Công văn 2458/BGTVT-KHĐT

Công văn số 2458/BGTVT-KHĐT về việc bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2458/BGTVT-KHĐT bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2458/BGTVT-KHĐT
V/v: bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến VTT Việt Trì - Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 374/CĐTNĐ-DAVTN ngày 20/3/2009 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc đề nghị bổ sung hạng mục rà phá bom mìn thuộc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang.

Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, chấp thuận bổ sung hạng mục rà phá bom mìn cho dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang như đề nghị của Cục ĐTNĐ Việt Nam tại văn bản số 374/CĐTNĐ-DAVTN ngày 20/3/2009 nêu trên.

2. Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007 về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng; số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn vật nổ; Thông tư số 96/2006/QĐ-TTg quản lý thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ">146/2007/TT-BQP ngày 11/9/2007 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg; Văn bản số 2464/VPCP-KTTH ngày 18/4/2008 của VPCP về việc quản lý công tác rà phá bom, mìn, vật nổ, Cục ĐTNĐ Việt Nam có trách nhiệm triển khai, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

3. Cục ĐTNĐ Việt Nam cần rút kinh nghiệm khi tiến hành lập dự án đầu tư, đảm bảo đầy đủ các hạng mục trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD và CLCTGT;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2458/BGTVT-KHĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2458/BGTVT-KHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/04/2009
Ngày hiệu lực 20/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2458/BGTVT-KHĐT

Lược đồ Công văn 2458/BGTVT-KHĐT bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2458/BGTVT-KHĐT bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2458/BGTVT-KHĐT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành 20/04/2009
Ngày hiệu lực 20/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2458/BGTVT-KHĐT bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang

Lịch sử hiệu lực Công văn 2458/BGTVT-KHĐT bổ sung hạng mục rà phá bom, mìn thuộc dự án đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thủy từ Việt Trì - Tuyên Quang

  • 20/04/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/04/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực