Công văn 2196/BTP-PBGDPL

Công văn 2196/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2196/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2196/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI), Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Bộ, Ngành, Địa phương) chỉ đạo các nhà trường thuộc phạm vi quản lý có giải pháp cụ thể để đổi mới nội dung, hình thức, tích cực triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường theo Điều 23, 24, 28, 30 và Điều 31 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các Chương trình, Kế hoạch, Đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ, Ngành, Địa phương theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 9/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); hoàn thiện sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giảng dạy các môn học chuyên ngành luật hoặc môn học pháp luật trong nhà trường phù hợp với người học, cấp học và trình độ đào tạo; xây dựng, chuẩn hóa, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành luật, giáo viên dạy môn học pháp luật, môn học giáo dục công dân; tổ chức tốt việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; tích cực, chủ động tham gia, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên của nhà trường tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tại địa phương, nhất là các đối tượng đặc thù và trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Ngành, Địa phương.

2. Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, của Bộ, Ngành, Địa phương nơi nhà trường đặt trụ sở, nhu cầu giảng dạy của nhà trường để xác định nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, nhất là thông qua các hoạt động ngoại khóa[1] cho học sinh, sinh viên, gắn hoạt động giảng dạy, học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình chính khóa; tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ pháp luật” và các loại hình Câu lạc bộ khác tại các nhà trường để tạo điều kiện cho giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục rà soát, bổ sung các đầu sách pháp luật mới cho Thư viện, Tủ sách pháp luật của nhà trường để đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học pháp luật trong nhà trường theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thư viện, Tủ sách pháp luật của nhà trường trong phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, truyền bá văn hóa pháp lý, tham gia hỗ trợ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ), Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013-2016 (ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng ban Điều hành Đề án) và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như hướng dẫn của Bộ, Ngành, Địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, phát huy vai trò của nhà trường trong công tác phổ biến pháp luật và trong tổ chức thực thi pháp luật; gắn việc triển khai thực hiện Đề án với việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) và Chương trình, đề án về đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa, tài liệu (2014-2015). Đối với Địa phương, cần lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án với Chương trình, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của địa phương và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan.

4. Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 416/QĐ-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Luật đất đai (theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ), Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó, chú trọng rà soát, chỉnh lý, bổ sung sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, sách tham khảo về Hiến pháp, Luật đất đai và các tài liệu có liên quan; quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên của nhà trường, đồng thời khuyến khích, động viên các đối tượng này tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo cơ quan Tư pháp địa phương phối hợp với cơ quan Giáo dục và Đào tạo cùng cấp triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp quy định trong Thông tư; định kỳ giao ban hàng năm để đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh để kiến nghị liên Bộ có biện pháp tháo gỡ.

Căn cứ vào hướng dẫn trên đây, đề nghị các Bộ, Ngành, Địa phương tích cực, chủ động chỉ đạo các nhà trường trực thuộc tổ chức triển khai, định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo chung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, bất cập hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 04.62739469) để nghiên cứu, hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 [1] Theo Chương trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn năm 2013 - 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 366/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2196/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2196/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2196/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2196/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2196/BTP-PBGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2196/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2196/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014

             • 06/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực