Công văn 3833/UBND-ĐTXD

Công văn 3833/UBND-ĐTXD công bố việc điều chỉnh dự toán do thay đổi hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3833/UBND-DTXD công bố việc điều chỉnh dự toán do thay đổi hệ số


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3833/UBND-ĐTXD
V/v công bố việc điều chỉnh dự toán do thay đổi hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn AG.

An Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ đề nghị của sở Xây dựng tại văn bản số 652/SXD-KTXD ngày 10/11/2011 về hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công các công trình XDCB do Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu cho người lao động;

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công thuộc hệ thống đơn giá xây dựng cơ bản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh như sau:

I. CÁC HỆ SỐ ĐƯỢC CÔNG BỐ ÁP DỤNG:

1. Quy định về vùng:

- Vùng II: địa bàn thành phố Long Xuyên;

- Vùng III: địa bàn thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu;

- Vùng IV: các huyện còn lại của tỉnh.

2. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2006 – phần xây dựng và bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2006 – phần lắp đặt được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 được nhân với hệ số như sau:

- Vùng II: 5,086;

- Vùng III: 4,429;

- Vùng IV: 4.

3. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2006 – phần xây dựng và bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2006 - phần lắp đặt được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 được nhân với hệ số (trong hệ số này chưa bao gồm việc điều chỉnh giá nhiên liệu) như sau:

- Vùng II: 1,4;

- Vùng III: 1,33;

- Vùng IV: 1,29.

4. Hệ số điều chỉnh chi phí khảo sát:

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2006 – phần khảo sát được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 được nhân với hệ số như sau:

- Vùng II: 3,14;

- Vùng III: 2,79;

- Vùng IV: 2,57.

5. Hệ số điều chỉnh chi phí thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng:

Dự toán chi phí thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng được UBND tỉnh công bố tại văn bản số 2178/UBND-XDCB ngày 20/7/2011 được nhân với hệ số 1,687.

6. Thời gian bắt đầu áp dụng: kể từ ngày 01/01/2012.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chế độ tiền lương mới được sử dụng trong việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu.

2. Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng hợp lý thực hiện từ 01/01/2012 được áp dụng hưởng theo chế độ tiền lương mới tùy thuộc vào nội dung hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Cụ thể như sau:

2.1. Đối với hợp đồng ký kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ:

- Đối với hợp đồng trọn gói: không điều chỉnh;

- Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: thực hiện theo khoản 3 điều 5 của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;

- Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

2.2. Đối với hợp đồng ký kết trước ngày nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành:

Chỉ thực hiện điều chỉnh, bổ sung chi phí khi trong nội dung hợp đồng đã ký có thỏa thuận về việc điều chỉnh hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng.

2.3. Các vấn đề có liên quan:

- Khối lượng xây dựng hợp lý được áp dụng chế độ tiền lương mới phải đảm bảo phù hợp tiến độ theo hợp đồng giao nhận thầu đã ký giữa chủ đầu tư – nhà thầu thi công và được thực hiện kể từ ngày 01/01/2012. Trong trường hợp trễ hạn so với hợp đồng, thì chủ đầu tư phải xác định rõ nếu chậm trễ không phải do nhà thầu thi công thì cho áp dụng điều chỉnh.

- Việc xác định khối lượng thi công xây dựng đã thực hiện theo thời điểm quy định (khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2012) do chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Các thủ tục cần thiết phải thực hiện:

+ Đối với các trường hợp thi công dang dở, cho phép chủ đầu tư thương thảo với nhà thầu để bổ sung phụ kiện hợp đồng phát sinh do áp dụng thuần túy chế độ tiền lương mới.

+ Quyết định phê duyệt giá trị dự toán bổ sung của chủ đầu tư và phụ kiện hợp đồng là cơ sở để hệ thống cơ quan Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán công trình, không cần có quyết định chỉ định thầu (hoặc giao thầu) bổ sung.

3. Các công việc tư vấn và quản lý dự án:

Chủ đầu tư xem xét thanh toán hợp đồng đã ký đảm bảo nguyên tắc khối lượng thực hiện thuộc giai đoạn nào thì được thanh toán theo chế độ tiền lương của giai đoạn đó, cụ thể như sau:

+ Không điều chỉnh, bổ sung chi phí đối với các hợp đồng tư vấn đã ký kết, có hiệu lực thi hành;

+ Chỉ điều chỉnh chi phí đối với các công việc tư vấn chưa thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh yêu cầu các đơn vị phản ánh về sở Xây dựng để đơn vị này xử lý hoặc tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xử lý theo thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ XD (để báo cáo);
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- HU, TxU, ThU (để biết, chỉ đạo);
- LĐVP và các phòng VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3833/UBND-ĐTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3833/UBND-ĐTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3833/UBND-DTXD công bố việc điều chỉnh dự toán do thay đổi hệ số


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3833/UBND-DTXD công bố việc điều chỉnh dự toán do thay đổi hệ số
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3833/UBND-ĐTXD
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýHuỳnh Thế Năng
       Ngày ban hành22/11/2011
       Ngày hiệu lực22/11/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Công văn 3833/UBND-DTXD công bố việc điều chỉnh dự toán do thay đổi hệ số

        Lịch sử hiệu lực Công văn 3833/UBND-DTXD công bố việc điều chỉnh dự toán do thay đổi hệ số

        • 22/11/2011

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 22/11/2011

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực