Công văn 3441/BHXH-TĐKT

Công văn 3441/BHXH-TĐKT năm 2013 phát động đợt thi đua thu và giảm nợ bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3441/BHXH-TĐKT năm 2013 phát động đợt thi đua thu giảm nợ bảo hiểm


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3441/BHXH-TĐKT
V/v phát động đợt thi đua thu và giảm nợ BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Năm 2013, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động, tác động trực tiếp đến công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Kết thúc năm 2012, số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là tiền nợ BHXH, BHYT) trong toàn Ngành chiếm tỷ lệ 4,66% trên tổng số phải thu, nhưng đến hết tháng 7/2013 tổng số tiền nợ BHXH, BHYT đã chiếm 7,08% trên tổng số phải thu với số tiền là 9.520,597 tỷ đồng.

Nhằm khắc phụ tình trạng nợ BHXH, BHYT nêu trên, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2665/VPCP-KTTH ngày 04/4/2013 về xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN; Nghị quyết số 906/NQ-HĐQL ngày 07/3/2013 của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam về triển khai các biện pháp tích cực và kiên quyết để giảm và thu hồi nợ, BHXH Việt Nam phát động đợt thi đua chuyên đề về giảm và thu hồi nợ BHXH, BHYT trong toàn Ngành trong thời gian từ tháng 9/2013 đến 31/12/2013 với chủ đề:

"Chủ động đề xuất các giải pháp, kiên quyết thực hiện có hiệu quả công tác thu và giảm nợ BHXH, BHYT".

1. Mục tiêu thi đua:

Thu đúng, đủ, kịp thời, phấn đấu kết thúc năm công tác 2013 đưa tỷ lệ nợ BHXH, BHYT trên tổng số phải thu bình quân chung trong toàn Ngành về mức thấp hơn năm 2012.

2. Nội dung:

2.1. Thủ trưởng, Cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể của các đơn vị quán triệt đến các tập thể, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2665/VPCP-KTTH ngày 04/4/2013; Nghị quyết số 906/NQ-HĐQL ngày 07/3/2013 của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Công văn số 2871/BHXH-BT ngày 25/7/2013, Công văn số 2996/BHXH-BT ngày 02/8/2013 của BHXH Việt Nam và mục tiêu của đợt thi đua này, để từ đó xác định mục tiêu thi đua cụ thể của đơn vị, đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu đề ra.

2.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tế tình hình nợ BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp xử lý nợ BHXH, BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 2871/BHXH-BT ngày 25/7/2013 của BHXH Việt Nam.

2.3. Tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, kiên quyết áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để đóng số tiền nợ BHXH, BHYT theo Công văn số 2996/BHXH-BT ngày 02/8/2013 của BHXH Việt Nam.

2.4. Hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, phân tích khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân, đề xuất các biện pháp giải quyết.

2.5. Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tổng kết phong trào thi đua, đánh giá kết quả, thành tích đạt được báo cáo BHXH Việt Nam để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành xem xét đề nghị khen thưởng.

3. Bình xét khen thưởng:

Để động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thi đua, khi kết thúc đợt thi đua việc bình xét khen thưởng được thực hiện như sau:

3.1. BHXH Việt Nam xét tặng 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cùng Bằng khen của Tổng Giám đốc cho BHXH tỉnh hoàn thành xuất sắc mục tiêu thi đua, cụ thể:

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ngành lựa chọn 25 BHXH tỉnh có số nợ BHXH, BHYT thấp nhất và thấp hơn số nợ bình quân thực tế của toàn Ngành, đồng thời căn cứ các chỉ số sau để xếp loại từng đơn vị:

a) Hoàn thành vượt mức kế hoạch thu năm 2013;

b) Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT trên số kế hoạch phải thu;

c) Kế quả thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi của các đơn vị: từ trên 3 tháng, trên 6 tháng và trên 12 tháng, tính theo số món nợ, tiền nợ thu hồi được (kèm theo bảng kê Danh sách đơn vị nợ và số tiền đã thu hồi được);

d) Giảm tỷ lệ nợ so với năm 2012;

e) Thành tích giảm nợ của đơn vị có ảnh hưởng và tác động tích cực góp phần giảm tỷ lệ nợ chung của toàn Ngành.

3.2. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của đơn vị căn cứ kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện mục tiêu của phong trào thi đua để biểu dương và đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng.

4. Tổ chức thực hiện:

Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, do vậy Thủ trưởng, Cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể của các đơn vị phải quán triệt sâu sắc nội dung, mục tiêu, nghiên cứu giải pháp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, cụ thể:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phát động thi đua, đề xuất các chính sách, biện pháp nhằm thực hiện tốt nhất mục tiêu thi đua;

- Tổ chức tốt việc chỉ đạo phong trào thi đua, hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nhgiệm trên hội nghị giao ban của đơn vị;

- Ban Thu: tổng hợp các số liệu về việc thực hiện kế hoạch thu; số tiền nợ BHXH, BHYT (theo các tiêu chí xét khen thưởng) của BHXH tỉnh và phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng để xác định kết quả, thành tích thi đua;

- Ban Thi đua - Khen thưởng: phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị, thẩm định, đánh giá, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành và trình Tổng Giám đốc xem xét, khen thưởng;

Kết thúc đợt thi đua, các đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, thành tích đạt được đồng thời gửi báo cáo và hồ sơ đề nghị khen thưởng về BHXH Việt Nam (Ban TĐ-KT) trước ngày 10/01/2014.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TĐKT (2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3441/BHXH-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3441/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2013
Ngày hiệu lực03/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3441/BHXH-TĐKT năm 2013 phát động đợt thi đua thu giảm nợ bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3441/BHXH-TĐKT năm 2013 phát động đợt thi đua thu giảm nợ bảo hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3441/BHXH-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành03/09/2013
        Ngày hiệu lực03/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3441/BHXH-TĐKT năm 2013 phát động đợt thi đua thu giảm nợ bảo hiểm

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3441/BHXH-TĐKT năm 2013 phát động đợt thi đua thu giảm nợ bảo hiểm

          • 03/09/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/09/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực