Quyết định 597/QĐ-KL-VP

Quyết định 597/QĐ-KL-VP năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Đội và Văn phòng Cục thuộc Cục Kiểm lâm do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 597/QĐ-KL-VP chức năng, nhiệm vụ biên chế các Phòng, Đội


TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 597/QĐ-KL-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ BIÊN CHẾ CÁC PHÒNG, ĐỘI VÀ VĂN PHÒNG THUỘC CỤC KIỂM LÂM

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TCLN-VP ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Đội và Văn phòng Cục thuộc Cục Kiểm lâm:

I. PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chính sách, chế độ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng, chống phá rừng trái pháp luật, phòng cháy, chữa cháy rừng, giao rừng, cho thuê rừng, quản lý nương rẫy, thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng trình các cấp theo quy định; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án quản lý bảo vệ rừng, ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được duyệt;

c) Tổng hợp, trình Tổng cục Lâm nghiệp kết quả thống kê rừng, kiểm kê rừng, đất lâm nghiệp hàng năm, 5 năm; tổ chức thẩm định kết quả theo dõi diễn biến rừng trong toàn quốc;

d) Xây dựng trình Cục trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng, thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng, giao rừng và cho thuê rừng;

đ) Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, viễn thám; thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;

e) Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra các hoạt động quản lý bảo vệ rừng trong phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

f) Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, viễn thám; thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;

g) Giúp Cục trưởng hướng dẫn xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Kiểm lâm địa bàn xã trong toàn quốc;

h) Thực hiện cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm điểm cháy rừng;

i) Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; đầu mối của Việt Nam tại Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới;

k) Tổ chức mạng máy tính nội bộ của Cục, hướng dẫn tổ chức mạng máy tính trong lực lượng Kiểm lâm toàn quốc; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin khoa học công nghệ về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; duy trì, cập nhật thông tin và phát triển website kiểm lâm;

l) Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về các hoạt động chung của Cục Kiểm lâm;

m) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 9 (Chín).

II. PHÒNG THANH TRA, PHÁP CHẾ

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trình cấp theo quy định; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành;           

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án thanh tra, pháp chế và quản lý lâm sản; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tham mưu cho Cục trưởng xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố điều tra hình sự và tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Cục trưởng tổ chức, chỉ đạo công tác chống tiêu cực trong lực lượng Kiểm lâm;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

e) Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật;

f) Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ về sử dụng ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính và giấy phép vận chuyển đặc biệt; trực tiếp quản lý, cấp phát và thu hồi búa Kiểm lâm;

g) Theo dõi, tổng hợp tình hình chống người thi hành công vụ.

h) Thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Cục Kiểm lâm;

i) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế làm việc của Cục Kiểm lâm;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Thanh tra, Pháp chế có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 6 (Sáu).

III. PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các tiêu chuẩn chức danh, chế độ chính sách và tổ chức xây dựng lực lượng đối với lực lượng kiểm lâm toàn quốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được ban hành;

b) Giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức kiểm lâm trong toàn quốc;

c) Quản lý, trang cấp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ; các loại ấn chỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và giấy phép vận chuyển đặc biệt; quản lý, hướng dẫn việc mua sắm và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, thẻ Kiểm lâm, biển hiệu, cờ hiệu; trang thiết bị chuyên dùng cho lực lượng kiểm lâm;

d) Giúp Cục trưởng thực hiện công tác tiền lương của Cục và các đơn vị trực thuộc; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Cục Kiểm lâm;

đ) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng kiểm lâm; phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng; xuất bản bản tin Kiểm lâm;

e) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế làm việc của Cục Kiểm lâm;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 8 (Tám).

IV. ĐỘI KIỂM LÂM ĐẶC NHIỆM

1. Nhiệm vụ

a) Kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

b) Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chống tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát lâm sản và thi hành công vụ của lực lượng Kiểm lâm toàn quốc theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật;

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm lâm;

đ) Trong trường hợp cần thiết, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm trình Cục trưởng quyết định tăng cường cán bộ, công chức của các đơn vị khác thuộc Cục phối hợp với Đội Kiểm lâm đặc nhiệm giải quyết vụ việc.

e) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế làm việc của Cục Kiểm lâm;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Đội Kiểm lâm đặc nhiệm có Đội trưởng và các Phó đội trưởng;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 5 (năm);

V. VĂN PHÒNG CỤC

1. Nhiệm vụ

a) Giúp Cục trưởng về công tác tổ chức, cán bộ của Cục và các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền; công tác kỷ luật; in ấn và xuất bản lịch;

b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, công tác tài chính; tổng hợp chương trình, đề án, dự án của Cục trình cấp có thẩm quyền theo quy định; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

c) Giúp Cục trưởng thực hiện quản lý vốn, tài sản, tài chính; chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc Cục và các đơn vị trực thuộc theo quy định của nhà nước;

d) Trình Cục trưởng quy định về quản lý kế hoạch, tài chính theo thẩm quyền; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính của Cục và các đơn vị trực thuộc do Cục trưởng giao dự toán ngân sách;

đ) Giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước và các dự án ODA được giao cho Cục; tham gia thẩm định các chương trình, dự án đầu tư khác;

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý các con dấu theo quy định hiện hành; quản trị cơ quan Cục; thừa uỷ quyền Cục trưởng ký giấy đi công tác, giấy giới thiệu, sao y văn bản, thông báo kết luận cuộc họp của Lãnh đạo Cục, lệnh điều xe ôtô công tác của Cục;

f) Quản lý xe công vụ của Cục Kiểm lâm theo quy định hiện hành; đảm bảo điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động chung của Cục;

g) Giúp Cục trưởng chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong Cục và các đơn vị trực thuộc;

h) Bố trí lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Cục;

i) Trình Cục trưởng xử lý kỷ luật; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; cán bộ đi công tác nước ngoài;

k) Theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong cơ quan Cục;

l) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của nhà nước và quy chế làm việc của Cục Kiểm lâm;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Văn phòng Cục có Chánh văn phòng và các Phó chánh văn phòng;

b) Biên chế cán bộ, công chức là 11 (mười một)./.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 114/QĐ-KL-VP ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Đội và Văn phòng thuộc bộ máy tổ chức.

Điều 3. Chánh văn phòng Cục, Trưởng các phòng, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CỤC
Nguyễn Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 597/QĐ-KL-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu597/QĐ-KL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2010
Ngày hiệu lực06/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 597/QĐ-KL-VP

Lược đồ Công văn 597/QĐ-KL-VP chức năng, nhiệm vụ biên chế các Phòng, Đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 597/QĐ-KL-VP chức năng, nhiệm vụ biên chế các Phòng, Đội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu597/QĐ-KL-VP
       Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
       Người kýNguyễn Văn Cương
       Ngày ban hành06/05/2010
       Ngày hiệu lực06/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 597/QĐ-KL-VP chức năng, nhiệm vụ biên chế các Phòng, Đội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 597/QĐ-KL-VP chức năng, nhiệm vụ biên chế các Phòng, Đội

           • 06/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực