Thông báo 220/TB-BTC

Thông báo 220/TB-BTC năm 2015 về công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 220/TB-BTC 2015 danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/TB-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Các danh sách kèm theo).

2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

2.1. Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Tài chính Việt Nam:

- Thẩm định viên Vũ Văn Ân, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Hà Nam, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1047 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Nguyễn Quang Binh, sinh năm: 1975, giới tính: Nam, quê quán: Bắc Ninh, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1052 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Vũ Hà, sinh năm: 1976, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ IX14.1103 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm: 1985, giới tính: Nữ, quê quán: Nam Định, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ IX14.1109 cấp ngày 20/01/2015.

2.2. Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn

- Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Giám định Thẩm định Sài Gòn:

+ Thẩm định viên Nguyễn Xuân Trường, sinh năm: 1975, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (CTHĐQT, TGĐ), số thẻ IX14.1224 cấp ngày 20/01/2015 đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

+ Thẩm định viên Lê Thị Hải Vân, sinh năm: 1988, giới tính: Nữ, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1227 cấp ngày 20/01/2015.

- Xóa tên kể từ ngày 19/3/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Nguyễn Văn Bình, sinh năm: 1980, giới tính: Nam, quê quán: Hà Tĩnh, chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Phó Tổng Giám đốc (CTHĐQT, PTGĐ), số thẻ VII11.471 cấp ngày 27/09/2012 tại Mục số 08 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.3. Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1

- Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 1:

+ Thẩm định viên Cao Văn Thọ, sinh năm: 1989, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1201 cấp ngày 20/01/2015.

+ Đăng ký bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thị Thanh Hà, sinh năm: 1976, giới tính: Nữ, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1099 cấp ngày 20/01/2015.

- Xóa tên kể từ ngày 01/03/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Đinh Công Khánh, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Ninh Bình, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ), số thẻ VII11.573 cấp ngày 27/09/2012 tại Mục số 25 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.4. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. Hồ Chí Minh:

+ Thẩm định viên Nguyễn Tú Anh sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Long An, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1043 cấp ngày 20/01/2015.

+ Thẩm định viên Lê Hùng Dũng sinh năm: 1987, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1078 cấp ngày 20/01/2015.

2.5. Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Chân Trời Mới

- Bổ sung thẩm định viên Võ Đình Dũng, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Giám đốc (GĐ), số thẻ IX14.1081 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Chân Trời Mới đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Thay đổi chức vụ ông Nguyễn Duy Cường- số thẻ VII11.484 cấp ngày 27/09/2012-Giám đốc, là thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Chân Trời Mới tại Mục số 101 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính), nay chức vụ là “Thẩm định viên” (TĐV).

- Xóa tên kể từ ngày 10/03/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Văn Thị Lan Hương, sinh năm: 1979, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Nội, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ VII11.561 cấp ngày 27/09/2012 tại Mục số 101 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.6. Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO

- Bổ sung thẩm định viên Trần Thị Ánh Hồng, sinh năm: 1984, giới tính: Nữ, quê quán: Hà Tây, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1121 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO.

- Xóa tên kể từ ngày 26/03/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Đinh Mạnh Hà, sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Nghệ An, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.354 cấp ngày 05/10/2011 tại Mục số 43 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.7. Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín

- Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Thanh Nhớ, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Bình Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1171 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín.

- Xóa tên kể từ ngày 28/2/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Huỳnh Ngọc Đào, sinh năm: 1977, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Ngãi, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VI10.342 cấp ngày 05/10/2011 tại Mục số 24 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.8. Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại Oscar Việt Nam

Xóa tên đối với thẩm định viên về giá hành nghề sau tại Mục số 63 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

- Xóa tên kể từ ngày 06/3/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Bùi Thị Hoài Thu, sinh năm: 1981, giới tính: Nữ, quê quán: Hưng Yên, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.659 cấp ngày 27/09/2012;

- Xóa tên kể từ ngày 02/3/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Hàn Thị Nguyệt, sinh năm: 1981, giới tính: Nữ, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.659 cấp ngày 27/09/2012.

Từ ngày 06/3/2015, Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại Oscar Việt Nam chỉ còn lại 01 thẩm định viên về giá hành nghề năm 2015, không đảm bảo đủ số lượng thẩm định viên về giá hành nghề theo quy định tại Điều 39 Luật Giá. Căn cứ khoản 1 Điều 40 Luật Giá trong 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 06/3/2015 không bảo đảm có ít nhất 03 thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp thì Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại Oscar Việt Nam sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Trong thời gian 03 (ba) tháng liên tục kể từ ngày 06/3/2015, Công ty TNHH Thẩm định và Thương mại Oscar Việt Nam không được phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá do không đảm bảo các quy định tại các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

2.9. Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Hải Phòng

Bổ sung thẩm định viên Nguyễn Ái Việt, sinh năm: 1980, giới tính: Nam, quê quán: Hải Phòng, chức vụ: Trưởng Phòng (TP), số thẻ IX14.1230 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Hải Phòng.

2.10. Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Thương Tín

Bổ sung thẩm định viên Võ Tấn Dũng, sinh năm: 1978, giới tính: Nam, quê quán: Quảng Ngãi, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ IX14.1082 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Thương Tín.

2.11. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H

Bổ sung thẩm định viên Hoàng Xuân Hoan, sinh năm: 1969, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.803 cấp ngày 10/12/2013 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H.

2.12. Công ty TNHH Kiểm toán Việt

Bổ sung thẩm định viên Dương Hồng Điệp, sinh năm: 1979, giới tính: Nữ, quê quán: Hưng Yên, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1090 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt.

2.13. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC

Bổ sung thẩm định viên Mai Quang Hợp, sinh năm: 1982, giới tính: Nam, quê quán: Thanh Hóa, chức vụ: Phó Giám đốc (PGĐ), số thẻ VI10.371 cấp ngày 05/10/2011 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá">38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 220/TB-BTC

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 220/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/04/2015
Ngày hiệu lực 03/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 220/TB-BTC

Lược đồ Công văn 220/TB-BTC 2015 danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 220/TB-BTC 2015 danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 220/TB-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành 03/04/2015
Ngày hiệu lực 03/04/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 220/TB-BTC 2015 danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản

Lịch sử hiệu lực Công văn 220/TB-BTC 2015 danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản

  • 03/04/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/04/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực