Công văn 5816/BGDĐT-PC

Công văn 5816/BGDĐT-PC năm 2013 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5816/BGDĐT-PC năm 2013 hướng dẫn nhiệm vụ 2013 2014 công tác pháp chế


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5816/BGDĐT-PC
V/v: hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về công tác pháp chế như sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Tập trung hoàn thiện thể chế, từng bước nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất l­ượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại địa phương.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

a) Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, phối hợp với sở nội vụ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập phòng pháp chế, hoàn thiện tổ chức pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP;

b) Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức;

c) Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác pháp chế tại các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tại địa phương.

2. Hoạt động pháp chế

a) Về công tác xây dựng pháp luật

- Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương; phối hợp với sở tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký, ban hành;

- Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công; có ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo.

b) Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Xây dựng Kế hoạch, chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 11, Điều 20 và Điều 22 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và kiểm tra văn bản hành chính do mình ban hành có chứa quy phạm pháp luật;

- Xây dựng báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Xây dựng và tổ chức triển khai Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng Ban điều hành Đề án ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013 -2016 và Quyết định số 1142/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của ngành giáo dục;

- Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị;

- Tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo tổ chức hội thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi môn giáo dục công dân; báo cáo viên pháp luật giỏi cấp trường; tổ chức “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật;

- Bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên website của các cơ sở giáo dục.

d) Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương và xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật;

- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn;

- Xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Về công tác bồi thường của Nhà nước

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của mình theo quy định tại Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; phối hợp với Sở Tư pháp tại địa phương trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường;

 Hàng năm, thống kê, tổng kết, đánh giá việc thực hiện bồi thường nhà nước trong trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

Thực hiện công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật và phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

g) Công tác cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật; niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo kế hoạch hoặc theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

h) Về công tác thi đua, khen thưởng

 Quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo tổ chức quán triệt hướng dẫn này đến cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và người lao động, chỉ đạo phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế, phê duyệt kế hoạch công tác pháp chế năm học 2013-2014, tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện công tác pháp chế tại địa phương.

2. Phòng pháp chế, tổ chức pháp chế hoặc cán bộ làm công tác pháp chế xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2013-2014, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Giúp Giám đốc sở giáo dục và đào tạo làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác pháp chế.

3. Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo chương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học 2013-2014 trư­ớc 15/11/2013, báo cáo tổng kết công tác pháp chế năm học và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác pháp chế năm học 2013-2014 trước ngày 20/6/2014.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm học về công tác pháp chế, nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế) để phối hợp giải quyết. Địa chỉ liên lạc: Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: [email protected]; maianhpc@moet.edu.vn; điện thoại 04.36231059; 0983.73.1977.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
-
Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5816/BGDĐT-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5816/BGDĐT-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5816/BGDĐT-PC

Lược đồ Công văn 5816/BGDĐT-PC năm 2013 hướng dẫn nhiệm vụ 2013 2014 công tác pháp chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5816/BGDĐT-PC năm 2013 hướng dẫn nhiệm vụ 2013 2014 công tác pháp chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5816/BGDĐT-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành23/08/2013
        Ngày hiệu lực23/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5816/BGDĐT-PC năm 2013 hướng dẫn nhiệm vụ 2013 2014 công tác pháp chế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5816/BGDĐT-PC năm 2013 hướng dẫn nhiệm vụ 2013 2014 công tác pháp chế

         • 23/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực