Quyết định 173/QĐ-KL-TC

Quyết định 173/QĐ-KL-TC về Quy định chức năng, nhiệm vụ và biên chế phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm

Quyết định 173/QĐ-KL-TC Quy định chức năng nhiệm vụ biên chế phòng đội đã được thay thế bởi Quyết định 114/QĐ-KL chức năng, nhiệm vụ và biên chế các Phòng, Văn phòng, Đội thuộc bộ máy tổ chức của Cục Kiểm lâm và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 173/QĐ-KL-TC Quy định chức năng nhiệm vụ biên chế phòng đội


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 173/QĐ-KL-TC

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ BIÊN CHẾ CÁC PHÒNG, ĐỘI THUỘC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CỤC KIỂM LÂM

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức, xây dựng lực lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và biên chế các phòng, đội thuộc bộ máy quản lý của Cục Kiểm lâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1162/QĐ/KL-TCTT&XDLL ngày 31/12/2003 của Cục Kiểm lâm về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các Phòng thuộc Cục Kiểm lâm.

Điều 3. Trưởng các phòng, Đội trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ TCCB;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ BIÊN CHẾ CÁC PHÒNG, ĐỘI THUỘC CỤC KIỂM LÂM
( Ban hành kèm theo Quyết định số 173 /QĐ/KL-TC,XDLL ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm )

I. PHÒNG BẢO VỆ RỪNG, PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, quy trình, quy phạm kỹ thuật, biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án quản lý bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng;

c) Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế về công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra các hoạt động quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, theo quy định của pháp luật;

đ) Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng;

e) Thực hiện các hoạt động quản lý về công tác giao rừng, khoán bảo vệ rừng, canh tác nương rẫy;

g) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng;

h) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ trong lực lượng Kiểm lâm;

i) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng có trưởng phòng và Phó trưởng phòng. Trong đó, một lãnh đạo phòng chuyên trách chỉ đạo thực hiện các các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

b) Tổng số cán bộ, công chức là 8 (tám). Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức trong phòng do Trưởng phòng phân công.

II. PHÒNG BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, quy trình, quy phạm kỹ thuật, biện pháp quản lý hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và bảo tồn thiên nhiên;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án quản lý hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và bảo tồn thiên nhiên;

c) Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ về bảo tồn thiên nhiên, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường, phát triển cộng đồng tại các Khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra các hoạt động quản lý hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì, tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và bảo tồn thiên nhiên;

e) Thực hiện uỷ quyền các nhiệm vụ tại diễn đàn Hổ toàn cầu;

g) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Bảo tồn thiên nhiên có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

b) Tổng số cán bộ, công chức là 5 (năm). Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức trong phòng do Trưởng phòng phân công.

III. PHÒNG THANH TRA, PHÁP CHẾ

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, quy trình, quy phạm kỹ thuật, biện pháp quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

c) Theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu cho Cục trưởng xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố điều tra hình sự theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm lâm; tiếp nhận và đề xuất giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm lâm;

e) Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập, nghiên cứu khoa học về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật;

g) Quản lý búa Kiểm lâm, giấy phép vận chuyển đặc biệt theo quy định hiện hành;

h) Thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Cục Kiểm lâm;

i) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Thanh tra, Pháp chế có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

b) Tổng số cán bộ, công chức là 5 (năm). Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức trong phòng do Trưởng phòng phân công.

IV. PHÒNG TIN HỌC, THỐNG KÊ

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, quy trình, quy phạm kỹ thuật, biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất của Cục Kiểm lâm, biên tập Bản tin Kiểm lâm;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất của Cục Kiểm lâm;

c) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và tổng hợp kết quả thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố hàng năm;

d) Tổ chức mạng máy tính trong Văn phòng Cục, hướng dẫn tổ chức mạng máy tính trong toàn bộ lực lượng Kiểm lâm.

đ) Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về các hoạt động chung của Cục Kiểm lâm;

e) Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

g) Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, thống kê báo cáo;

h) Thực hiện các hoạt động thông tin của Cục Kiểm lâm;

i) Thực hiện cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng;

k) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Tin học, thống kê có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

b) Tổng số cán bộ, công chức là 5 (năm). Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức trong phòng do Trưởng phòng phân công.

V. PHÒNG TỔ CHỨC, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, biện pháp quản lý về tổ chức, cán bộ, đào tạo, xây dựng lực lượng Kiểm lâm, thi đua, khen thưởng của Cục Kiểm lâm;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, xây dựng lực lượng Kiểm lâm, thi đua tuyên truyền, khen thưởng của Cục Kiểm lâm;

c) Xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức kiểm lâm; tham mưu cho Cục trưởng về quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm lâm; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc diện quản lý của Cục Kiểm lâm;

d) Chủ trì tổ chức hoạt động kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ theo thẩm quyền của Cục Kiểm lâm;

đ) Nghiên cứu, hướng dẫn áp dụng chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm lâm; hướng dẫn thực hiện công tác của kiểm lâm phụ trách địa bàn trong toàn quốc;

e) Phối hợp với các phòng có liên quan thực hiện các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế về tổ chức, cán bộ, đào tạo, xây dựng lực lượng Kiểm lâm;

g) Chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn của Cục Kiểm lâm;

h) Phối hợp với phòng Thanh tra, Pháp chế trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quản lý của Cục Kiểm lâm;

i) Giúp Cục trưởng Cục Kiểm lâm về quản lý cán bộ đi công tác nước ngoài, đoàn nước ngoài làm việc với Cục, quản lý việc sử dụng hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức cơ quan Cục; công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Cục, các đơn vị trực thuộc và toàn lực lượng Kiểm lâm;

k) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Tổ chức, xây dựng lực lượng có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

b) Tổng số cán bộ, công chức là 5 (năm). Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức trong phòng do Trưởng phòng phân công.

VI. PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chế độ, quy trình, quy phạm kỹ thuật, biện pháp quản lý về công tác hành chính, quản trị, tài chính thuộc cơ quan Cục và trang bị chuyên dùng cho lực lượng Kiểm lâm toàn quốc;

b) Xây dựng quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án và tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài chính thuộc cơ quan Cục và trang bị chuyên dùng cho lực lượng Kiểm lâm toàn quốc;

c) Chủ trì xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn Cục Kiểm lâm; chủ động bố trí lịch công tác tuần của lãnh đạo Cục;

d) Quản lý tài chính, tài sản, phương tiện công tác (xe công vụ) của Cục Kiểm lâm theo quy định hiện hành của Nhà nước;

đ) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý các con dấu theo quy định hiện hành của Nhà nước;

e) Quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phù hiệu, cấp hiệu; các loại ấn chỉ; thiết bị chuyên dùng của lực lượng Kiểm lâm toàn quốc;

g) Phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, tập huấn của Cục Kiểm lâm;

h) Chủ trì tổ chức và bảo đảm các điều kiện tổ chức các cuộc họp, Hội nghị, Hội thảo, Hội thao của Cục Kiểm lâm;

i) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

a) Phòng Hành chính, tổng hợp có Trưởng phòng và Phó trưởng phòng.

b) Tổng số cán bộ, công chức là 10 (mười). Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức trong phòng do Trưởng phòng phân công.

VII. ĐỘI KIỂM LÂM ĐẶC NHIỆM

1. Chức năng, nhiệm vụ

a) Kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

b) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền của Cục Kiểm lâm;

c) Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm chống tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát lâm sản và thi hành công vụ của lực lượng Kiểm lâm toàn quốc theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm;

d) Tham mưu cho Cục trưởng Cục Kiểm lâm xem xét, giải quyết những vấn đề có liên quan đến các nhiệm vụ trên đây kịp thời, đúng quy định của pháp luật;

đ) Quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và quy chế của Cục Kiểm lâm;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

2. Biên chế

Đội Kiểm lâm đặc nhiệm có Đội trưởng và 5 (năm) công chức. Trong những trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Kiểm lâm tăng cường công chức, viên chức cho Đội Kiểm lâm đặc nhiệm từ các đơn vị trực thuộc.

IX. VĂN PHÒNG CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM

1. Chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng Cơ quan quản lý CITES Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thành lập Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Ngoài ra, làm đầu mối thực hiện công tác hợp tác quốc tế của Cục Kiểm lâm; giúp Cục trưởng Cục Kiểm lâm theo dõi hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân cấp quản lý cho Cục Kiểm lâm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Biên chế

a) Văn phòng cơ quan quản lý CITES Việt Nam có Trưởng Văn phòng và Phó trưởng Văn phòng.

b) Tổng số cán bộ, công chức là 5 (năm). Nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức trong Văn phòng Cơ quan quản lý CITES Việt Nam do Trưởng Văn phòng phân công.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 173/QĐ-KL-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu173/QĐ-KL-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2007
Ngày hiệu lực09/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 173/QĐ-KL-TC

Lược đồ Quyết định 173/QĐ-KL-TC Quy định chức năng nhiệm vụ biên chế phòng đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 173/QĐ-KL-TC Quy định chức năng nhiệm vụ biên chế phòng đội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu173/QĐ-KL-TC
       Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
       Người kýHà Công Tuấn
       Ngày ban hành09/02/2007
       Ngày hiệu lực09/02/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 173/QĐ-KL-TC Quy định chức năng nhiệm vụ biên chế phòng đội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 173/QĐ-KL-TC Quy định chức năng nhiệm vụ biên chế phòng đội