện

34 BHXH huyện (Khoản 1, Mục I, Phụ lục số 02 đính kèm Hợp đồng này) sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” đã mở tại chi nhánh VietinBank; 95 BHXH huyện (Khoản 2, Mục I và Mục II, Phụ lục số 02 đính kèm Hợp đồng này) mở mới 01 tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” để nhận tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp do BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank.

4. Nội dung tài khoản “Tiền gửi thanh toán” của BHXH Việt Nam, tài khoản Tiền gửi thu BHXH” của BHXH tỉnh, BHXH huyện theo quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT.

5. Chủ tài khoản BHXH tỉnh, BHXH huyện phải đăng ký sử dụng dịch vụ tra cứu số dư, Chương trình kết nối thanh toán để tiếp nhận thông tin về số dư các giao dịch chuyển tiền trên tài khoản tiền gửi của đơn vị mình.

6. Việc quản lý sử dụng tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” thực hiện theo quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT các văn bản hướng dẫn thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam và quy định tại Hợp đồng này.

Điều 6. Quy định về chuyển tiền thu từ tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp dưới về tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” của BHXH cấp trên

Thực hiện theo đúng quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN- BHXH-NHCT.

Điều 7. Các bước triển khai thực hiện

1. BHXH Việt Nam và VietinBank

a) Ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống VietinBank để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

b) Thống nhất danh sách các chi nhánh VietinBank theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Hợp đồng này.

2. BHXH tỉnh và các chi nhánh VietinBank trên địa bàn tham gia thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN cùng ký chung hợp đồng hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các chi nhánh VietinBank trên địa bàn theo đúng Hợp đồng mẫu và gửi BHXH huyện trên địa bàn.

3. BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhất với chi nhánh VietinBank nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Hợp đồng này.

4. Hàng năm, cơ quan BHXH phối hợp với VietinBank đánh giá tình hình thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Điều 8. Trách nhiệm của hệ thống BHXH Việt Nam

1. Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh phối hợp với chi nhánh VietinBank thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng nội dung hợp đồng này.

2. Hướng dẫn BHXH các tỉnh sử dụng và quản lý tài khoản “Tiền gửi thu BHXH” theo đúng quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN-BHXH-NHCT và Hợp đồng này.

3. Phối hợp với hệ thống VietinBank giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Yêu cầu hệ thống VietinBank bồi thường những thiệt hại nếu để xảy ra sai sót, vi phạm lợi dụng tiền trên tài khoản tiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam theo quy định tại Thỏa thuận liên ngành.

5. Chịu trách nhiệm về thiệt hại do lỗi của hệ thống BHXH Việt Nam.

Điều 9. Trách nhiệm của hệ thống VietinBank

1. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc

a) Phối hợp với BHXH tỉnh, BHXH huyện tổ chức thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Hợp đồng này.

b) Chi nhánh VietinBank nơi cơ quan BHXH mở tài khoản và các chi nhánh VietinBank trên cùng địa bàn phối hợp thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo quy định tại Khoản 4, Điều 4 Hợp đồng này.

2. Hướng dẫn cơ quan BHXH thủ tục mở tài khoản giao dịch theo đúng quy định hiện hành của VietinBank; thực hiện đầy đủ, đúng các quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 3266/LN-BHXH-NHCTVN và Hợp đồng này.

3. Chỉ đạo chi nhánh VietinBank cung cấp các thông tin chung của các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán tại chi nhánh VietinBank vay vốn để nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Điểm d, Khoản 7, Điều 4 Hợp đồng này.

4. Hỗ trợ thông tin cho cơ quan BHXH để quản lý dữ liệu thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

5. Yêu cầu cơ quan BHXH cung cấp các thông tin liên quan để phối hợp thực hiện thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Hợp đồng này.

6. Phối hợp với BHXH Việt Nam giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

7. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng trên tài khoản tiền gửi của cơ quan BHXH các cấp do lỗi của hệ thống VietinBank.

Điều 10. Trách nhiệm về vi phạm hợp đồng

1. BHXH Việt Nam

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng các Điều, Khoản trong Hợp đồng này và các quy định của pháp luật.

b) Bồi thường mọi thiệt hại do lỗi của cơ quan BHXH gây ra.

2. VietinBank

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng các Điều, Khoản trong Hợp đồng này và các quy định của pháp luật.

b) Bồi thường mọi thiệt hại do lỗi của hệ thống VietinBank gây ra.

Điều 11. Phạt khi vi phạm hợp đồng

Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng, tùy theo mức độ và hình thức vi phạm sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Điều chỉnh hợp đồng

1. Hợp đồng được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Thay đổi các căn cứ pháp lý

b) Thay đổi cơ chế, chính sách, các quy định về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán của Nhà nước.

2. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng

Nếu một trong các bên có nhu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng thì hai bên cùng bàn bạc, thỏa thuận nội dung điều chỉnh và được lập thành văn bản do đại diện cấp có thẩm quyền của các bên xác nhận.

Điều 13. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

2. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

3. Một trong hai bên vi phạm hợp đồng.

4. Thực hiện không hiệu quả việc thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN.

5. Theo thỏa thuận giữa hai bên.

Điều 14. Cam kết chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều, khoản của Hợp đồng này và các quy định của pháp luật, tự chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các hành vi của mình để không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bên kia.

2. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải trên tinh thần hợp tác.

3. Trường hợp hòa giải và thương lượng không đạt kết quả thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân nơi có trụ sở của cơ quan BHXH để giải quyết.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 01/6/2015 và thay thế Hợp đồng nguyên tắc số 17250/BHXH-NHCT65 ngày 26/12/2014.

2. Các bên phải có nghĩa vụ chấp hành Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, các bên có trách nhiệm hỗ trợ, hợp tác với nhau.

3. Tất cả các thông báo, trao đổi giữa hai bên theo hợp đồng phải được lập thành văn bản và gửi đến bên kia theo địa chỉ nêu tại Hợp đồng này bằng công văn, thư điện tử hoặc Fax.

4. Hợp đồng này được lập thành 04 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

 

NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Du

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Nguyễn Đình Khương

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/HUYỆN

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Hợp đồng số 3831/BHXH-NHCT ngày 07/5/2015 giữa BHXH Việt Nam và VietinBank)

 

THÔNG BÁO SỐ PHẢI ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN
Tháng…. Năm …..

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên doanh nghiệp

Mã BHXH

Nơi mở tài khoản

Tổng số tiền phải thu

Trong đó

Số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN (Số thu BHXH, BHYT,BHTN và lãi chậm đóng)

Số tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH

A

B

C

D

1=2+3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN bao gồm số tiền còn phải đóng tháng trước và số tiền phải đóng tháng này.

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


BỘ PHẬN THU
(Ký, ghi rõ họ tên)

….ngày   tháng   năm….
GIÁM ĐỐC BHXH….
(Ký tên, đóng dấu)

 

CHI NHÁNH VIETINBANK…

Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Hợp đồng số   /BHXH-NHCT ngày 07/5/2015 giữa BHXH Việt Nam và VietinBank)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, THU NỢ BHXH, BHYT, BHTN
Tháng…. năm….

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên doanh nghiệp

Mã BHXH

Nơi mở tài khoản

Tổng số tiền đã thu

Trong đó

Ngày nộp tiền

Số đã thu BHXH, BHYT, BHTN

Số tiền trích truy nộp vào quỹ BHXH

A

B

C

D

1=2+3

2

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

….ngày   tháng   năm….
GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH VIETINBANK….
(Ký tên, đóng dấu)

 


 

Phụ lục số 01

(Ban hành kèm theo Hợp đồng số 3831/BHXH-VIETINBANK
ngày 07 tháng 5 năm 2015 giữa BHXH Việt Nam và V
i
etinBank)

 

DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH VIETINBANK NƠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH MỞ TÀI KHOẢN

I. 32 TỈNH TỪ THÀNH PHÓ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO

Các tỉnh đã thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

1

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Số 79 Hàm Nghi, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

2

BHXH thành phố Đà Nẵng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đà Nẵng

Số 172 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

3

BHXH tỉnh Lâm Đồng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Lâm Đồng

Số 01 Lê Đại Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

4

BHXH tỉnh Bình Dương

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bình Dương

Số 330 đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

5

BHXH tỉnh Đồng Nai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đồng Nai

Số 77 D Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6

BHXH tỉnh Long An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Long An

Số 8, đường Châu Thị Kim, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

7

BHXH thành phố Cần Thơ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Cần Thơ

Số 09 Phan Đình Phùng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

8

BHXH tỉnh Khánh Hòa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Khánh Hòa

Số 4 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

9

BHXH tỉnh Bình Thuận

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bình Thuận

Số 02 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

10

BHXH tỉnh Tiền Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tiền Giang

Số 15B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2. Các tỉnh thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/6/2015

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

1

BHXH tỉnh An Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh An Giang

Số 270 đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

2

BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 10 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

3

BHXH tỉnh Bạc Liêu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bạc Liêu

Số 01 Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

4

BHXH tỉnh Bến Tre

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bến Tre

Số 142 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

5

BHXH tỉnh Bình Định

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bình Định

Số 257 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

6

BHXH tỉnh Bình Phước

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bình Phước

Số 622 quốc lộ 14 , thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

7

BHXH tỉnh Cà Mau

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Cà Mau

Số 94 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

8

BHXH tỉnh Đăk Lăk

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đăk Lăk

Số 35 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

9

BHXH tỉnh Đắc Nông

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đắc Nông

Số 115 Bà Triệu, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

10

BHXH tỉnh Đồng Tháp

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đồng Tháp

Số 87 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

11

BHXH tỉnh Gia Lai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Gia Lai

Số 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai

12

BHXH tỉnh Hậu Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hậu Giang

Đường Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

13

BHXH tỉnh Kiên Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Kiên Giang

Số D11-5B, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

14

BHXH tỉnh Kon Tum

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Kon Tum

Số 92 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

15

BHXH tỉnh Phú Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Phú Yên

Số 236 Hùng Vương, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

16

BHXH tỉnh Ninh Thuận

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh tỉnh Ninh Thuận

Số 468 Thống Nhất, thành phố Phan Giang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

17

BHXH tỉnh Quảng Nam

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Qu
ng Nam

Số 22 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

18

BHXH tỉnh Quảng Ngãi

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quảng Ngãi

Số 97 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

19

BHXH tỉnh Sóc Trăng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Sóc Trăng

Số 139 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

20

BHXH tỉnh Tây Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tây Ninh

Số 245 đường 30/4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

21

BHXH tỉnh Trà Vinh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Trà Vinh

Số 15A Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

22

BHXH tỉnh Vĩnh Long

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Vĩnh Long

Số 1C Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

II. 31 TỈNH TỪ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRỞ RA MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TỪ NGÀY 01/6/2015

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

1

BHXH thành phố Hà Nội

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Chương Dương

Số 32/298 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

2

BHXH tỉnh Bắc Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bắc Giang

Số 45, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

3

BHXH tỉnh Bắc Kạn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bắc Kạn

Số 15, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

4

BHXH tỉnh Bắc Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bắc Ninh

Số 31 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

5

BHXH tỉnh Cao Bằng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Cao Bằng

Số 64 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

6

BHXH tỉnh Điện Biên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Điện Biên

Số 14, đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

7

BHXH tỉnh Hà Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hà Giang

Tổ 14, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

8

BHXH tỉnh Hà Nam

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hà Nam

Số 211 Đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

9

BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hà Tĩnh

Số 82 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

10

BHXH tỉnh Hải Dương

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Nhị Chiểu

Khu II, thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương

11

BHXH thành phố Hải Phòng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hải Phòng

Số 36 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

12

BHXH tỉnh Hòa Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hòa Bình

Số 186 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

13

BHXH tỉnh Hưng Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hưng Yên

Số 1, Điện Biên 1, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

14

BHXH tỉnh Lai Châu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Lai Châu

Tổ 12, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

15

BHXH tỉnh Lạng Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Lạng Sơn

Số 51 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

16

BHXH tỉnh Lào Cai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Lào Cai

Số 7 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

17

BHXH tỉnh Nam Định

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Nam Định

Số 119 Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

18

BHXH tỉnh Nghệ An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Nghệ An

Số 7 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

19

BHXH tỉnh Ninh Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Ninh Bình

Đường Trần Hưng Đạo, phường Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

20

BHXH tỉnh Phú Thọ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Phú Thọ

Số nhà 1514, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

21

BHXH tỉnh Quảng Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quảng Bình

Số 215 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

22

BHXH tỉnh Quàng Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quảng Ninh

Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quàng Ninh

23

BHXH tỉnh Quảng Trị

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quảng Trị

Số 236 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

24

BHXH tỉnh Sơn La

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Sơn La

Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 8, phường Quyết Thắng, thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La

25

BHXH tỉnh Thái Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thái Bình

Số 190 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

26

BHXH tỉnh Thái Nguyên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thái Nguyên

Số 62, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

27

BHXH tỉnh Thanh Hóa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thanh Hoá

Số 17 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

28

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thừa Thiên Huế

Số 02 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

29

BHXH tỉnh Tuyên Quang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tuyên Quang

Số 182 Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

30

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Vĩnh Phúc

Số 4, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

31

BHXH tỉnh Yên Bái

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Yên Bái

Tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

 

 

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Hợp đồng số 3831/BHXH-VIETINBANK
ngày 07 tháng 5 năm 2015 giữa BHXH Việt Nam và VietinBank)

 

DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH VIETINBANK NƠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MỞ TÀI KHOẢN

I. CÁC HUYỆN THUỘC 32 TỈNH TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO

1. Các huyện đã thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

 

Thành phố Hồ Chí Minh
(17 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận 1

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 1

Số 93-95 Hàm Nghi, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

2

BHXH quận 2

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thủ Thiêm

Số 208 Trần Não, phường Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

3

BHXH quận 3

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 3

Số 461- 465 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

4

BHXH quận 4

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 4

Số 57-59 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

5

BHXH quận 5

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 5

Số 2D-2E Lý Thường Kiệt, phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

6

BHXH quận 6

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 6

Số 78 Tháp Mười, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

7

BHXH quận 7

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Nam Sài Gòn

Số 1425-1427 khu phố Mỹ Toàn 2, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

8

BHXH quận 8

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 8

Số 196 Hưng Phú, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

9

BHXH quận 10

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 10

Số 111-121 Ngô Gia Tự, phường 2 , quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

10

BHXH quận 11

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 11

Số 1447-1449, đường 3/2, phường 16, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

11

BHXH quận Bình Thạnh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 7

Tầng G + tầng 4 Cao ốc văn phòng Sài Gòn Postel (SPT)- Số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

12

BHXH quận Phú Nhuận

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 2

Số 222 -224 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

13

BHXH quận Gò Vấp

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 9

Số 01 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

14

BHXH quận Tân Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank chi nhánh 12

39 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

15

BHXH quận Thủ Đức

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thủ Đức

Số 01 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

16

BHXH quận Bình Tân

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tây Sài Gòn

Lô 20, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

17

BHXH huyện C Chi

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bắc Sài Gòn

Số 35-37 tỉnh lộ 8, khu phố I, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thành phố Đà Nẵng
(03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận Ngũ Hành Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Ngũ Hành Sơn

Số 49, đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

2

BHXH quận Liên Chiểu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Số 381 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

3

BHXH quận Thanh Khê

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đà Nẵng

Số 172 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 

Tỉnh Lâm Đồng
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Đà Lạt

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Lâm Đồng

Số 01 Lê Đại Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2

BHXH thành phố Bảo Lộc

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bảo Lộc

Số 03 đường 28/3, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

 

Tỉnh Bình Dương
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Thủ Dầu Một

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bình Dương

Số 330 Đại Lộ Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2

BHXH thị xã Dĩ An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh khu công nghiệp Bình Dương

Số 20, đường Độc Lập, khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

 

Tỉnh Đồng Nai
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Biên Hòa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh khu công nghiệp Biên Hòa

Ngã tư AMATA, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2

BHXH huyện Nhơn Trạch

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Nhơn Trạch

Đường 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 

Tỉnh Long An
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tân An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Long An

Số 8, đường Châu Thị Kim, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

2

BHXH huyện Bến Lức

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bến Lức

Số 234, Võ Công Tồn, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An

 

Thành phố Cần Thơ
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận Ninh Kiều

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Cần Thơ

Số 9 Phan Đình Phùng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

2

BHXH quận Bình Thủy

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tây Đô

Lô 30 A9 khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

 

Tỉnh Khánh Hòa
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Nha Trang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Khánh Hòa

Số 4 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

Tỉnh Bình Thuận
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Phan Thiết

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bình Thuận

Số 02 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

 

Tỉnh Tiền Giang
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Mỹ Tho

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tiền Giang

Số 15B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

2

BHXH huyện Cai Lậy

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tây Tiền Giang

Số 560 quốc lộ 1A, khu 5, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

2. Các huyện thực hiện hợp tác thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/6/2015

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

 

Tỉnh An Giang
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Long Xuyên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh An Giang

Số 270 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

2

BHXH thành phố Châu Đốc

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Châu Đốc

Số 66 - 68 - 70 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vũng Tàu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 10 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Tỉnh Bạc Liêu
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Bạc Liêu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bạc Liêu

Số 01 Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 

Tỉnh Bến Tre
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Bến Tre

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bến Tre

Số 142 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

 

Tỉnh Bình Định
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Quy Nhơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bình Định

Số 257 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

Tỉnh Bình Phước
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thị xã Đồng Xoài

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bình Phước

Số 622, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 

Tỉnh Cà Mau
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Cà Mau

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Cà Mau

Số 94 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Tỉnh Đắk Lắk
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Buôn Ma Thuật

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đăk Lăk

Số 35 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

Tỉnh Đắc Nông
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thị xã Gia Nghĩa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đắc Nông

Số 112 Đường Bà Triệu, tổ dân phố số 2, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 

Tỉnh Đồng Tháp
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Cao Lãnh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đồng Tháp

Số 87 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

2

BHXH thị xã Sa Đéc

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Sa Đéc

Số 209A Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

 

Tỉnh Gia Lai
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Pleiku

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Gia Lai

Số 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai

 

Tỉnh Hậu Giang
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vị Thanh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hậu Giang

Đường Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

 

Tỉnh Kiên Giang
 (01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Rạch Giá

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Kiên Giang

Số D11-5B, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

Tỉnh Kon Tum
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Kom Tum

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Kon Tum

Số 92 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

Tỉnh Phú Yên
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tuy Hòa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Phú Yên

Số 236 Hùng Vương, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 

Tỉnh Ninh Thuận
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Phan Rang Tháp Chàm

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Ninh Thuận

Số 468 Thống Nhất, thành phố Phan Giang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 

Tỉnh Quảng Nam
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tam Kỳ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quảng Nam

Số 22 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2

BHXH thành phố Hội An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hội An

Số 04 Hoàng Diệu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 

Tỉnh Quảng Ngãi
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Qung Ngãi

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quảng Ngãi

Số 97 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

 

Tỉnh Sóc Trăng
 (01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Sóc Trăng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Sóc Trăng

Số 139 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

 

Tỉnh Tây Ninh
 (03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tây Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tây Ninh

Số 247 đường 30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

2

BHXH huyện Hòa Thành

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hòa Thành

Số 77 Phạm Văn Đồng, khu phố 2, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

3

BHXH huyện Trảng Bàng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh khu công nghiệp Trảng Bàng

Số 1564 A1, quốc 22, ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

 

Tỉnh Trà Vinh
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Trà Vinh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Trà Vinh

Số 15A Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

 

Tỉnh Vĩnh Long
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vĩnh Long

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Vĩnh Long

Số 1C Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

II. CÁC HUYỆN THUỘC 31 TỈNH TỪ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRỞ RA

STT

Đơn vị

Tên tài khoản

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

 

Thành phố Hà Nội
(15 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận Ba Đình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Ba Đình

Số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2

BHXH quận Đống Đa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đống Đa

Số 183 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

3

BHXH quận Hai Bà Trưng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hai Bà Trưng

Số 8 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

4

BHXH quận Hoàn Kiếm

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hoàn
Kiếm

Số nhà 37, phố Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

5

BHXH quận Hoàng Mai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hoàng Mai

Số 2-4, đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàn Mai, thành phố Hà Nội

6

BHXH quận Long Biên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Chương Dương

Số 32/298 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

7

BHXH quận Thanh Xuân

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thanh Xuân

Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

8

BHXH quận Nam Từ Liêm

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thăng Long

Tòa nhà Vinaconex9, Lô HH2-2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9

BHXH quận Cầu Giấy

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tây Hà Nội

Số 8 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

10

BHXH huyện Đông Anh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đông Anh

Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

11

BHXH huyện Gia Lâm

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đông Hà Nội

Số 284 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

12

BHXH huyện Sóc Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bắc Thăng Long

Số 2, khu đô thị mới, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

13

BHXH huyện Mê Linh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quang Minh

Lô 9A, Km8 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

14

BHXH thị xã Hà Đông

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hà Tây

Số 269 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

15

BHXH huyện Chương Mỹ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Láng Hòa Lạc

Tổ 3 Khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 

Tỉnh Bắc Giang
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Bắc Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bắc Giang

Số 45, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 

Tỉnh Bắc Kạn
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thị xã Bắc Kạn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bắc Kạn

Số 15, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

 

Tỉnh Bắc Ninh
(04 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Bắc Ninh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bắc Ninh

Số 31 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2

BHXH huyện Tiên Du

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh khu công nghiệp Tiên Sơn

Số 18 đường trung tâm khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

3

BHXH thị xã Từ Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tiên Sơn

Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

4

BHXH huyện Quế Võ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quế V
õ

E6 khu công nghiệp Quế Võ, xã Vân Dương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

Tỉnh Cao Bằng
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Cao Bằng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Cao Bằng

Số 64, đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

 

Tỉnh Điện Biên
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Điện Biên Phủ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Điện Biên

Số 14, đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 

Tỉnh Hà Giang
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hà Giang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hà Giang

Tổ 14, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 

Tỉnh Hà Nam
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Phủ Lý

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hà Nam

Số 211, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố PhLý, tỉnh Hà Nam

 

Tỉnh Hà Tĩnh
 (01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hà Tĩnh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hà Tĩnh

Số 82 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

Tỉnh Hải Dương
 (02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hải Dương

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hải Dương

Số 01, đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hi Dương

2

BHXH huyện Kinh Môn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Nhị Chiểu

Khu II, thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương

 

Thành phố Hải Phòng
(05 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH quận Ngô Quyền

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Ngô Quyền

Số 5 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

2

BHXH quận Lê Chân

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Lê Chân

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

3

BHXH quận Đồ Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đồ Sơn

Số 193 Lý Thánh Tông, Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

4

BHXH quận Hồng Bàng

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hồng Bàng

Số 90 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

5

BHXH quận Kiến An

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Ki
ến An

Số 129 Trần Thánh Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

 

Tỉnh Hòa Bình
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hòa Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hòa Bình

Số 186, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình

 

Tỉnh Hưng Yên
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hưng Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hưng Yên

Số 1, Điện Biên 1, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

2

BHXH huyện Mỹ Hào

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Mỹ Hào

Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

 

Tỉnh Lai Châu
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Lai Châu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Lai Châu

Tổ 12, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 

Tỉnh Lạng Sơn
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Lạng Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Lạng Sơn

Số 51 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 

Tỉnh Lào Cai
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Lào Cai

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Lào Cai

Số 7 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

Tỉnh Nam Định
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Nam Định

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh thành phố Nam Định

Số 1 Máy Tơ, Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 

Tỉnh Nghệ An
(03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vinh

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bến Thủy

Số 229 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

2

BHXH huyện Quỳnh Lưu

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hoàng Mai

Khối 2 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

3

BHXH thị xã Cửa Lò

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Cửa Lò

Số 62 đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

 

Tỉnh Ninh Bình
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Ninh Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Ninh Bình

Số 951, đường Trần Hưng Đạo, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

2

BHXH thị xã Tam Điệp

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tam Điệp

Tổ 17, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

 

Tỉnh Phú Thọ
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Việt Trì

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Hùng Vương

Số 806, Đại lộ Hùng Vương, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2

BHXH thị xã Phú Thọ

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh thị xã Phú Thọ

Số nhà 01 phố Phú An, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

 

Tỉnh Quảng Bình
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Đồng Hới

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quảng Bình

Số 215 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

Tỉnh Quảng Ninh
(05 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Hạ Long

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quảng Ninh

Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2

BHXH thị xã Cẩm Phả

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Cẩm Phả

Số 378, đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

3

BHXH thành phố Uông Bí

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Uông Bí

Số 466 Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

4

BHXH thành phố Móng Cái

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Móng Cái

Số 01 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

5

BHXH huyện Vân Đồn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Vân Đồn

Số 251, tổ 1, khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đn, tỉnh Quảng Ninh

 

Tỉnh Quảng Trị
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Đông Hà

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Quảng Trị

Số 236 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

 

Tỉnh Sơn La
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Sơn La

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Sơn La

Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 8, phường Quyết Thắng, thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 

Tỉnh Thái Bình
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Thái Bình

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thái Bình

Số 190 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 

Tỉnh Thái Nguyên
 (02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Thái Nguyên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thái Nguyên

Số 62, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2

BHXH thị xã Sông Công

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Sông Công

Số 2, đường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

 

Tỉnh Thanh Hóa
(03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Thanh Hóa

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thanh Hóa

Số 17 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2

BHXH thị xã Bỉm Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bỉm Sơn

Số 169 đường Trần Phú, phường Ba Bình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3

BHXH thị xã Sầm Sơn

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh
Sầm Sơn

Số 2 Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế
(02 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Huế

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Thừa Thiên Huế

Số 02 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

2

BHXH thị xã Hương Thủy

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Số 45 đường Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tỉnh Tuyên Quang
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Tuyên Quang

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Tuyên Quang

Số 182 Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

 

Tỉnh Vĩnh Phúc
 (03 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Vĩnh Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Vĩnh Phúc

Số 4, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

2

BHXH thị xã Phúc Yên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Phúc Yên

Số 4, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

3

BHXH huyện Bình Xuyên

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Bình Xuyên

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Tỉnh Yên Bái
(01 chi nhánh)

 

 

 

1

BHXH thành phố Yên Bái

Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Yên Bái

Tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

 

 

Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Hợp đồng số 3831/BHXH-VIETINBANK
ngày 07 tháng 5 năm 2015 giữa BHXH Việt Nam và VietinBank)

DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH VIETINBANK THỰC HIỆN HỢP TÁC THU, THU NỢ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

I. 32 TỈNH TỪ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO

1. CÁC TỈNH ĐÃ THỰC HIỆN HỢP TÁC THU, THU NỢ

STT

Địa bàn

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

Ghi chú

 

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

1

Quận 1

VietinBank chi nhánh 1

Số 93-95 Hàm Nghi, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận 1 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank chi nhánh Thành phố hồ Chí Minh

Số 79 Hàm Nghi, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH thành phố Hồ Chí Minh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH

2

Quận 2

VietinBank
chi nhánh Thủ Thiêm

Số 208 Trần Não, phường Bình An, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận 2 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

3

Quận 3

VietinBank chi nhánh 3

Số 461- 465 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận 3 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

4

Quận 4

VietinBank chi nhánh 4

Số 57-59 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận 4 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

5

Quận 5

VietinBank chi nhánh 5

2D - 2E Lý Thường Kiệt, phường 12, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận 5 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

6

Quận 6

VietinBank chi nhánh 6

Số 78 Tháp Mười, quận 6, Thành phố Hồ Chí Mình

BHXH quận 6 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

7

Quận 7

VietinBank
chi nhánh Nam Sài Gòn

Số 1425 - 1427 khu phố Mỹ Toàn 2, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận 7 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Sài Gòn

Số 1425-1427 Mỹ Toàn 2 (H4), Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

 

8

Quận 8

VietinBank chi nhánh 8

Số 196 Hưng Phú, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận 8 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

9

Quận 10

VietinBank chi nhánh 10

Số 111-121 Ngô Gia Tự, phường 2 , quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận 10 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

10

Quận 11

VietinBank chi nhánh 11

Số 1447-1449 Đường 3/2, phường 16, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận 11 mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

11

Quận Bình Thạnh

VietinBank chi nhánh 7

Tầng G + tầng 4 Cao ốc văn phòng Sài Gòn Postel (SPT)- Số 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận Bình Thanh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

12

Quận Phú Nhuận

VietinBank chi nhánh 2

Số 222 -224 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận Phú Nhuận mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

13

Quận Gò Vấp

VietinBank chi nhánh 9

Số 01 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận Gò Vấp mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

14

Quận Tân Bình

VietinBank chi nhánh 12

Số 39 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận Tân Bình mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Tân Bình

Số 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 

15

Quận Thủ Đức

VietinBank
chi nhánh Thủ Đức

Số 01 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận Thủ Đức mở tài khoản "Tiền gìn thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Đông Sài Gòn

Số 35 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

 

16

Quận Bình Tân

VietinBank
chi nhánh Tây Sài Gòn

Lô 20, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH quận Bình Tân mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

17

Huyện Củ Chi

VietinBank
chi nhánh Bắc Sài Gòn

Số 35-37 tỉnh lộ 8, khu phố I, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

BHXH huyện Củ Chi mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Thành phố Đà Nẵng

 

 

 

1

Quận Ngũ Hành Sơn

VietinBank
chi nhánh Ngũ Hành Sơn

Số 49, đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

BHXH quận Ngũ Hành Sơn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Quận Liên Chiểu


chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Số 381 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

BHXH quận Liên Chiểu mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

3

Quận Thanh Khê

VietinBank
chi nhánh Đà Nẵng

Số 172 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH quận Thanh Khê mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

 

1

Thành phố Đà Lạt

VietinBank
chi nhánh Lâm Đồng

Số 01 Lê Đại Hành, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Đà Lạt mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Thành phố Bảo Lộc

VietinBank
chi nhánh Bảo Lộc

Số 03 đường 28/3, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

BHXH thành phố Bảo Lộc mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Bình Dương

 

 

 

1

Thành phố Thủ Dầu Một

VietinBank
chi nhánh Bình Dương

Số 330 Đại Lộ Hùng Vương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Thủ Dầu Một mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Thị xã Dĩ An

VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Bình Dương

Số 20 đường Độc Lập, khu công nghiệp Sóng Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

BHXH thị xã Dĩ An mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Đồng Nai

 

 

 

1

Thành phố Biên Hòa

VietinBank
chi nhánh Đồng Nai

Số 77 D Hưng Đạo Vương, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Biên Hòa

Ngã tư AMATA, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BHXH thành phố Biên Hòa mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Huyện Nhơn Trạch

VietinBank
chi nhánh Nh
ơn Trạch

Đường 25B, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

BHXH huyện Nhơn Trạch mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Long An

 

 

 

1

Thành phố Tân An

VietinBank
chi nhánh Long An

Số 8 đường Châu Thị Kim, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Tân An mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Huyện Bến Lức

VietinBank
chi nhánh Bến Lức

Số 234, Võ Công Tồn, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An

BHXH huyện Bến Lức mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Thành phố Cần Thơ

 

 

 

1

Quận Ninh Kiều

VietinBank
chi nhánh Cần Thơ

Số 9 Phan Đình Phùng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

- BHXH thành phố Cần Thơ mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH quận Ninh Kiều mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Quận Bình Thủy

VietinBank
chi nhánh Tây Đô

Lô 30 A9 khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

BHXH quận Bình Thủy mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

1

Thành phố Nha Trang

VietinBank
chi nhánh Khánh Hòa

Số 4 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Nha Trang mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Bình Thuận

 

 

 

1

Thành phố Phan Thiết

VietinBank
chi nhánh Bình Thuận

Số 02 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Phan Thiết mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Tiền Giang

 

 

 

1

Thành phố Mỹ Tho

VietinBank
chi nhánh Tiền Giang

Số 15B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Mỹ Tho mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Huyện Cai Lậy

VietinBank
chi nhánh Tây Tiền Giang

Số 560 quốc lộ 1A, khu 5, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

BHXH huyện Cai Lậy mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

1. CÁC TỈNH THỰC HIỆN HỢP TÁC THU, THU NỢ TỪ NGÀY 01/6/2015

STT

Địa bàn

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

Ghi chú

 

Tỉnh An Giang

 

 

 

1

Thành phố Long Xuyên

VietinBank
chi nhánh An Giang

Số 270 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Long Xuyên mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Thành phố Châu Đốc

VietinBank
chi nhánh Châu Đốc

Số 66 - 68 - 70 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

BHXH thành phố Châu Đốc mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

 

 

 

1

Thành phố Vũng Tàu

VietinBank
chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 10 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Vũng Tàu mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Bạc Liêu

 

 

 

1

Thành phố Bạc Liêu

VietinBank
chi nhánh Bạc Liêu

Số 01 Hai Ba Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Bạc Liêu mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Bến Tre

 

 

 

1

Thành phố Bến Tre

VietinBank
chi nhánh Bến Tre

Số 142 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Bến Tre mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Bình Định

 

 

 

1

Thành phố Quy Nhơn

VietinBank
chi nhánh Bình Định

Số 257 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bỉnh Định

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Quy Nhơn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Phú Tài

Số 218 Lạc Long Quân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

Tỉnh Bình Phước

 

 

 

1

Thị xã Đồng Xoài

VietinBank
chi nhánh Bình Phước

Số 622, quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bỉnh Phước

-BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thị xã Đồng Xoài mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Cà Mau

 

 

 

1

Thành phố Cà Mau

VietinBank
chi nhánh Cà Mau

Số 94 Lý Thường Kiệt, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Cà Mau mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Đăk Lăk

 

 

 

1

Thành Phố Buôn Ma Thuột

VietinBank
chi nhánh Đăk L
ăk

Số 35 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Buôn Ma Thuột mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH

 

Tỉnh Đắc Nông

 

 

 

1

Thị xã Gia Nghĩa

VietinBank
chi nhánh Đắc Nông

Số 112, đường Bà Triệu, tổ dân phố số 2, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thị xã Gia Nghĩa mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

1

Thành phố Cao Lãnh

VietinBank
chi nhánh Đồng Tháp

Số 87 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Cao Lãnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Thị xã Sa Đéc

VietinBank
chi nhánh Sa Đéc

Số 209A Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

BHXH thị xã Sa Đéc mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Gia Lai

 

 

 

1

Thành phố Pleiku

VietinBank
chi nhánh Gia Lai

Số 01 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Pleiku mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Hậu Giang

 

 

 

1

Thành phố Vị Thanh

VietinBank
chi nhánh Hậu Giang

Đường Lý Tự Trọng, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Vị Thanh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Kiên Giang

 

 

 

1

Thành phố Rạch Giá

VietinBank
chi nhánh Kiên Giang

Số D11-5B, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Rạch Giá mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Kon Tum

 

 

 

1

Thành phố Kom Tum

VietinBank
chi nhánh Kon Tum

Số 92 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Kon Tum mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Phú Yên

 

 

 

1

Thành phố Tuy Hòa

VietinBank
chi nhánh Phú Yên

Số 236 Hùng Vương, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Tuy Hòa mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

1

Thành phố Phan Rang -Tháp Chàm

VietinBank
chi nhánh Ninh Thuận

Số 468 Thống Nhất, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Quảng Nam

 

 

 

1

Thành phố Tam Kỳ

VietinBank
chi nhánh Quảng Nam

Số 22 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Tam Kỳ mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Thành phố Hội An

VietinBank
chi nhánh Hội An

Số 04 Hoàng Diệu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

BHXH thành phố Hội An mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 

1

Thành phố Quảng Ngãi

VietinBank
chi nhánh Quảng Ngãi

Số 97 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Quảng Ngãi mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

1

Thành phố Sóc Trăng

VietinBank
chi nhánh Sóc Trăng

Số 139 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Sóc Trăng mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Tây Ninh

 

 

 

1

Thành phố Tây Ninh

VietinBank
chi nhánh Tây Ninh

Số 247 đường 30/4, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Tây Ninh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Huyện Hòa Thành

VietinBank
chi nhánh Hòa Thành

Số 77 Phạm Văn Đồng, khu phố 2, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

BHXH huyện Hòa Thành mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

3

Huyện Trảng Bàng

VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Trảng Bàng

Số 1564 A1, quốc 22, ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

BHXH huyện Trảng Bàng mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Trà Vinh

 

 

 

1

Thành phố Trà Vinh

VietinBank
chi nhánh Tr
à Vinh

Số 15A Điện Biên Phủ, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Trà Vinh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

1

Thành phố Vĩnh Long

VietinBank
chi nhánh Vĩnh Long

Số 1C Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Vĩnh Long mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

II. 31 TỈNH TỪ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRỞ RA

STT

Địa bàn

Tên chi nhánh ngân hàng

Địa chỉ chi nhánh ngân hàng

Ghi chú

 

Thành phố Hà Nội

 

 

 

1

Quận Ba Đình

VietinBank
chi nhánh Ba Đình

Số 34 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BHXH quận Ba Đình mở tài khoản 'Tiền gửi thu BHXH"

2

Quận Đống Đa

VietinBank
chi nhánh Đống Đa

Số 183 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

BHXH quận Đống Đa mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

3

Quận Hai Bà Trưng

VietinBank
chi nhánh Hai Bà Trưng

Số 8 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

BHXH quận Hai Bà Trưng mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

4

Quận Hoàn Kiếm

VietinBank
chi nhánh Hoàn Kiếm

Số nhà 37, phố Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BHXH quận Hoàn Kiếm mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

5

Quận Hoàng Mai

VietinBank
chi nhánh Hoàng Mai

Số 2-4, đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàn Mai, thành phố Hà Nội

BHXH quận Hàng Mai mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

6

Quận Long Biên

VietinBank
chi nhánh Chương Dương

Số 32/298 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

- BHXH thành phố Hà Nôi mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH quận Long Biên mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Bắc Hà Nội

Số 567 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

7

Quận Thanh Xuân

VietinBank
chi nhánh Thanh Xuân

Khu Nội Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

BHXH quận Thanh Xuân mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

8

Quận Nam Từ Liêm

VietinBank
chi nhánh Thăng Long

Tòa nhà Vinaconex9, Lô HH2-2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

BHXH quận Nam Từ Liêm mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

9

Quận Cầu Giấy

VietinBank
chi nhánh Tây Hà Nội

Số 8 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

BHXH quận Cầu Giấy mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Nam Thăng Long

Số 117A Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

10

Huyện Đông Anh

VietinBank
chi nhánh Đông Anh

Tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

BHXH huyện Đông Anh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

11

Huyện Gia Lâm

VietinBank
chi nhánh Đông Hà Nội

Số 284 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

BHXH huyện Gia Lâm mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

12

Huyện Sóc Sơn

VietinBank
chi nhánh Bắc Thăng Long

Số 2, khu đô thị mới, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

BHXH huyện Sóc Sơn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

13

Huyện Mê Linh

VietinBank
chi nhánh Quang Minh

Lô 9A, Km8 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

BHXH huyện Mê Linh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

14

Thị xã Hà Đông

VietinBank
chi nhánh Hà Tây

Số 269 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

BHXH thị xã Hà Đông mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Sông Nhuệ

Số 10 Ngô Quyền, Vạn phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

VietinBank
chi nhánh Quang Trung

Số 104, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

15

Huyện Chương Mỹ

VietinBank
chi nhánh Láng Hòa Lạc

Tổ 3 Khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

BHXH huyện Chương Mỹ mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Bắc Giang

 

 

 

1

Thành phố Bắc Giang

VietinBank
chi nhánh Bắc Giang

Số 45, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Bắc Giang mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

1

Thị xã Bắc Kạn

VietinBank
chi nhánh Bắc Kạn

Số 15, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thị xã Bắc Kạn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

1

Thành phố Bắc Ninh

VietinBank
chi nhánh Bắc Ninh

Số 31 Nguyễn Đăng Đạo, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Bắc Ninh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Huyện Tiên Du

VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Tiên Sơn

Số 18, đường trung tâm khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

BHXH huyện tiên Du mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

3

Thị xã Từ sơn

VietinBank
chi nhánh Tiên Sơn

Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

BHXH thị xã Từ Sơn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

4

Huyện Quế Võ

VietinBank
chi nhánh Quế Võ

E6 khu công nghiệp Quế Võ, xã Vân Dương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

BHXH huyện Quế Võ mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Cao Bằng

 

 

 

1

Thành phố Cao Bằng

VietinBank
chi nhánh Cao Bằng

Số 64 đường Hoàng Đình Giong, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Cao Bằng mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Điện Biên

 

 

 

1

Thành phố Điện Biên Phủ

VietinBank
chi nhánh Điện Biên

Số 14, đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Điện Biên Phủ mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Hà Giang

 

 

 

1

Thành phố Hà Giang

VietinBank
chi nhánh Hà Giang

Tổ 14, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Hà Giang mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Hà Nam

 

 

 

1

Thành phố Phủ Lý

VietinBank
chi nhánh Hà Nam

Số 211 Đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Phủ Lý mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Hà Tĩnh

 

 

 

1

Thành phố Hà Tĩnh

VietinBank
chi nhánh Hà Tĩnh

Số 82 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Hà Tĩnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Hải Dương

 

 

 

1

Thành phố Hải Dương

VietinBank
chi nhánh Hải Dương

Số 01, đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BHXH thành phố Hải Dương mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương

Số 9, đường Đức Minh, phường Thanh Bình, thành phố Hi Dương, tỉnh Hải Dương

 

2

Huyện Kinh Môn

VietinBank
chi nhánh Nhị Chiểu

Khu II, thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH huyện Kinh Môn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Thành phố Hải Phòng

 

 

 

1

Quận Ngô Quyền

VietinBank
chi nhánh Hải Phòng

Số 36 Điện Biên Phủ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

BHXH thành phố Hải Phòng mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Ngô Quyền

Số 5 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

BHXH quận Ngô Quyền mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Qun Lê Chân

VietinBank
chi nhánh Lê Chân

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

BHXH quận Lê Chân mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Tô Hi
u

So 116 Tô Hiệu, Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

 

3

Quận Đồ Sơn

VietinBank
chi nhánh Đồ Sơn

Số 193 Lý Thánh Tông, Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hi Phòng

BHXH quận Đồ Sơn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

4

Quận Hồng Bàng

VietinBank
chi nhánh Hồng Bàng

Số 90 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

BHXH quận Hồng Bàng mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

5

Quận Kiến An

VietinBank
chi nhánh Kiến An

129 Trần Thánh Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

BHXH quận Kiến An mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Hòa Bình

 

 

 

1

Thành phố Hòa Bình

VietinBank
chi nhánh Hòa Bình

Số 186 đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Hòa Bình mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Hưng Yên

 

 

 

1

Thành phố Hưng Yên

VietinBank
chi nhánh Hưng Yên

Số 1, Điện Biên 1, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Hưng Yên mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Huyện Mỹ Hào

VietinBank
chi nhánh Mỹ Hào

Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

BHXH huyện Mỹ Hào mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Lai Châu

 

 

 

1

Thành phố Lai Châu

VietinBank
chi nhánh Lai Châu

Tổ 12, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Lai Châu mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

1

Thành phố Lạng Sơn

VietinBank
chi nhánh Lạng Sơn

Số 51 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Lạng Sơn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Lào Cai

 

 

 

1

Thành phố Lào Cai

VietinBank
chi nhánh Lào Cai

Số 7 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Lào Cai mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Nam Định

 

 

 

1

Thành phố Nam Định

VietinBank
chi nhánh Nam Định

Số 119 Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank chi nhánh thành phố Nam Định

Số 1 Máy Tơ, Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

BHXH thành phố Nam Định mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Nghệ An

 

 

 

1

Thành phố Vinh

VietinBank
chi nhánh Nghệ An

Số 7 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Bến Thủy

Số 229 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

BHXH thành phố Vinh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Huyện Quỳnh Lưu

VietinBank
chi nhánh Hoàng Mai

Khi 2 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

BHXH huyện Quỳnh Lưu mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

3

Thị xã Cửa Lò

VietinBank
chi nhánh Cửa Lò

Số 62 đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

BHXH thị xã Cửa Lò mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Ninh Bình

 

 

 

1

Thành phố Ninh Bình

VietinBank
chi nhánh Ninh
Bình

Số 951, đường Trần Hưng Đạo, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Ninh Bình mở tài khoản "Tiền thu BHXH"

2

Thị xã Tam Điệp

VietinBank
chi nhánh Tam Điệp

Tổ 17, phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

BHXH thị xã Tam Điệp mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Phú Thọ

 

 

 

1

Thành phố Việt Trì

VietinBank
chi nhánh Phú Thọ

Số nhà 1514, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH

VietinBank
chi nhánh Đền Hùng

Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 

VietinBank
chi nhánh Hùng Vương

Số 806, đại lộ Hùng Vương, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

BHXH thành phố Việt Trì mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Thị xã Phú Thọ

VietinBank
chi nhánh thị xã Phú Thọ

Số nhà 01 phố Phú An, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

BHXH thị xã Phú Thọ mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Quảng Bình

 

 

 

1

Thành phố Đồng Hới

VietinBank
chi nhánh Quảng Bình

Số 215 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Đồng Hới mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Qung Ninh

 

 

 

1

Thành phố Hạ Long

VietinBank
chi nhánh Quảng Ninh

Đường 25/4, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Hạ Long mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Bãi Cháy

Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

2

Thị xã Cẩm Phả

VietinBank
chi nhánh Cẩm Phả

Số 378 đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

BHXH thị xã Cẩm Phả mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

3

Thành phố Uông Bí

VietinBank
chi nhánh Uông Bí

Số 466 Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

BHXH thành phố Uông Bí mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

4

Thành phố Móng Cái

VietinBank
chi nhánh Móng Cái

Số 01 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- BHXH thành phố Móng Cái mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

5

Huyện Vân Đồn

VietinBank
chi nhánh Vân Đồn

Số 251, tổ 1, khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

- BHXH huyện Vân Đồn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Quảng Trị

 

 

 

1

Thành phố Đông Hà

VietinBank
chi nhánh Quảng Trị

Số 236 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Đông Hà mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Sơn La

 

 

 

1

Thành phố Sơn La

VietinBank
chi nhánh Sơn La

Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 8, phường Quyết Thắng, thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Sơn La mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Thái Bình

 

 

 

1

Thành phố Thái Bình

VietinBank
chi nhánh Thái Bình

Số 190 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Thái Bình mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Thái Nguyên

 

 

 

1

Thành phố Thái Nguyên

VietinBank
chi nhánh Thái Nguyên

Số 62, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Thái Nguyên mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

VietinBank
chi nhánh Lưu Xá

Số nhà 656/1, đường Cách mạng tháng 8, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

 

2

Thị xã Sông Công

VietinBank
chi nhánh Sông Công

Số 2, đường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

BHXH thị xã Sông Công mở tài khoản "Tiền thu BHXH"

 

Tỉnh Thanh Hóa

 

 

 

1

Thành phố Thanh Hóa

VietinBank
chi nhánh Thanh Hóa

Số 17 Phan Chu Trình, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Thanh Hóa mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Thị xã Bm Sơn

VietinBank
chi nhánh Bỉm Sơn

Số 169 đường Trần Phú, phường Ba Bình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

BHXH thị xã Bỉm Sơn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

3

Thị xã Sầm Sơn

VietinBank
chi nhánh
Sầm Sơn

Số 2 Đoàn Thị Điểm, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

BHXH Thị xã Sầm Sơn mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

1

Thành phố Huế

VietinBank
chi nhánh Thừa Thiên Huế

Số 02 Lê Quý Đôn, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Huế mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

2

Thị xã Hương Thủy

VietinBank chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

Số 45 đường Thuận Hóa, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

BHXH thị xã Hương Thủy mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Tuyên Quang

 

 

 

1

Thành phố Tuyên Quang

VietinBank
chi nhánh Tuyên Quang

Số 182 Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Tuyên Quang mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

1

Thành phố Vĩnh Yên

VietinBank
chi nhánh Vĩnh Phúc

Số 4, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Vĩnh Yên mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH

2

Thị xã Phúc Yên

VietinBank
chi nhánh Phúc Yên

Số 4, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

BHXH thị xã Phúc Yên mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

3

Huyện Bình Xuyên

VietinBank
chi nhánh Bình Xuyên

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

BHXH huyện Bình Xuyên mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Tỉnh Yên Bái

 

 

 

1

Thành phố Yên Bái

VietinBank
chi nhánh Yên Bái

Tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- BHXH tỉnh mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

- BHXH thành phố Yên Bái mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH"

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1781/BHXH-TCKT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1781/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/05/2015
Ngày hiệu lực 18/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1781/BHXH-TCKT 2015 hợp tác thu thu nợ Bảo hiểm Xã hội Bảo hiểm y tế qua VietinBank


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1781/BHXH-TCKT 2015 hợp tác thu thu nợ Bảo hiểm Xã hội Bảo hiểm y tế qua VietinBank
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1781/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành 18/05/2015
Ngày hiệu lực 18/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1781/BHXH-TCKT 2015 hợp tác thu thu nợ Bảo hiểm Xã hội Bảo hiểm y tế qua VietinBank

Lịch sử hiệu lực Công văn 1781/BHXH-TCKT 2015 hợp tác thu thu nợ Bảo hiểm Xã hội Bảo hiểm y tế qua VietinBank

  • 18/05/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/05/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực