Công văn 7218/TCHQ-GSQL

Công văn 7218/TCHQ-GSQL năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7218/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7218/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố tại cuộc họp trực tuyến ngày 02/10/2017 về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về việc kiểm tra cơ sở sản xuất đối với hàng hóa quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg nhưng nhập khẩu làm nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất:

a) Việc sau khi kiểm tra, xác định doanh nghiệp có cơ sở sản xuất mới cho đăng ký tờ khai sẽ phát sinh thêm thủ tục hành chính, do vậy, yêu cầu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai căn cứ nội dung khai báo và bộ hồ sơ hải quan do doanh nghiệp nộp để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định, doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai và thực hiện đúng quy định tại Quyết định 15/2017/QĐ-TTg.

b) Về việc sửa đổi bảng tiêu chí mã loại hình nhập khẩu:

Tổng cục Hải quan ghi nhận các vướng mắc liên quan đến mã loại hình và sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung tổng thể công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC có hiệu lực để đảm bảo tính thống nhất.

2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phế liệu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bán vào nội địa (thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg):

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg phế liệu của DNCX bán vào nội địa thì làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi có DNCX.

3. Về đề nghị không chấp nhận các trường hợp doanh nghiệp có hợp đồng liên doanh liên kết được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất nhập khẩu hàng hóa áp dụng biện pháp thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo quy định của Bộ Công thương (số thứ tự 17 trong Danh mục thuộc Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg) phục vụ gia công, sản xuất:

Ngày 25/7/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4917/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng tôn màu áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo đó: “mặt hàng tôn màu áp dụng biện pháp thuế tự vệ nhập khẩu làm nguyên liệu để phục vụ gia công, sản xuất được làm thủ tục hải quan tại cơ quan hải quan nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất”.

4. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ theo thông báo tại công văn số 9662/VPCP-KTTH ngày 12/9/2017 của Văn phòng Chính phủ thì hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg (trừ hàng hóa quy định tại các điểm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 Danh mục) gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh.

5. Về việc cho phép hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về tất cả các ICD:

Đối với các trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục Quy định tại Điều 1 Quyết định 15/2017/QĐ-TTg có vận đơn ghi cảng đích là ICD thì không giải quyết thủ tục chuyển cửa khẩu về các cảng ICD và thủ tục hải quan phải thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập.

Trường hợp hàng hóa đã vận chuyển về đến ICD trước ngày Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg có hiệu lực (ngày 01/7/2017) thì cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý ICD.

Riêng đối với ICD Mỹ Đình thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long thực hiện theo công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/01/2011 của Văn phòng Chính phủ.

6. Về việc cho phép Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg.

Ngày 20/7/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4824/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, trong đó xác định Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, gia công thuộc Cục Hải quan các TP: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng không phải là Chi cục Hải quan cửa khẩu nên không được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg.

7. Theo dự kiến, sau khi kết thúc 06 tháng thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức đánh giá tổng kết, đồng thời sẽ xem xét nghiên cứu báo cáo Bộ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Hải quan, Nghị định sửa đổi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu trong từng thời kỳ, trong đó sẽ giới hạn những nhóm mặt hàng thực sự cần phải kiểm soát chặt và không phù hợp khi làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu trong từng thời kỳ; thống nhất phương thức kiểm soát, quản lý, giám sát hàng hóa được thực hiện trên hệ thống tập trung và không có sự phân biệt giữa các địa điểm làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để tiếp tục xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Cục QLRR, Cục ĐTCBL, Vụ PC (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7218/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7218/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7218/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7218/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7218/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7218/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7218/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7218/TCHQ-GSQL 2017 thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg

           • 03/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực