Công văn 4461/BCT-KHCN

Công văn 4461/BCT-KHCN năm 2016 thực hiện Thông báo 19/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4461/BCT-KHCN thực hiện 19/TB-VPCP lộ trình sản xuất kinh doanh xăng E5 cơ chế giá 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4461/BCT-KHCN
V/v thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu;
- Các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu.

 

Thực hiện Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Các địa phương, các đầu mối kinh doanh xăng dầu nghiêm chỉnh thực hiện chỉnh các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 26 tháng 01 năm 2015; Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 và Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, cụ thể như sau:

- Các địa phương Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu: khẩn trương triển khai thực hiện và chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại địa phương phấn đấu đến ngày 01 tháng 6 năm 2016 đạt 100% số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa phương bán xăng E5 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016;

- Các địa phương khác trong cả nước: khẩn trương triển khai thực hiện và chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại địa phương đến ngày 01 tháng 6 năm 2016 đạt 50% số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa phương bán xăng E5 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016;

- Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm pha chế, phối trộn xăng E5, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng E5; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại các địa phương phát triển các cửa hàng bán lẻ xăng E5 tại địa phương theo kế hoạch kinh doanh xăng E5 của các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Các doanh nghiệp sản xuất etanol nhiên liệu: Tăng cường quản trị doanh nghiệp, giảm chi phí đầu vào, đa dạng hóa phụ phẩm, giảm tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng để giảm giá thành ethanol nhiên liệu tăng cường năng lực cạnh tranh đảm bảo nguồn cung etanol nhiên liệu đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

2. Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trong thời gian qua, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp sản xuất ethanol nhiên liệu báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

- Các địa phương trong cả nước: Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh xăng E5 tại địa phương trong thời gian qua theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này.

- Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu: Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trong thời gian qua và kế hoạch sản xuất kinh doanh xăng E5 trong 6 tháng cuối năm 2016 theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này.

- Các doanh nghiệp sản xuất ethanol nhiên liệu: Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh xăng ethanol nhiên liệu trong thời gian qua và kế hoạch sản xuất kinh doanh etanol nhiên liệu 06 tháng cuối năm 2016.

Các báo cáo bằng văn bản đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ), địa chỉ: 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 07 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Để thuận lợi cho việc tổng hợp đề nghị gửi 01 bản điện tử, định dạng microsoft word vào hộp thư: [email protected]./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT
, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Phụ lục 1. Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh xăng E5

I. Hiện trạng về quản lý đối với xăng E5 tại địa phương (các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ xăng E5 đã và đang được thực hiện)

II. Hiện trạng về nguồn cung/phối trộn xăng E100/ E5 tại địa phương

III. Hiện trạng về kinh doanh xăng E5 tại địa phương

- Sản lượng xuất bán xăng E5

STT

Địa phương

Tổng lượng xăng bán ra (m3)
(tháng 5 năm 2016*)

Tổng lượng xăng bán ra (m3)
(từ tháng 12/2015 đến hết tháng 05/2016*)

Ghi chú

1

 

Xăng E5

Xăng khoáng RON92

Xăng khoáng RON 95

Xăng E5

Xăng khoáng RON92

Xăng khoáng RON 95

 

2

Tỉnh A

 

 

 

 

 

 

 

3

...

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

* Nếu địa phương chưa có số liệu tháng 5 năm 2016 đề nghị báo cáo số liệu tháng 04 năm 2016

- Số lượng cửa hàng đã bán xăng E5

STT

Địa phương

Tổng số cửa hàng

Cửa hàng đã bán xăng E5
(đến tháng 5 năm 2016*)

Ghi chú

Số lượng

Tỷ lệ (%)

1

Tỉnh A

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

...

 

 

 

 

* Nếu địa phương chưa số liệu tháng 5 năm 2016 đề nghị báo cáo số liệu tháng 04 năm 2016

IV. Hiện trạng về quản lý chất lượng và đo lường xăng E5, E100

V. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

VI. Khó khăn, thuận lợi, giải pháp và kiến nghị

 

Phụ lục 2. Báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh xăng E5

I. Hiện trạng về nguồn cung/phối trộn xăng E5

II. Hiện trạng về kinh doanh xăng E5

- Sản lượng xuất bán xăng E5 sau 01 năm thực hiện

STT

Địa phương

Tổng lượng xăng bán ra (m3)
(tháng 5 năm 2016*)

Tổng lượng xăng bán ra (m3)
(từ tháng 12/2015 đến hết tháng 05/2016*)

Ghi chú

 

 

Xăng E5

Xăng khoáng RON92

Xăng khoáng RON 95

Xăng E5

Xăng khoáng RON92

Xăng khoáng RON 95

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

...

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

* Nếu đơn vị chưa có số liệu tháng 5 năm 2016 đề nghị báo cáo số liệu tháng 04 năm 2016

- Số lượng cửa hàng bán xăng E5 của đơn vị tại các địa bàn (bao gồm cả các cửa hàng của thương nhân phân phối/tổng đại lý/đại lý/thương nhân nhượng quyền thuộc hệ thống nếu có)

Stt

Đơn vị

Tổng scửa hàng

Cửa hàng đã bán xăng E5
(đến tháng 5 năm 2016*)

Ghi chú

Slượng

Tỷ lệ (%)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

* Nếu đơn vị chưa có số liệu tháng 5 năm 2016 đề nghị báo cáo số liệu tháng 04 năm 2016

III. Hiện trạng về quản lý chất lượng và đo lường xăng E5, E100

IV. Kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2016

V. Khó khăn, thuận lợi, giải pháp và kiến nghị

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4461/BCT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4461/BCT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2016
Ngày hiệu lực24/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4461/BCT-KHCN thực hiện 19/TB-VPCP lộ trình sản xuất kinh doanh xăng E5 cơ chế giá 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4461/BCT-KHCN thực hiện 19/TB-VPCP lộ trình sản xuất kinh doanh xăng E5 cơ chế giá 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4461/BCT-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành24/05/2016
        Ngày hiệu lực24/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4461/BCT-KHCN thực hiện 19/TB-VPCP lộ trình sản xuất kinh doanh xăng E5 cơ chế giá 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4461/BCT-KHCN thực hiện 19/TB-VPCP lộ trình sản xuất kinh doanh xăng E5 cơ chế giá 2016

           • 24/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực