Công văn 1836/BQP-CT

Công văn 1836/BQP-CT thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2015 do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1836/BQP-CT thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2015


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1836/BQP-CT
V/v: thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 14/02/2015 của Văn phòng Chính phủ);

Để thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2015, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Bộ Tổng Tham mưu

a) Chỉ đạo Cục Quân lực

- Phối hợp với Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức, biên chế của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia và một số Đội Chuyên trách lâm thời của đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm tới. Hoàn thành trong quý II năm 2015.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tăng cường quân số cho cơ quan chính sách các cấp theo Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tăng cường kiểm tra các đơn vị, địa phương việc tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh phục vụ công tác giải quyết chính sách tồn đọng và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Tiếp tục phối hợp với Cục Chính sách/TCCT và các cơ quan liên quan triển khai mua xe ô tô chuyên dụng trang bị cho các Đội Chuyên trách, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Chỉ đạo Cục Bản đồ: Phối hợp với Cục Chính sách/TCCT - Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thí điểm việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số địa phương.

2. Tổng cục Chính trị

a) Tiếp tục chỉ đạo Cục Tuyên huấn và các cơ quan báo chí trong quân đội, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tăng thời lượng các chương trình phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (tổ chức khen thưởng vào cuối năm 2015).

b) Chỉ đạo Trung tâm Phát thanh và Truyền hình quân đội tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam nâng cao chất lượng Chương trình "Đi tìm đồng đội" phát sóng trên kênh VTV2 và kênh Quốc phòng Việt Nam; nghiên cứu ứng dụng tin thanh bar chạy chân màn hình tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân biết, tham gia chương trình.

c) Chỉ đạo Cục Cán bộ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tăng cường cán bộ cho cơ quan chính sách các cấp theo Chỉ thị số 91/CT-BQP ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

d) Chỉ đạo Cục Chính sách

- Phối hợp với Cục Quân lực/BTTM, Cục Cán bộ/TCCT nghiên cứu, đề xuất tổ chức, biên chế và bổ sung cán bộ chuyên trách cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; về việc kiện toàn lực lượng chuyên trách và lâm thời thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

- Khai trương và vận hành có hiệu quả trang Web phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (trang Web Ngành Chính sách Quân đội, đồng thời của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237).

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và danh sách liệt sĩ; cơ sở dữ liệu về liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh; tích hợp, chuyển giao theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích kinh phí, trang bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phối hợp Cục Tài chính hướng dẫn thống nhất mức chi một số nội dung (được quy định tại Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

- Giúp Bộ Quốc phòng lập kế hoạch phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm tổ chức Hội nghị chuyên đề trao đổi, rút kinh nghiệm về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất và thực hiện về việc tiếp tục mua xe ô tô chuyên dụng trang bị cho các Đội Chuyên trách, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung phù hợp khả năng ngân sách và yêu cầu nhiệm vụ để xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ.

3. Cục Quân y/BQP: Chỉ đạo Viện Pháp y Quân đội đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm giám định ADN để thực hiện nhiệm vụ của Đề án 150 (theo Thông báo kết luận số 1703/TB-VP ngày 04/3/2015 của Văn phòng Bộ Quốc phòng về việc thông báo kết luận của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi làm việc với một số cơ quan về tiến độ, kết quả triển khai Dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở giám định gen của Viên Pháp y Quân đội/Cục Quân y).

4. Cục Tài chính/BQP: Phối hợp với Cục Chính sách/TCCT kiểm tra việc quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích kinh phí, trang bị, phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn thống nhất mức chi một số nội dung (được quy định tại Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

5. Tập đoàn Viễn thông Quân đội: Bảo đảm đường truyền mạng ổn định, thông suốt phục vụ cổng Thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội và trang bị điện thoại dân sự miễn phí cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

6. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc phương hướng, nhiệm vụ trong Báo cáo số 1631/BC-BCĐ ngày 02/3/2015 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

- Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện, chuẩn hóa hồ sơ, danh sách liệt sĩ của đơn vị, địa phương; thống kê được số liệu liệt sĩ hy sinh trên địa bàn, số liệu hài cốt liệt sĩ đã quy tập, dự kiến khu vực cần tìm kiếm, quy tập và số hài cốt liệt sĩ có thể tìm kiếm, quy tập được.

- Tăng cường quan hệ quốc tế, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia; quản lý chặt chẽ địa bàn, không đ xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định của Chính phủ.

7. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237

- Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 (Mời Ủy ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237).

- Chủ động và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án của các đơn vị, địa phương, nhất là việc nâng cao hiệu quả công tác khảo sát, cung cấp thông tin, tổ chức tìm kiếm ở thực địa; hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong nghĩa trang do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thông tin cho thân nhân liệt sĩ.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao nghiên cứu, đề xuất về cơ chế hợp tác với Hoa Kỳ và các nước có liên quan (Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Philippines...) để trao đổi thông tin, kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Phối hợp với Cục Đối ngoại/BQP, cơ quan Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Hàn Quốc xây dựng kế hoạch, phục vụ Đoàn Ban Chỉ đạo Quốc gia đi nghiên cứu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Hàn Quốc, Thái Lan và xác minh, kết luận, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc cất bốc, hồi hương 11 phần mộ liệt sĩ hy sinh giai đoạn 1946-1958, hiện đang an táng tại nghĩa trang Việt kiều, huyện Phôn-vi-xảy, tỉnh Nọng Khai, Thái Lan.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Đoàn Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra toàn, diện việc thực hiện Đề án tại một số đơn vị, địa phương trọng điểm.

- Nghiên cứu, hướng dẫn các Bộ, ngành, các quân khu, các địa phương kết 02 năm thực hiện Đề án (2013-2015) vào quý III năm 2015; phối hợp với Cục Tuyên huấn đề xuất việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích; chuẩn bị mọi mặt cho Hội nghị sơ kết toàn quốc cuối quý IV năm 2015; xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1237.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/TCCT) để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- C56, C
62, 017, C85, C12, C36;
- Văn phòng BCĐQG (Cục Chính sách/TCCT);
-Lưu: VT, NCTH; Q85.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1836/BQP-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1836/BQP-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2015
Ngày hiệu lực09/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1836/BQP-CT thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1836/BQP-CT thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1836/BQP-CT
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Thành Cung
        Ngày ban hành09/03/2015
        Ngày hiệu lực09/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1836/BQP-CT thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1836/BQP-CT thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 2015

           • 09/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực