Quyết định 104/2006/QĐ-UBND

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh (bổ sung phụ lục) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND bổ sung phụ lục bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 861/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 27/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 104/2006/QĐ-UBND bổ sung phụ lục bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 104 /2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công; Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 và Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng và phần lắp đặt;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5100/SXD-KTXD ngày 28 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

1. Đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để lập tổng dự toán, dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng đối với công trình xây dựng cơ bản ngành bưu chính, viễn thông, nếu định mức nào có quy định trong Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ Bưu chính - Viễn Thông về ban hành định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông thì áp dụng theo quy định của Quyết định số 23/2005/QĐ-BBCVT.

2. Đối với những công trình có tính chất đặc biệt của Thành phố cần lập đơn giá riêng, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền Sở Xây dựng xem xét, giải quyết. Sở Xây dựng có trách nhiệm tập hợp lại các đơn giá riêng thực hiện trong 06 (sáu) tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành áp dụng rộng rãi trên địa bàn Thành phố, trên cơ sở đã thỏa thuận với Bộ Xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật đặc biệt này.

3. Đối với những công tác xây lắp chưa có đơn giá, hoặc có điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện cung ứng vật liệu khác biệt với quy định trong đơn giá xây dựng cơ bản thì chủ đầu tư cùng các bên nhận thầu thi công căn cứ vào thiết kế, điều kiện thi công và các định mức chi tiết (định mức thi công) để lập đơn giá của các loại công tác đó gửi cho Sở Xây dựng xem xét, giải quyết cụ thể làm cơ sở thanh toán. Trong 6 tháng, Sở Xây dựng tập hợp trình Bộ Xây dựng thỏa thuận định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng, làm cơ sở Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính thức đơn giá áp dụng.

4. Đối với những công trình sử dụng nguồn vốn của Thành phố, nhưng xây dựng ở địa phương khác, sẽ áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh. Riêng giá vật liệu sẽ áp dụng theo đơn giá của địa phương có công trình của Thành phố xây dựng.

5. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng, khi có biến động về giá, chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành hệ số điều chỉnh phần chi phí nhân công (Knc) và chi phí sử dụng máy thi công (Kmtc) thích hợp theo nguyên tắc mức tiền lương tối thiểu điều chỉnh không quá 02 (hai) lần mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định, có tham khảo ý kiến của các sở ngành có liên quan. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản mới.

6. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị phản ảnh cho Sở Xây dựng để giải quyết. Trường hợp ngoài thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và kiến nghị Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4232/QĐ-UB-QLĐT ngày 27 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các chủ đầu tư có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB : CT, các PCT;
- Các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐNDTP;
- Ban chỉ đạo Cải cách hành chính;
- VPHĐ-UB : các PVP;
- Các Tổ NCTH;    
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 104/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu104/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2006
Ngày hiệu lực24/07/2006
Ngày công báo31/07/2006
Số công báoTừ số 15 đến số 16
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 104/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 104/2006/QĐ-UBND bổ sung phụ lục bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 104/2006/QĐ-UBND bổ sung phụ lục bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu104/2006/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
      Người kýNguyễn Văn Đua
      Ngày ban hành14/07/2006
      Ngày hiệu lực24/07/2006
      Ngày công báo31/07/2006
      Số công báoTừ số 15 đến số 16
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/02/2008
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 104/2006/QĐ-UBND bổ sung phụ lục bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 104/2006/QĐ-UBND bổ sung phụ lục bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh