Công văn 4877/TCT-CS

Công văn 4877/TCT-CS giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhà bạt cứu sinh dự trữ quốc gia do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4877/TCT-CS giảm thuế giá trị gia tăng nhà bạt cứu sinh dự trữ quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4877/TCT-CS
V/v giảm thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 54/TCDT-KH ngày 19/10/2009 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước hỏi về việc giảm thuế GTGT đối với nhà bạt cứu sinh dự trữ quốc gia. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009; Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 và Thông tư số 16/2009/QĐ-TTg">91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 để hướng dẫn thực hiện.

Theo Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn số 58/2009/QĐ-TTg bổ sung giải pháp thuế kích cầu đầu tư tiêu dùng ngăn chặn suy giảm kinh tế khó khăn">85/2009/TT-BTC ngày 28/04/2009.

Theo đó, nhà bạt không thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục Dự trữ Nhà nước biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4877/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4877/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/11/2009
Ngày hiệu lực 26/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4877/TCT-CS giảm thuế giá trị gia tăng nhà bạt cứu sinh dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4877/TCT-CS giảm thuế giá trị gia tăng nhà bạt cứu sinh dự trữ quốc gia
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4877/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 26/11/2009
Ngày hiệu lực 26/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4877/TCT-CS giảm thuế giá trị gia tăng nhà bạt cứu sinh dự trữ quốc gia

Lịch sử hiệu lực Công văn 4877/TCT-CS giảm thuế giá trị gia tăng nhà bạt cứu sinh dự trữ quốc gia

  • 26/11/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực