Công văn 4705/TCT-CS

Công văn 4705/TCT-CS năm 2017 về sử dụng hóa đơn, biên lai khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4705/TCT-CS 2017 sử dụng hóa đơn thanh quyết toán kinh phí khám bệnh bảo hiểm y tế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4705/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 4567/CT-HCQTTVAC ngày 5/7/2017 và công văn s 4835/CT-HCQTTVAC ngày 20/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về sử dụng hóa đơn, biên lai khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 88, Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, k họp th 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ khoản 1 và khoản 4 Điều 21 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định quản lý và sử dụng nguồn thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 9 Mục 2 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định giá, phí dịch vụ sự nghiệp công

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định điều khoản chuyn tiếp;

Về việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi thu tiền khám chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, Bộ Tài chính đã có công văn s 19145/BTC-TCT ngày 23/12/2015:

“Căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, không thực hiện thu phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Do vậy, từ ngày 01/01/2016, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính ph quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTài chính.

Tiếp theo công văn số 19145/BTC-TCT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã có công văn số 1376/BTC-TCT ngày 26/01/2016 hướng dẫn:

“Đ tránh lãng phí đối với Biên lai thu phí lệ phí còn tồn, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế công lập có thời gian đặt in mu hóa đơn phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các cơ sở y tế công lập đang sử dụng các loại Biên lai thu phí, lệ phí đã mua của cơ quan thuế hoặc do đơn vị tự in, đặt in đã thực hiện thông báo phát hành trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2016”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, kể từ ngày 1/1/2017 viện phí không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội XIII mà chuyn sang cơ chế giá theo quy định pháp luật và thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật thuế. Theo đó, cơ sở y tế khi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thì sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trường hợp các cơ sở y tế thuộc Bộ Quốc phòng - Bệnh viện 268, bệnh xá Công An tỉnh Thừa Thiên Huế (Bộ Công An), Trạm xá Công An, Trạm xá Bộ đội Biên Phòng, Bệnh viện quân y... sử dụng Biên lai thu phí lệ phí để thu tiền khám chữa bệnh cho cán bộ và người dân, sử dụng chứng từ thu theo hướng dẫn tại công văn số 8417/BTC-TCT ngày 23/6/2015 để thanh toán KCB BHYT theo hợp đồng ký với cơ quan BHXH, từ ngày 1/7/2016 thực hiện ngừng sử dụng Biên lai thu phí lệ phí và thanh hủy theo hướng dẫn tại công văn số 1376/BTC-TCT ngày 26/1/2017 của Bộ Tài chính thì sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính để lập khi thu tiền cung ứng khám chữa bệnh, thanh toán tiền KCB BHYT với cơ quan BHXH.

Trường hợp đơn vị có sử dụng Phiếu thu đ thu tiền khám chữa bệnh của bệnh nhân thì đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế đ xem xét hướng dẫn đơn vị đăng ký Phiếu thu là hóa đơn theo quy định, ghi tên là “HÓA ĐƠN- PHIU THU TIN” và thể hiện được các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thực hiện việc phát hành theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4705/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4705/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/10/2017
Ngày hiệu lực 12/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4705/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4705/TCT-CS 2017 sử dụng hóa đơn thanh quyết toán kinh phí khám bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4705/TCT-CS 2017 sử dụng hóa đơn thanh quyết toán kinh phí khám bệnh bảo hiểm y tế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4705/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 12/10/2017
Ngày hiệu lực 12/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 4705/TCT-CS 2017 sử dụng hóa đơn thanh quyết toán kinh phí khám bệnh bảo hiểm y tế

Lịch sử hiệu lực Công văn 4705/TCT-CS 2017 sử dụng hóa đơn thanh quyết toán kinh phí khám bệnh bảo hiểm y tế

  • 12/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực