Quyết định 114/QĐ-KL

Quyết định 114/QĐ-KL năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Quyết định 114/QĐ-KL chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm đã được thay thế bởi Công văn 597/QĐ-KL-VP chức năng, nhiệm vụ biên chế các Phòng, Đội và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 114/QĐ-KL chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số 114/QĐ-KL

Hà Nội, Ngày 13 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ BIÊN CHẾ CÁC PHÒNG, VĂN PHÒNG, ĐỘI THUỘC BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CỤC KIỂM LÂM

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ Nghị quyết liện tịch giữa lãnh đạo Cục Kiểm lâm, Đảng uỷ Cục,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm.

Điều 2: Các ông Trưởng phòng Tổ chức, xây dựng lực lượng; Phòng Hành chính, tổng hợp trước đây căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Xây dựng lực lượng; Văn phòng Cục quy định tại Quyết định này tổ chức việc bàn giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2008 và thay thế Quyết định số 173/QĐ-KL-TC ngày 09/02/2007 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm về chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng và Đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm.

Điều 4: Trưởng các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục và Thủ trưởng các đơn vị thực thuộc Cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Cục;
- Các Chi cục KL các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ BIÊN CHẾ CÁC PHÒNG, VĂN PHÒNG, ĐỘI THUỘC BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CỤC KIỂM LÂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 114 /QĐ-KL ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm)

Các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm có chức năng tham mưu, giúp việc Cục trưởng và được phân công thực hiện một số nhiệm vụ của Cục Kiểm lâm được quy định tại Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm có nhiệm vụ và biên chế như sau:

I. PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chính sách, chế độ; quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng, giao rừng, cho thuê rừng, quản lý nương rẫy trình các cấp theo quy định; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án quản lý bảo vệ rừng; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được duyệt;

c) Xây dựng trình Cục trưởng ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng;

d) Phối hợp với các phòng, văn phòng, đội có liên quan thuộc Cục thực hiện các công tác hợp tác quốc tế về quản lý bảo vệ rừng;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra các hoạt động quản lý bảo vệ rừng trong phạm vi toàn quốc theo quy đinh của pháp luật;

e) Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; giúp Cục trưởng xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành;

f) Giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động khuyến lâm, Kiểm lâm địa bàn xã trong toàn quốc;

g) Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; đầu mối của Việt Nam tại Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù;

h) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng;

b) Tổng biên chế cán bộ, công chức tối đa là 7 (bảy).

II. PHÒNG BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, quản lý hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn ven biển và đất ngập nước nội địa, bảo tồn thiên nhiên, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường trình các cấp theo quy định; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án quản lý bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Trình Cục trưởng quy định khu vực, loài động vật rừng được phép săn, bắt; công cụ, phương tiện cấm sử dụng hoặc bị hạn chế sử dụng trong săn, bắt động vật rừng; chủng loại, kích cỡ thực vật rừng, động vật rừng và mùa được phép khai thác, săn, bắt; khu vực cấm khai thác rừng theo uỷ quyền của Bộ trưởng. Hướng dẫn trình tự, thủ tục săn, bắt, bãy, nuôi nhốt động vật rừng quý, hiếm;

d) Trình Cục trưởng cấp giấy giới thiệu cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học trong các khu rừng đặc dụng theo quy định hiện hành;

đ) Chủ trì tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, chương trình liên quan đến lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học;

e) Là đầu mối của Cục quản lý công tác hợp tác quốc tế; tham gia diễn đàn hổ toàn cầu; theo dõi hoạt động của các tổ chức phi chính phủ được Bộ phân cấp cho Cục quản lý;

f) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong phạm vi toàn quốc;

g) Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật;

h) Chủ trì biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, tranh tuyên truyền về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học;

i) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Bảo tồn thiên nhiên có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng;

b) Tổng biên chế cán bộ, công chức tối đa là 5 (năm).

III. PHÒNG THANH TRA, PHÁP CHẾ

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trình các cấp theo quy định; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án thanh tra, pháp chế và quản lý lâm sản; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản; tham mưu cho Cục trưởng các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, khởi tố điều tra hình sự và tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu cho Cục trưởng tổ chức, chỉ đạo công tác chống tiêu cực trong lực lượng Kiểm lâm;

đ) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

e) Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật;

f) Quản lý nghiệp vụ búa Kiểm lâm, giấy phép vận chuyển đặc biệt, ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính;

g) Thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Cục Kiểm lâm;

h) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Thanh tra, Pháp chế có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng;

b) Tổng biên chế cán bộ, công chức tối đa là 5 (năm).

IV. PHÒNG TIN HỌC, DỮ LIỆU

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, định mức thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng trình các cấp theo quy định; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Tổng hợp, trình Bộ công bố kết quả thống kê rừng, đất lâm nghiệp hàng năm, kiểm kê rừng, đất lâm nghiệp năm năm; tổ chức thẩm định kết quả theo dõi diễn biến rừng trong toàn quốc;

d) Tổ chức mạng máy tính nội bộ của Cục, hướng dẫn tổ chức mạng máy tính trong lực lượng Kiểm lâm toàn quốc; xây dựng các cơ sở dữ liệu cho các hoạt động thuộc quản lý của Cục; duy trì và phát triển mạng máy tính (website) kiểm lâm;

đ) Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, viễn thám; thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;

e) Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, viễn thám; thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;

f) Thực hiện cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng;

g) Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về các hoạt động chung của Cục Kiểm lâm; xuất bản bản tin Kiểm lâm; thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng máy tính của Cục Kiểm lâm;

h) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Tin học, dữ liệu có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng;

b) Tổng biên chế cán bộ, công chức tối đa là 5 (năm).

V. PHÒNG KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, công tác tài chính, chương trình, đề án, dự án của Cục trình cấp có thẩm quyền theo quy định; giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

b) Giúp Cục trưởng và trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện tại cơ quan Cục và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý vốn, tài sản, tài chính theo quy định của nhà nước;

c) Giúp Cục trưởng tổ chức thực hiện, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong Cục và các đơn vị trực thuộc;

d) Trình Cục trưởng quy định về quản lý kế hoạch, tài chính theo thẩm quyền; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục do Cục trưởng giao dự toán ngân sách;

đ) Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, chế độ chính sách đối với lực lượng kiểm lâm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được ban hành;

e) Quản lý, mua sắm, trang cấp vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ; các loại ấn chỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, giấy phép vận chuyển đặc biệt; giấy phép, chứng chỉ CITES; quản lý, hướng dẫn việc mua sắm và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ Kiểm lâm; trang thiết bị chuyên dùng cho toàn lực lượng kiểm lâm;

f) Giúp Cục trưởng và trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý các dự án đầu tư Bộ giao cho Cục; tham gia thẩm định các chương trình, dự án đầu tư khác; phối hợp với các phòng có liên quan quản lý các chương trình; dự án hợp tác quốc tế;

g) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Kế hoạch, Tài chính và Xây dựng lực lượng có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng;

b) Tổng biên chế cán bộ, công chức tối đa là 7 (bảy).

VI. VĂN PHÒNG CỤC

1. Nhiệm vụ

a) Giúp Cục trưởng về công tác tổ chức, cán bộ của Cục và các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền; công tác thi đua, tuyên truyền và khen thưởng;

b) Giúp Cục trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức kiểm lâm trong toàn quốc;

c) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý các con dấu theo quy định hiện hành của Nhà nước; quản trị cơ quan Cục; thừa uỷ quyền Cục trưởng ký giấy đi công tác, giấy giới thiệu, thông báo kết luận cuộc họp của Lãnh đạo Cục, lệnh điều xe ôtô công tác của Cục;

d) Quản lý xe công vụ của Cục Kiểm lâm theo quy định hiện hành của Nhà nước; phối hợp với Phòng Kế hoạch, Tài chính và Xây dựng lực lượng đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động chung của Cục;

đ) Giúp Cục trưởng chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trong Cục và các đơn vị trực thuộc;

e) Bố trí lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Cục;

f) Trình Cục trưởng giải quyết chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức của cơ quan Cục theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, cán bộ đi công tác nước ngoài, đoàn nước ngoài làm việc với Cục;

g) Quản lý kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức cơ quan Cục;

h) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Văn phòng Cục có Chánh văn phòng và Phó chánh phòng;

b) Tổng biên chế cán bộ, công chức tối đa là 8 (tám).

VII. VĂN PHÒNG CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM

1. Nhiệm vụ

Văn phòng Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

2. Biên chế

a) Văn phòng cơ quan quản lý CITES Việt Nam có Chánh Văn phòng và Phó chánh Văn phòng;

b) Tổng biên chế cán bộ, công chức tối đa là 6 (sáu).

VIII. ĐỘI KIỂM LÂM ĐẶC NHIỆM

1. Nhiệm vụ

a) Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

b) Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chống tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát lâm sản và thi hành công vụ của lực lượng Kiểm lâm toàn quốc theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

c) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật;

d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm lâm;

d) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Đội Kiểm lâm đặc nhiệm có Đội trưởng và Phó đội trưởng;

b) Tổng biên chế cán bộ, công chức tối đa là 5 (năm). Trong trường hợp cần thiết, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm trình Cục trưởng quyết định tăng cường cán bộ, công chức của các đơn vị khác thuộc Cục phối hợp với Đội Kiểm lâm đặc nhiệm giải quyết vụ việc.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/QĐ-KL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu114/QĐ-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/QĐ-KL

Lược đồ Quyết định 114/QĐ-KL chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 114/QĐ-KL chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu114/QĐ-KL
       Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
       Người kýHà Công Tuấn
       Ngày ban hành13/02/2008
       Ngày hiệu lực01/02/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 114/QĐ-KL chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 114/QĐ-KL chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm