Công văn 2618/BHXH-KHTC

Công văn 2618/BHXH-KHTC về chỉ tiêu báo cáo thống kê do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 2618/BHXH-KHTC chỉ tiêu báo cáo thống kê đã được thay thế bởi Công văn 2961/BHXH-KHTC chỉ tiêu báo cáo thống kê và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2011.

Nội dung toàn văn Công văn 2618/BHXH-KHTC chỉ tiêu báo cáo thống kê


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2618/BHXH-KHTC
V/v chỉ tiêu báo cáo thống kê

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành, ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 2070/BHXH-KHTC về báo cáo thống kê hàng tháng áp dụng đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua BHXH các tỉnh, thành phố đã cơ bản tổ chức thực hiện theo quy định. Nhưng, do Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009, nên cần thiết bổ sung thông tin về hoạt động của BHXH các tỉnh, thành phố nhằm phục vụ công tác chỉ đạo của lãnh đạo Ngành. BHXH Việt Nam xây dựng chỉ tiêu thống kê theo mẫu gửi kèm và yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện:

- Về báo cáo tháng theo các chỉ tiêu từ A1 đến B4, thời gian chốt số liệu ngày 25 tháng báo cáo, gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 28 hàng tháng. Riêng báo cáo tháng 12 hàng năm, chốt số liệu đến ngày 31/12 và gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 05/01 năm sau.

- Về báo cáo quý theo các chỉ tiêu từ B5 đến B6, chốt số liệu đến ngày 25 tháng cuối quý và gửi báo cáo về BHXH Việt Nam trước ngày 28 tháng cuối quý. Riêng báo cáo quý IV chốt số liệu đến 31/12 gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 05/01 năm sau.

Công văn này thay thế Công văn số 2070/BHXH-KHTC về công tác báo cáo thống kê hàng tháng. Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo các chỉ tiêu thống kê đầy đủ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, KHTC (02).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Biểu số: 01BC

BHXH tỉnh …

THỐNG KÊ THU, CHI BHXH, BHYT, BHTN

(Ban hành theo CV số 2618 ngày 28/6/2010 của TGĐ)

(Đơn vị tính: Triệu đồng; người)

CÁC CHỈ TIÊU

Mã số

Số phát sinh trong tháng

Lũy kế đến kỳ báo cáo

1

2

3

4

A

CÁC CHỈ TIÊU THU

01

0

0

A1

THU BẢO HIỂM XÃ HỘI

02

0

0

1

BHXH bắt buộc

03

 

 

 

- Số người

04

 

 

 

- Số tiền

05

 

 

2

BHXH tự nguyện

06

 

 

 

- Số người

07

 

 

 

- Số tiền

08

 

 

A2

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

09

 

 

 

- Số người

10

 

 

 

- Số tiền

11

 

 

A3

BẢO HIỂM Y TẾ

12

 

 

 

- Số người đóng BHYT (Bao gồm tất cả đối tượng tham gia theo Điều 12 Luật BHYT)

13

 

 

Trong đó: + Cán bộ, công chức, viên chức, người LĐ

14

 

 

 

+ Hưu trí

15

 

 

 

+ Người có công với cách mạng

16

 

 

 

+ Người nghèo

17

 

 

 

+ Trẻ em dưới 6 tuổi

18

 

 

 

+ Người thuộc hộ cận nghèo

19

 

 

 

+ Học sinh, sinh viên

20

 

 

 

+ Tự nguyện

21

 

 

 

- Số tiền thu BHYT

22

 

 

 

Trong đó: Số tiền thu BHYT tự nguyện

23

 

 

A4

THU LÃI PHẠT CHẬM ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

24

 

 

A5

Số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

25

0

0

Trong đó: - Trên 1 tháng đến dưới 3 tháng

26

 

 

 

- Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

27

 

 

 

- Từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

28

 

 

 

- Từ 12 tháng trở lên

29

 

 

B

CÁC CHỈ TIÊU CHI

30

 

 

B1

CHI BHXH TỪ NSNN

31

0

0

1

Chi hàng tháng

32

0

 

1.1

Hưu trí

33

 

 

 

- Số người

34

 

 

 

- Số tiền

35

 

 

1.2

Mất sức lao động

36

 

 

 

- Số người

37

 

 

 

- Số tiền

38

 

 

1.3

Công nhân cao su

39

 

 

 

- Số người

40

 

 

 

- Số tiền

41

 

 

1.4

Trợ cấp 91

42

 

 

 

- Số người

43

 

 

 

- Số tiền

44

 

 

1.5

Tai nạn lao động

45

 

 

 

- Số người

46

 

 

 

- Số tiền

47

 

 

1.6

Bệnh nghề nghiệp

48

 

 

 

- Số người

49

 

 

 

- Số tiền

50

 

 

1.7

Người phục vụ đối tượng bị TNLĐ-BNN

51

 

 

 

- Số người

52

 

 

 

- Số tiền

53

 

 

1.8

Chế độ tuất

54

 

 

 

- Số người

55

 

 

 

- Số tiền

56

 

 

2

Chi một lần

57

 

 

 

- Số người

58

 

 

 

- Số tiền

59

 

 

B2

CHI BHXH TỪ QUỸ BHXH

60

0

 

B2.1

Quỹ ốm đau, thai sản

61

0

0

1

Ốm đau

62

 

 

 

- Số lượt người

63

 

 

 

- Số tiền

64

 

 

2

Thai sản

65

 

 

 

- Số lượt người

66

 

 

 

- Số tiền

67

 

 

3

Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, TS

68

 

 

 

- Số lượt người

69

 

 

 

- Số tiền

70

 

 

B2.2

Quỹ TNLĐ-BNN

71

0

0

1

Chi trợ cấp hàng tháng

72

0

0

1.1

Tai nạn lao động

73

 

 

 

- Số người

74

 

 

 

- Số tiền

75

 

 

1.2

Bệnh nghề nghiệp

76

 

 

 

- Số người

77

 

 

 

- Số tiền

78

 

 

2

Chi trợ cấp một lần

79

0

0

2.1

Tai nạn lao động

80

 

 

 

- Số người

81

 

 

 

- Số tiền

82

 

 

2.2

Bệnh nghề nghiệp

83

 

 

 

- Số người

84

 

 

 

- Số tiền

85

 

 

3

Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau TNLĐ, BNN

86

 

 

 

- Số người

87

 

 

 

- Số tiền

88

 

 

B2.3

Quỹ hưu trí, tử tuất

89

0

0

1

Chi hàng tháng

90

0

0

1.1

Hưu trí

91

 

 

 

- Số người

92

 

 

 

- Số tiền

93

 

 

1.2

Trợ cấp tuất

94

 

 

 

- Số người

95

 

 

 

- Số tiền

96

 

 

2

Chi một lần

97

0

0

2.1

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

98

 

 

 

- Số người

99

 

 

 

- Số tiền

100

 

 

2.2

Trợ cấp khu vực một lần

101

 

 

 

- Số người

102

 

 

 

- Số tiền

103

 

 

2.3

Bảo hiểm xã hội một lần

104

 

 

 

- Số người

105

 

 

 

- Số tiền

106

 

 

2.4

Trợ cấp mai táng

107

 

 

 

- Số người

108

 

 

 

- Số tiền

109

 

 

2.5

Trợ cấp tuất

110

 

 

 

- Số người

111

 

 

 

- Số tiền

112

 

 

B3

BHXH TỰ NGUYỆN

113

0

0

1

Chi hàng tháng

114

 

 

 

- Số người

115

 

 

 

- Số tiền

116

 

 

2

Chi một lần

117

0

0

2.1

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

118

 

 

 

- Số người

119

 

 

 

- Số tiền

120

 

 

2.2

Bảo hiểm xã hội một lần

121

 

 

 

- Số người

122

 

 

 

- Số tiền

123

 

 

2.3

Trợ cấp mai táng

124

 

 

 

- Số người

125

 

 

 

- Số tiền

126

 

 

2.4

Trợ cấp tuất

127

 

 

 

- Số người

128

 

 

 

- Số tiền

129

 

 

B4

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

130

0

0

1

Chi trợ cấp thất nghiệp

131

 

 

 

- Số người

132

 

 

 

- Số tiền

133

 

 

2

Chi hỗ trợ học nghề

134

 

 

 

- Số người

135

 

 

 

- Số tiền

136

 

 

3

Chi hỗ trợ tìm việc làm

137

 

 

 

- Số người

138

 

 

 

- Số tiền

139

 

 

B5

CHI KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

140

Trong quý

Lũy kế đầu năm

B5.1

Chi quỹ khám chữa bệnh BHYT

141

0

0

1

Nhóm 1 (theo phân nhóm tại QĐ số 82)*

142

 

 

 

- Số lượt người

143

 

 

 

- Số tiền

144

 

 

2

Nhóm 2

145

 

 

 

- Số lượt người

146

 

 

 

- Số tiền

147

 

 

3

Nhóm 3 (Người nghèo, cận nghèo)

148

 

 

 

- Số lượt người

149

 

 

 

- Số tiền

150

 

 

4

Nhóm 4 (Trẻ em dưới 6 tuổi)

151

 

 

 

- Số lượt người

152

 

 

 

- Số tiền

153

 

 

5

Nhóm 5 (Lưu học sinh, học sinh, sinh viên)

154

 

 

 

- Số lượt người

155

 

 

 

- Số tiền

156

 

 

6

Nhóm 6 (Tự nguyện)

157

 

 

 

- Số lượt người

158

 

 

 

- Số tiền

159

 

 

B6

Cân đối quỹ KCB BHYT

160

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trưởng phòng KH-TC
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm
Giám đốc
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

* Ghi chú: Phân nhóm đối tượng tại Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010

Đối tượng tham gia BHYT theo Điều 1 TTLT số 09/BYT-BTC ngày 14/8/2009

Nhóm 1: Đối tượng quy định tại các khoản: 1, 2, 8, 12

Nhóm 2: Đối tượng quy định tại các khoản: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 25.

Nhóm 3: Đối tượng quy định tại các khoản: 14, 20.

Nhóm 4: Đối tượng quy định tại các khoản: 17

Nhóm 5: Đối tượng quy định tại các khoản: 19, 21.

Nhóm 6: Đối tượng quy định tại các khoản: 22, 23, 24

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU SỐ 01BC

1. Nội dung biểu mẫu báo cáo

Cột 1: Các chỉ tiêu thu, chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

Cột 2: Ghi mã số các chỉ tiêu.

Cột 3: Ghi số liệu thu, chi BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp phát sinh trong tháng báo cáo.

Cột 4: Ghi số lũy kế đến tháng báo cáo

2. Cách ghi các chỉ tiêu

2.1. Phòng Thu:

Trên cơ sở báo cáo số liệu theo các chỉ tiêu thu (A) của BHXH các quận, huyện, phòng Thu tổng hợp số liệu thu toàn tỉnh theo các chỉ tiêu, Trưởng phòng ký xác nhận và chuyển về phòng Kế hoạch – Tài chính ngày 26 hàng tháng.

Cách ghi nội dung các chỉ tiêu thu:

- Chỉ tiêu BHXH:

+ Số người: cột 3 ghi số lao động đóng BHXH bắt buộc tăng trong tháng (tăng mới, đóng tiếp sau thời gian tạm dừng … theo Luật định và các văn bản hướng dẫn công tác thu BHXH); cột 4 ghi số lao động có mặt đóng BHXH bắt buộc tại thời điểm báo cáo (bằng số lao động cuối kỳ trước cộng số lao động tăng đóng trong tháng trừ số lao động giảm đóng trong tháng)

+ Số tiền: cột 3 ghi số tiền BHXH bắt buộc đã thu được trong kỳ báo cáo (trong tháng báo cáo); cột 4 ghi lũy kế từ đầu năm số tiền BHXH bắt buộc đã thu được.

- Chỉ tiêu BHXH tự nguyện; Chỉ tiêu Bảo hiểm thất nghiệp: cách ghi tương tự như chỉ tiêu BHXH bắt buộc.

- Chỉ tiêu BHYT:

+ Số tiền thu BHYT: cột 3 ghi số tiền BHYT đã thu được trong kỳ báo cáo (trong tháng báo cáo); cột 4 ghi lũy kế từ đầu năm số tiền BHYT đã thu được.

+ Số người đóng BHYT: cột 3 ghi số người đóng BHYT tăng mới trong tháng (ghi tất cả các đối tượng đóng BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT tăng mới trong tháng); cột 4 ghi tổng số người đóng BHYT đến ngày chốt số báo cáo gồm tất cả các đối tượng đóng BHYT (25 loại đối tượng) theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT (Bằng số người đóng BHYT cuối kỳ trước cộng số người đóng BHYT tăng trong tháng báo cáo trừ số người giảm đóng BHYT trong tháng)

Cột 3 ghi số người đóng BHYT tăng mới trong tháng báo cáo chi tiết cho từng loại đối tượng; Cột 4 ghi tổng số người đóng BHYT đến cuối tháng báo cáo chi tiết cho từng loại đối tượng.

- Chỉ tiêu Thu tiền lãi và phạt chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN: cột 3 ghi số tiền thu lãi phạt chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN (nếu có) trong tháng báo cáo; cột 4 ghi lũy kế số tiền thu lãi phạt chậm đóng.

- Chỉ tiêu Số tiền nợ đọng: chỉ ghi số liệu ở cột 4 số tiền nợ đọng.

+ Trong đó:

* Số tiền nợ trên 1 tháng đến dưới 3 tháng.

* Số tiền nợ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng.

* Số tiền nợ từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

* Số tiền nợ từ 12 tháng trở lên.

2.2. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

Phòng Kế hoạch tài chính tổng hợp các số liệu chi BHXH hàng tháng

Chi BHXH bắt buộc từ NSNN:

Chỉ tiêu B1.1: Số tiền chi hàng tháng và số người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước bao gồm: Hưu quân đội, Hưu viên chức, Công nhân cao su, Mất sức lao động, Trợ cấp 91, TNLĐ BNN, người phục vụ người bị TNLĐ BNN, Trợ cấp tuất cơ bản và trợ cấp tuất nuôi dưỡng; trong đó ghi chi tiết số đối tượng hưởng chế độ hưu trí và số đối tượng hưởng chế độ mất sức lao động, trợ cấp 91. Số đối tượng ghi chỉ số liệu ở cột 2: số đối tượng hưởng ở thời điểm báo cáo

Chỉ tiêu B1.2: Số tiền chi các chế độ BHXH một lần và số người hưởng các chế độ BHXH một lần từ nguồn ngân sách Nhà nước bao gồm: người chết hưởng mai táng phí; Tuất một lần; Phụ cấp khu vực một lần; Trang cấp dụng cụ chỉnh hình; Số đối tượng hưởng cột 3 ghi số đối tượng phát sinh tăng trong tháng; Cột 4 ghi tổng số lượt đối tượng hưởng đến tháng báo cáo.

Chi BHXH bắt buộc từ Quỹ BHXH:

Chỉ tiêu B2.1: Số tiền chi từ quỹ ốm đau, thai sản và số lượt người hưởng Được ghi chi tiết bao gồm: Ốm đau, Thai sản, Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau thai sản.

Chỉ tiêu B2.2.1: Số tiền chi trợ cấp hàng tháng và số người hưởng hàng tháng bao gồm: TNLĐ, BNN, Người phục vụ người bị TNLĐ BNN được hưởng hàng tháng.

Chỉ tiêu B2.2.2: Số tiền chi trợ cấp một lần và số người hưởng một lần bao gồm: Hưởng TNLĐ BNN một lần, Trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ BNN, Trang cấp dụng cụ chỉnh hình, Dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau TNLĐ BNN, Chi khen thưởng do làm tốt công tác an toàn lao động (nếu có).

Chỉ tiêu B2.3.1: Số tiền chi các chế độ hưu trí, trợ cấp tuất hàng tháng và số người hưởng hàng tháng bao gồm: Hưu quân đội, Hưu viên chức, Trợ cấp cán bộ xã, Trợ cấp tuất cơ bản, trợ cấp tuất nuôi dưỡng.

Chỉ tiêu B2.3.2: Số tiền chi các chế độ một lần và số người hưởng một lần bao gồm: Chi BHXH một lần (Điều 55), Trợ cấp trên 25, 30 năm (Điều 54), Trợ cấp khu vực một lần, người chết hưởng mai táng phí, Tuất một lần, Trang cấp dụng cụ chỉnh hình.

Chi BHXH tự nguyện:

Chỉ tiêu B3.2 Số tiền chi BHXH một lần và số người hưởng một lần bao gồm: Hưởng BHXH một lần, Mai táng phí, Tử tuất một lần.

Chi Bảo hiểm thất nghiệp: Ghi chi tiết theo các chỉ tiêu cụ thể.

Các chỉ tiêu được quy định theo mã số từ 01 đến 160 trong quá trình lập báo cáo, người lập phải phản ánh đúng các chỉ tiêu theo mã số không được tự ý thêm bớt mã số, nếu có vấn đề gì vướng mắc có thể ghi ở ngoài bảng.

Hàng quý ghi lệ phí chi trả vào tổng chi của từng nguồn và ghi chú số tiền lệ phí chi ở ngoài bảng.

2.3. Phòng giám định BHYT:

Căn cứ vào các chỉ tiêu Chi (B5) trong mẫu báo cáo, Phòng giám định BHYT tỉnh tổng hợp về tình hình chi phí KCB trong quý của các cơ sở KCB có ký hợp đồng với BHXH theo đề nghị quyết toán của các cơ sở KCB đó và tổng hợp cả số chi phí KCB đa tuyến (nếu đã có số liệu) theo các chỉ tiêu về chi KCB (B5), Trưởng phòng ký xác nhận chuyển cho Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 26 tháng cuối quý (ví dụ: ngày 25/6/2010 Phòng giám định BHYT tổng hợp số đề nghị quyết toán của các cơ sở KCB trong toàn tỉnh kể cả thanh toán đa tuyến và thanh toán trực tiếp thì cột 3 ghi số liệu chi phí KCB BHYT của quý 2; cột 4 ghi số liệu chi phí KCB BHYT đã được duyệt của quý 1 cộng với chi phí KCB BHYT của quý 2). Chỉ tiêu cân đối quỹ KCB BHYT: cột 3 ghi số liệu ước cân đối số tiền chi quỹ KCB BHYT được phép sử dụng trong quý,nếu số chi so với số được phép sử dụng trong quý vượt (bội chi quỹ KCB) ghi số âm (-); nếu số chi ít hơn so với số được phép sử dụng trong quý (kết dư quỹ KCB) ghi số dương (+); số chi so với số được phép sử dụng trong quý bằng nhau (cân đối quỹ KCB) ghi số không (0); Cột 4 ghi số liệu ước cân đối số tiền chi quỹ KCB BHYT được phép sử dụng từ đầu năm đến kỳ báo cáo, nếu số chi so với số được phép sử dụng vượt (bội chi quỹ KCB) ghi số âm (-); nếu số chi ít hơn so với số được phép sử dụng (kết dư quỹ KCB) ghi số dương (+); số chi so với số được phép sử dụng bằng nhau (cân đối quỹ KCB) ghi số không (0). Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú và khám chữa bệnh ngoại trú ghi chi tiết một số nhóm đối tượng theo mẫu.

Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp số liệu của phòng Thu, phòng Giám định y tế và số liệu chi BHXH, BHTN, lập báo cáo về tình hình thu, chi quỹ BHXH, BHYT, BHTN trình Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố ký, đóng dấu gửi về Ban Kế hoạch – Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm chỉnh thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định. Gửi qua Email: [email protected]. Hoặc: [email protected]

Số Fax: 04 39361779.

Mọi vấn đề vướng mắc phản ánh về Ban KHTC BHXH VN

Số ĐT: 0439361749.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2618/BHXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2618/BHXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2010
Ngày hiệu lực28/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2618/BHXH-KHTC chỉ tiêu báo cáo thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2618/BHXH-KHTC chỉ tiêu báo cáo thống kê
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2618/BHXH-KHTC
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýLê Bạch Hồng
       Ngày ban hành28/06/2010
       Ngày hiệu lực28/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2618/BHXH-KHTC chỉ tiêu báo cáo thống kê

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2618/BHXH-KHTC chỉ tiêu báo cáo thống kê