Công văn 2961/BTP-PBGDPL

Công văn 2961/BTP-PBGDPL năm 2014 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2961/BTP-PBGDPL 2014 dự toán ngân sách phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở 2015


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2961/BTP-PBGDPL
V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở năm 2015

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây gọi là chuẩn tiếp cận pháp luật) và hòa giải ở cơ sở năm 2015 ở địa phương theo một số nội dung sau đây:

1. Giao nhiệm vụ cho cơ quan tham mưu đề xuất, hướng dẫn các nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh làm căn cứ lập dự toán ngân sách.

Việc lập dự toán ngân sách đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2015 thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT/BTC-BTP).

Riêng đối với công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg các địa phương xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 phục vụ công tác này không bao gồm hoạt động đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng ở 3 cấp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, trừ 05 địa phương triển khai làm thử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là: Quảng Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động khác phục vụ công tác này địa phương căn cứ nội dung chi, mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP để lập dự toán.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, trong thời gian chưa ban hành văn bản liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, việc lập dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2015 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Trên cơ sở tổng hợp dự toán ngân sách đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở của các đơn vị trên địa bàn (bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, cân đối báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ kinh phí cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2015. Để đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, cần quan tâm lồng ghép sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở với các chương trình, đề án khác đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động sự tham gia, đóng góp, hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, cá nhân cho các công tác này.

3. Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, trên cơ sở dự kiến nguồn thu, nhiệm vụ chi trên địa bàn năm 2015, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp dự toán đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở, cụ thể:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP;

- Với hoạt động hòa giải ở cơ sở, đề nghị địa phương tiếp tục dành kinh phí bố trí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở như các năm trước đây, số kinh phí tăng thêm theo yêu cầu của Luật hòa giải ở cơ sở (Điều 6), Nghị định số 15/2014/NĐ-CP (Điều 13) nếu không thể cân đối được trong dự toán cấp mình thì tổng hợp đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Dự toán kinh phí đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở được tổng hợp vào dự toán kinh phí chung của tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương hằng năm, gửi Bộ Tài chính thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi dự toán kinh phí phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2015 của địa phương đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 25/7/2014 để tiến hành tổng hợp theo quy định.

4. Để việc tổng hợp kinh phí được tiến hành đúng quy trình, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì thẩm định dự toán kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ để triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2015 của địa phương và tổng hợp vào dự toán kinh phí chung của tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương hằng năm gửi Bộ Tài chính. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp trong việc tham gia phối hợp với Sở Tài chính để tổng hợp, thẩm định, phân bổ dự toán ngân sách thực hiện nhiệm vụ này trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân đối với khoản kinh phí do địa phương đảm bảo và trình Chính phủ đối với khoản ngân sách do Trung ương hỗ trợ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở để tránh chồng chéo, đảm bảo đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả.

Đề nghị các địa phương gửi dự toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ về Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính khẩn trương, đúng thời hạn báo cáo dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để kịp tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội quyết định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Tư pháp để cùng phối hợp, tháo gỡ kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2961/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2961/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2014
Ngày hiệu lực03/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2961/BTP-PBGDPL

Lược đồ Công văn 2961/BTP-PBGDPL 2014 dự toán ngân sách phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2961/BTP-PBGDPL 2014 dự toán ngân sách phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2961/BTP-PBGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành03/07/2014
        Ngày hiệu lực03/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2961/BTP-PBGDPL 2014 dự toán ngân sách phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2961/BTP-PBGDPL 2014 dự toán ngân sách phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở 2015

           • 03/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực