Thông tư 18/2009/TT-BTC

Thông tư 18/2009/TT-BTC hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 18/2009/TT-BTC hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng danh mục hàng hoá biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã được thay thế bởi Quyết định 90/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp và được áp dụng kể từ ngày 13/01/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 18/2009/TT-BTC hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng danh mục hàng hoá biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIẢM 50% MỨC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THEO DANH MỤC HÀNG HOÁ CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của một số mặt hàng trong Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Những mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT được đánh dấu "x" tại cột "Mặt hàng được giảm" của Danh mục một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Điều 2. Những mặt hàng không chi tiết trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2009/TT-BTC.

Điều 3. Những nội dung khác không được hướng dẫn tại Thông tư này thì vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2009 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009. 

Quá trình thực hiện nếu phát hiện việc áp dụng mức thuế suất thuế GTGT không thống nhất đối với cùng một loại hàng hoá nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước, cơ quan thuế và cơ quan Hải quan địa phương báo cáo về Bộ Tài chính để kịp thời hướng dẫn thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND, Sở Tài Chính, Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc NN các địa phương; Công báo; Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu18/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2009
Ngày hiệu lực30/01/2009
Ngày công báo12/02/2009
Số công báoTừ số 119 đến số 120
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 18/2009/TT-BTC hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng danh mục hàng hoá biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư 18/2009/TT-BTC hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng danh mục hàng hoá biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
  Loại văn bảnThông tư
  Số hiệu18/2009/TT-BTC
  Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
  Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
  Ngày ban hành30/01/2009
  Ngày hiệu lực30/01/2009
  Ngày công báo12/02/2009
  Số công báoTừ số 119 đến số 120
  Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2010
  Cập nhật7 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Thông tư 18/2009/TT-BTC hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng danh mục hàng hoá biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 18/2009/TT-BTC hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng danh mục hàng hoá biểu thuế nhập khẩu ưu đãi