Công văn 5626/UBND-ĐTMT

Công văn 5626/UBND-ĐTMT điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2012 đối với lĩnh vực đơn vị công ích trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5626/UBND-ĐTMT điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, máy thi công


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5626/UBND-ĐTMT
V/v điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2012 đối với lĩnh vực đơn vị công ích trên địa bàn thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố;
- Lực lượng thanh niên xung phong TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (Công văn số 9046/SGTVT-TCCB ngày 12 tháng 10 năm 2011) và của Sở Xây dựng (Công văn số 8379/SXD-QLKTXD ngày 02 tháng 11 năm 2011) về điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên về thực hiện điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ đối với các lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố, với nguyên tắc:

a) Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công KĐCNC = Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công năm 2010 (đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Công văn số 6416/UBND-ĐTMT ngày 14 tháng 12 năm 2010) x Tỷ lệ điều chỉnh chi phí nhân công HĐCNC.

b) Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công KĐCMTC = Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công năm 2010 (đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Công văn số 6416/UBND-ĐTMT ngày 14 tháng 12 năm 2010) x Tỷ lệ điều chỉnh chi phí máy thi công HĐCMTC.

(Chi tiết tính toán HĐCNC và HĐCMTC theo Công văn số 8379/SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng)

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công cụ thể như sau:

STT

Lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC)

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC)

Phạm vi áp dụng

1

Lĩnh vực Duy tu cầu, đường bộ

 

Trường hợp sử dụng Bộ đơn giá sửa chữa khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 75/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 09 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố và văn bản công bố số 1298/SXD-QLKTXD ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Sở Xây dựng

8,851

2,077

Các quận (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30/09/2011) và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30/09/2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.350.000 đồng/tháng.

7,864

1,986

Các huyện (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 06 năm 2011); riêng H. Cần Giờ từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 09 năm 2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.200.000 đồng/tháng.

13,113

2,477

Các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 2.000.000 đồng/tháng.

11,669

2,371

Huyện Cần Giờ (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.780.000 đồng/tháng.

 

Trường hợp sử dụng Bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UB ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố và văn bản công bố số 1299/SXD-QLKTXD ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Sở Xây dựng

3,857

1,504

Các quận (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30/9/2011) và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30/09/2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.350.000 đồng/tháng.

3,427

1,438

Các huyện (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011); riêng huyện Cần Giờ từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 09 năm 2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.200.000 đồng/tháng.

5,714

1,793

Các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 2.000.000 đồng/tháng.

5,085

1,717

Huyện Cần Giờ (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.780.000 đồng/tháng.

2

Lĩnh vực Công viên cây xanh

 

Trường hợp sử dụng Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4845/QĐ-UB ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

1,378

1,122

Các quận (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30/9/2011) và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30/09/2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.350.000 đồng/tháng.

1,224

1,073

Các huyện (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011); riêng địa bàn huyện Cần Giờ từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 09 năm 2011, tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.200.000 đồng/tháng

2,041

1,338

Các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 2.000.000 đồng/tháng.

1,816

1,283

Huyện Cần Giờ (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.780.000 đồng/tháng.

3

Lĩnh vực Chiếu sáng công cộng

 

Trường hợp sử dụng Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống camera giao thông, bảng thông tin quang điện tử và hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 89/2007/QĐ-UB ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

2,730

1,432

Các quận (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30/9/2011) và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến ngày 30 tháng 9 năm 2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.350.000 đồng/tháng.

2,426

1,369

Các huyện (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011); riêng địa bàn H. Cần Giờ từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 09 năm 2011, tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.200.000 đồng/tháng

4,044

1,707

Các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 2.000.000 đồng/tháng.

3,600

1,637

Huyện Cần Giờ (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.780.000 đồng/tháng.

4

Lĩnh vực Thoát nước đô thị

 

Trường hợp sử dụng Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị được công bố kèm theo Văn bản số 797/UBND-ĐTMT ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố

1,687

1,194

Các quận (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30/9/2011) và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01/7/2011 đến ngày 30 tháng 9 năm 2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.350.000 đồng/tháng.

1,499

1,142

Các huyện (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30/6/2011); riêng địa bàn H. Cần Giờ từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 09 năm 2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.200.000 đồng/tháng

2,500

1,424

Các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 2.000.000 đồng/tháng.

2,225

1,365

Huyện Cần Giờ (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.780.000 đồng/tháng.

5

Lĩnh vực Chăn nuôi và trưng bày động vật hoang dã tại Thảo Cầm viên Sài Gòn

 

Trường hợp sử dụng bộ định mức đơn giá chuyên ngành chăn nuôi động vật trưng bày tại Thảo Cầm viên Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố

4,485

1,933

Các quận (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30/9/2011) và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến ngày 30 tháng 9 năm 2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.350.000 đồng/tháng.

3,985

1,849

Các huyện (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011); riêng địa bàn huyện Cần Giờ từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 đến ngày 30 tháng 9 năm 2011), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.200.000 đồng/tháng

6,645

2,305

Các quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 2.000.000 đồng/tháng.

5,914

2,211

Huyện Cần Giờ (từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2012), tương ứng mức lương tối thiểu vùng 1.780.000 đồng/tháng.

2. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và Sở Xây dựng cùng phối hợp để công bố rộng rãi và hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn thành phố theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Th) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5626/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5626/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2011
Ngày hiệu lực10/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5626/UBND-ĐTMT điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, máy thi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5626/UBND-ĐTMT điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, máy thi công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5626/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành10/11/2011
        Ngày hiệu lực10/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5626/UBND-ĐTMT điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, máy thi công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5626/UBND-ĐTMT điều chỉnh hệ số chi phí nhân công, máy thi công

           • 10/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực