Công văn 2310/BYT-KH-TC

Công văn 2310/BYT-KH-TC năm 2014 báo cáo tình hình đầu tư từ trái phiếu Chính phủ cho Dự án y tế theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg và 930/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2310/BYT-KH-TC 2014 tình hình đầu tư trái phiếu Dự án y tế theo 47/2008/QĐ-TTg 930/QĐ-TTg


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/BYT-KH-TC
V/v báo cáo tình hình đầu tư từ TPCP cho các Dự án y tế theo QĐ 47 và 930

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 47, 930 các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

Thực hiện Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010; Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một s bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2013 (sau đây gọi là Đ án 47, 930); Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ban chỉ đạo 47 và 930 của tỉnh chỉ đạo Sở Y tế (hoặc cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo) báo cáo tình hình thực hiện các Đề án theo các nội dung sau đây:

1. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành các Đề án theo Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg Quyết định số 930/QĐ-TTg và Quyết định số 685/QĐ-TTg của Thủ tướng đến nay, trong đó đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, đu thu; những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong việc quản lý, điều hành.

2. Báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân của các dự án y tế theo Quyết định s 47/2008/QĐ-TTg và Quyết định 930/QĐ-TTg: đề nghị báo cáo chi tiết theo từng dự án (bệnh viện/trung tâm y tế huyện, bệnh viện tuyến tỉnh) về số Quyết định đầu tư, tổng số vốn được phê duyệt, tổng kinh phí đã phân bổ lũy kế đến hết 31/12/2013 và theo từng nguồn vốn (vốn trái phiếu Chính phủ, các nguồn vốn hp pháp khác của địa phương nếu có), khối lượng hoàn thành lũy kế đến nay, số kinh phí tỉnh đã thông báo và phân bổ năm 2014 cho các dự án; đề nghị ghi rõ Dự án thuộc hạng mục xây mới hay cải tạo nâng cấp và Năm hoàn thành hoặc dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng (s liệu báo cáo theo mẫu Biểu s 01).

3. Báo cáo một số chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, cụ thể:

3.1. Về xây dựng cơ bản: Số m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng (chi tiết số m2 xây dựng mới, s m2 được cải tạo và nâng cấp chi tiết theo từng dự án)

3.2. Về mua sắm trang thiết bị: Đánh giá danh mục và số lượng các trang thiết bị đã được đầu tư từ Đề án so với danh mục TTB quy định cho các loại bệnh viện, các tuyến (ví dụ các bệnh viện huyện đánh giá mức độ trang bị đã được đầu tư so với chuẩn ca Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008; Quyết định số 431/QĐ-BYT ngày 10/2/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế của phòng khám đa khoa khu vực); đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng, khai thác của các trang thiết bị đã đầu tư,...

3.3. Về số giường bệnh tăng thêm (nếu có); công suất sử dụng giường bệnh so với trước khi được đầu tư vốn TPCP (trong đó công suất sử dụng giường bệnh tăng thêm là bao nhiêu (%) và chi tiết từng dự án).

(Số liệu báo cáo theo mẫu Biểu số 02)

3.4. Về công tác đào tạo cán bộ:

- Báo cáo tình hình đào tạo dài hạn theo các hình thức cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng để chuẩn bị nhân lực cho các bệnh viện tuyến huyện (số lượng cán bộ cử đi học từng năm, số cán bộ đã hoặc dự kiến ra trường từng năm, dự kiến về công tác tại bệnh viện tuyến huyện,...)

- Báo cáo tình hình bố trí ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ y tế do địa phương tổ chức .(Số lp, số học viên)

- Báo cáo số lượng cán bộ y tế của địa phương đã tham dự các khóa đào tạo thuộc Đề án 47,930 do các đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm vụ tổ chức.

- Đánh giá về năng lực chuyên môn của cán bộ sau khi tham gia các khóa đào tạo; hiệu quả của việc cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo trong thời gian vừa qua; đồng thời xác định nhu cầu về đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ y tế tuyến huyện trong các năm tiếp theo, nêu rõ và kiến nghị về chuyên ngành, đào tạo và thời gian đào tạo,...

3.5. Đánh giá về số lượng, tỷ lệ các kỹ thuật y tế mà các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện tại địa phương đã thực hiện được theo phân tuyến chuyên môn k thuật của Bộ Y tế tại Quyết định 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 về việc ban hành Quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh (đối vi bệnh viện đã thực hiện theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/02/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì báo cáo theo quy định tại Thông tư này). Tình hình chuyển bệnh nhân lên tuyến trên tăng hay giảm, có số liệu chứng minh cụ thể.

3.6. Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án từ nguồn vốn TPCP, hiệu suất sử dụng giường bệnh cũng như các trang thiết bị được đầu tư so với trước khi có Đề án,... chi tiết đối với từng Dự án; Cũng như những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án. Kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương, với các Bộ, Chính phủ, Quốc hội.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

(i) Tiếp tục chỉ đạo các dự án hoàn chỉnh các th tục, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mc đ đy nhanh việc giải ngân số vốn còn lại năm 2013 phải chuyn sang năm 2014 và Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đã được giao tại Quyết định số 131/QĐ-BKHĐT ngày 25/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(ii) Bố trí vốn đầu tư từ cân đối ngân sách địa phương, nguồn xổ số kiến thiết và các nguồn tài chính hợp pháp khác để bảo đảm phần vốn đối ứng của địa phương theo tỷ lệ đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 930/QĐ-TTg Đồng thời bố trí kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, nhằm sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đã được đầu tư.

(iii) Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng các dự án đầu tư tại Đề án 47, 930.

Báo cáo đề nghị gửi Bộ Y tế trước ngày 15/5/2014 để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội (Có thể gửi file về trước theo địa chỉ email Tungoc78@yahoo.com và vuminhdaibyt@gmail.com).

Rất mong được sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của các đồng chí, Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: KH-ĐT; TC, XD;
- Các đ/c thành viên Ban chỉ đạo 47, 930;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn


TỈNH……..

Mẫu số 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NGÀNH Y TẾ

 

Số TT

Tên Bệnh viện huyện/PKĐK KV

Địa điểm

Quy mô

Hình thức đầu tư (XD mới/cải tạo/ nâng cấp, mở rộng)

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Tổng kinh phí cấp giai đoạn 2014-2016

Tổng kinh phí cấp giai đoạn 2008-2011

Tổng kinh phí cấp giai đoạn 2012-2015

Tổng kinh phí cấp giai đoạn 2014-2016

Tổng khối lượng hoàn thành lũy kế đến hết 31/12/2013

Tổng giá trị giải ngân lũy kế đến hết 31/1/2014

Năm hoàn thành hoặc dự kiến HT đưa vào sử dụng

Tình hình Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước

Ghi chú

Số QĐ phê duyệt dự án đầu tư

Tổng mức đầu tư

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn TPCP

Vốn đối ứng địa phương

Vốn TPCP

Vốn đối ứng địa phương

Vốn TPCP

Vốn đối ứng địa phương

Vốn TPCP

Vốn đối ứng địa phương

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Phần XL và TBXL

Phần thiết bị y tế

Phần XL và TBXL

Phần thiết bị y tế

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

A

Quyết định 47/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Các Bệnh viện tuyến huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Các PKĐK khu vực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phòng khám ĐKKVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Quyết định 930/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý : “Cột 32” Tình hình Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước: Ghi rõ các đoàn, nội dung, thời gian, niên độ thực hiện.

 


TỈNH……..

Mẫu số 02

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CỦA NGÀNH Y TẾ

Số TT

Tên Bệnh viện

Số giường bệnh tăng thêm

Tổng số diện tích đã hoàn thành đưa vào sử dụng (m2)

Tỷ lệ (%) TTBYT so với danh mục quy định của Bộ Y tế

Tỷ lệ (%) kỹ thuật đã thực hiện theo danh mục phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế

Công suất sử dụng giường bệnh (%)

Tỷ lệ (%) chuyển viện

Số GB ban đầu

Số GB sau đầu tư

Tổng số

Tr. đó xây dựng mới

Trước đầu tư

Sau đầu tư

Trước đầu tư

Sau đầu tư

Trước đầu tư

Sau đầu tư

Trước đầu tư

Sau đầu tư

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Các Bệnh viện tuyến huyện đầu tư theo Quyết định 47/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện đa khoa huyện A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bệnh viện đa khoa huyện B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bệnh viện đa khoa huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phòng khám ĐKKVC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Các Bệnh viện tuyến tnh đầu tư theo Quyết định 930/QĐ-TTg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Công văn 2310/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2310/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2310/BYT-KH-TC 2014 tình hình đầu tư trái phiếu Dự án y tế theo 47/2008/QĐ-TTg 930/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2310/BYT-KH-TC 2014 tình hình đầu tư trái phiếu Dự án y tế theo 47/2008/QĐ-TTg 930/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2310/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2310/BYT-KH-TC 2014 tình hình đầu tư trái phiếu Dự án y tế theo 47/2008/QĐ-TTg 930/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2310/BYT-KH-TC 2014 tình hình đầu tư trái phiếu Dự án y tế theo 47/2008/QĐ-TTg 930/QĐ-TTg

           • 28/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực