Công văn 4562/TCHQ-GSQL

Công văn số 4562/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4562/TCHQ-GSQLhướng dẫn thủ tục hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4562/TCHQ-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ giao nhận Lê Hòa
(Đ/c: 78 Trương Định, P Bến Thành, Q 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 15 CV-LH ngày 17/7/2007 của Công ty đề nghị hướng dẫn 03 việc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại Điểm IV.2 Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm gỗ tại Chi cục Hải quan Quản lý Ngoài khu Công nghiệp thuộc Cục Hải quan Bình Dương thì doanh nghiệp phải có thông báo bằng văn bản cho Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu, trình tự và thời điểm thông báo thực hiện theo quy định tại Điểm 1.b Mục III Phần II Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan. Việc thanh toán tờ khai thực hiện theo Quy định tại Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Đề nghị công ty nghiên cứu Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT ngày 03/11/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Quyết định số 45/2006/QĐ-BBCVT ngày 03/11/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn để thực hiện, nều chưa rõ thì công ty liên hệ với Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn.

3. Đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin để thực hiện, nếu chưa rõ thì Công ty liên hệ Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4562/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4562/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/08/2007
Ngày hiệu lực 09/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4562/TCHQ-GSQLhướng dẫn thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4562/TCHQ-GSQLhướng dẫn thủ tục hải quan
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4562/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 09/08/2007
Ngày hiệu lực 09/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4562/TCHQ-GSQLhướng dẫn thủ tục hải quan

Lịch sử hiệu lực Công văn 4562/TCHQ-GSQLhướng dẫn thủ tục hải quan

  • 09/08/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/08/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực