Công văn 6164/CT-HTr

Công văn 6164/CT-HTr năm 2016 về kê khai, nộp thuế đối với hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh Viện Trung ương Quân Đội 108 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6164/CT-HTr kê khai nộp thuế hoạt động khám chữa bệnh Bệnh Viện 108 Hà Nội 2016


TNG CC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6164/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bệnh Viện Trung ương Quân Đội 108
(Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng; TP Hà Nội;
M
ST: 0105486549.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 100/BV108-TC ngày 11/01/2016 của Bệnh Viện Trung ương Quân Đội 108 (Bệnh Viện) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 9 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh, vận chuyn người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu ng cho người bệnh.”

- Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thu nhập doanh nghiệp:

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%...”

- Căn cứ Điều 11, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế và Nghị Định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính Phủ quy định về việc kê khai thuế GTGT, TNDN.

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

1. Sửa đổi, b sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC như sau:

...b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu s 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

- Căn cứ công văn số 19145/BTC-TCT ngày 23/12/2015 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập.

- Căn cứ công văn số 1376/BTC-TCT ngày 26/01/2016 của Bộ Tài chính về việc sử dụng hóa đơn, biên lai đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập.

Căn cứ quy định trên, trường hp Bệnh Viện Trung ương Quân Đội 108 là đơn vị sự nghiệp, không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, tỷ lệ % trên doanh thu là 2%.

Trường hợp Bệnh viện đang sử dụng các loại biên lai thu phí, lệ phí đã mua các cơ quan thuế hoặc do đơn vị đặt in đã thực hiện thông báo phát hành trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/06/2016.

Trường hợp đến hết ngày 30/06/2016 Bệnh viện chưa sử dụng hết các loại biên lai, thu phí còn tồn thì thực hiện thanh hủy theo quyết định tại tiết d, Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09/1012 và thực hiện sử dụng hóa đơn từ ngày 01/07/2016 theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Đối với thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh Viện Trung ương Quân Đội 108 thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp Bệnh Viện Trung ương Quân Đội 108 đề nghị hướng dẫn đối với khoản trích 5% trên tổng doanh thu nộp về Bộ Quốc Phòng nêu trong công văn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế TP Hà Nội.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Bệnh Viện Trung ương Quân Đội 108 được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6164/CT-HTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6164/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/02/2016
Ngày hiệu lực 03/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6164/CT-HTr kê khai nộp thuế hoạt động khám chữa bệnh Bệnh Viện 108 Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 6164/CT-HTr kê khai nộp thuế hoạt động khám chữa bệnh Bệnh Viện 108 Hà Nội 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 6164/CT-HTr
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 03/02/2016
Ngày hiệu lực 03/02/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 6164/CT-HTr kê khai nộp thuế hoạt động khám chữa bệnh Bệnh Viện 108 Hà Nội 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 6164/CT-HTr kê khai nộp thuế hoạt động khám chữa bệnh Bệnh Viện 108 Hà Nội 2016

  • 03/02/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/02/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực