Công văn 254/BYT-KHTC

Công văn 254/BYT-KHTC về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, thảm họa dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 254/BYT-KHTC 2020 tăng cường công tác phòng chống thiên tai dịp tết Nguyên đán


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/BYT-KHTC
V/v Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, thảm họa dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 03/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm y tế trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020;

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Bộ Y tế (Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn) đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 01/CT-BYT ngày 03/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm y tế trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020;

2. Các bệnh viện trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm Quyết định số 2337/QĐ-BYT ngày 06/6/2019 của Bộ Y tế về việc phân công nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ngoài nhiệm vụ tổ chức trực cấp cứu, điều trị theo quy định, cần có kế hoạch tổ chức các tổ y tế cơ động, tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án bảo đảm y tế phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, chú trọng các nội dung sau:

a) Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, người lao động và nhân dân bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu bia; huấn luyện cho nhân viên y tế và nhân dân biết cách cấp cứu ngộ độc thực phẩm; thực hiện ăn chín uống sôi, bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết.

b) Rà soát phương án bảo đảm an toàn đơn vị; có phương án bảo đảm an toàn, phòng trộm cắp, phòng chống cháy, nổ của đơn vị.

c) Tổ chức dự trữ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng phòng chống dịch bệnh; rà soát, sắp xếp, tu sửa kho tàng bảo đảm an toàn trong thiên tai.

d) Các bệnh viện cần xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án thu dung cấp cứu hàng loạt khi có yêu cầu. Tổ chức lực lượng y tế cơ động sẵn sàng tổ chức cấp cứu, vận chuyển người bị nạn, bị bệnh trong các trường hợp tai nạn, sự cố thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh;

e) Thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực cấp cứu ngoại viện, trực hậu cần; duy trì nhiều hình thức thông tin liên lạc để không để xảy ra mất liên lạc trong thiên tai; tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống báo cháy, phương tiện PCCC, phương tiện tìm kiếm cứu nạn và những nơi có nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn trong đơn vị.

g) Thực hiện tốt phương châm "Bốn tại chỗ" trong xử trí cấp cứu, vận chuyển thu dung, điều trị và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Trong trường hợp vượt khả năng của bệnh viện cần báo cáo đề xuất kịp thời lên tuyến trên hỗ trợ kịp thời.

4. Đối với Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn:

a) Tổ chức trực phòng chống thiên tai theo 2 cấp, trực chỉ huy và trực văn phòng (24/24) trong dịp tết, có đầy đủ danh sách trực, điện thoại, địa chỉ liên lạc của các kíp trực cấp trên, cấp mình và các đơn vị có liên quan; kíp trực kho dự trữ hàng phòng chống thiên tai;

b) Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị của Bộ Y tế về công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trong Ngành y tế;

c) Nắm chắc tình hình thiên tai thảm họa, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các địa phương tổ chức phòng chống, khắc phục hậu quả và báo cáo Ban chỉ đạo trung ương theo quy định.

5. Đối với các Vụ, Cục cơ quan Bộ Y tế: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phân công trực chuyên môn để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

6. Đối với các kho được giao dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất phòng chống thiên tai:

a) Tổ chức sắp xếp, bảo quản kho, không để cháy nổ, hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng hàng được giao dự trữ; tổ chức đóng gói cơ số, trực kho sẵn sàng cấp phát, vận chuyển khi có yêu cầu của Bộ Y tế;

b) Báo cáo danh sách, số điện thoại và lịch trực kho gửi về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN Bộ Y tế.

7. Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Vụ kế hoạch tài chính; địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 0913431927; email: [email protected]) hoặc danh sách theo lịch trực Văn phòng Thường trực ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và TKCN Bộ Y tế (kèm theo) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Nguyễn Trường Sơn (để b/cáo);
- VP Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- VP UBQGƯPSCTT&Tìm kiếm Cứu nạn;
- Văn phòng Bộ, Cục YTDP, Cục QLKCB, Cục ATTP; Cục QL Dược, Vụ TT&TĐKT; Vụ Hợp tác quốc tế;
- TT. Truyền thông & GDSK TW;
- Lưu: VT, KHTC1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Công Sinh
Phó Trưởng ban TT Ban chỉ huy P
C
TH & TKCN Bộ Y tế

 

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH

PHÂN CÔNG TRỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020 VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN BỘ Y TẾ

STT

Thời gian

Trực lãnh đạo Văn phòng

Trực chuyên viên

H và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Họ và tên

Chức v

Số điện thoại

1

23/01/2020 Thứ Năm

Nguyễn Công Sinh

Phó vụ trưởng Vụ KHTC

0913574415

Nguyễn Huy Minh

Chuyên viên Vụ KHTC

0913431927

2

24/01/2020 Thứ Sáu

Nguyễn Công Sinh

Phó vụ trưởng Vụ KHTC

0913574415

Nguyễn Huy Minh

Chuyên viên Vụ KHTC

0913431927

3

25/01/2020 Thứ Bảy

Nguyễn Công Sinh

Phó vụ trưởng Vụ KHTC

0913574415

Vũ Xuân Hoàng

Chuyên viên Vụ KHTC

0943788686

4

26/01/2020 Chủ Nhật

Nguyễn Công Sinh

Phó vụ trưởng Vụ KHTC

0913574415

Vũ Xuân Hoàng

Chuyên viên Vụ KHTC

0943788686

5

27/01/2020 Thứ Hai

Nguyễn Công Sinh

Phó vụ trưởng Vụ KHTC

0913574415

Lê Hải Đăng

Chuyên viên Vụ KHTC

0978049966

6

28/01/2020 Thứ Ba

Nguyễn Công Sinh

Phó vụ trưởng Vụ KHTC

0913574415

Trần Quang Hưng

Chuyên viện Vụ HTQT

0936058177

7

29/01/2020 Thứ Tư

Nguyễn Công Sinh

Phó vụ trưởng Vụ KHTC

0913574415

Lê Thu Huyền

Chuyên viên Vụ KHTC

0915571038

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 254/BYT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu254/BYT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2020
Ngày hiệu lực16/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(04/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 254/BYT-KHTC

Lược đồ Công văn 254/BYT-KHTC 2020 tăng cường công tác phòng chống thiên tai dịp tết Nguyên đán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 254/BYT-KHTC 2020 tăng cường công tác phòng chống thiên tai dịp tết Nguyên đán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu254/BYT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Công Sinh
        Ngày ban hành16/01/2020
        Ngày hiệu lực16/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (04/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 254/BYT-KHTC 2020 tăng cường công tác phòng chống thiên tai dịp tết Nguyên đán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 254/BYT-KHTC 2020 tăng cường công tác phòng chống thiên tai dịp tết Nguyên đán

           • 16/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực