Công văn 724/VPCP-VIII

Công văn 724/VPCP-VIII năm 2016 giải quyết kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 724/VPCP-VIII giải quyết kiến nghị của các địa phương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/VPCP-V.III
V/v giải quyết một số kiến nghị của các địa phương

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Quốc phòng, Công An; Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về một số kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương vào ngày 28 và 29 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Quốc phòng, Công an và Thanh tra Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định hiện hành nghiên cứu, xem xét, xử lý các kiến nghị (kèm theo) và trả lời để địa phương biết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, TCCV, NC, TKBT, QHQT, PL;
- Lưu: VT,
V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương ngày 28, 29 tháng 12 năm 2015
(Kèm theo Công văn số 724/VPCP-V.III ngày 29 tháng 01 năm 2016)

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Xây dựng Luật đặc khu kinh tế (Quảng Ninh). Xem xét sửa đổi, bổ sung Nghđịnh số 210/2013/NĐ-CP và Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ cho phù hp (Quảng Trị, Khánh Hòa). Sớm ban hành Nghị định quy định cơ chế đặc thù về đu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nng. Hướng dẫn mô hình hợp tác PPP theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ (TP. Hồ Chí Minh). Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; hưng dẫn về tổ chức Ban quản lý dự án ODA; có cơ chế đặc thù trong tiếp nhận vốn ODA đối với các tỉnh mà Trung ương còn phải cân đối ngân sách; bố trí đ vn đối ứng cho các dự án ODA theo quy định (Quảng Trị, Vĩnh Phúc). Ưu tiên vốn ODA cho các dự án lớn trong lĩnh vực giao thông và thực hiện quy hoạch chống ngập úng TP Hồ Chí Minh hoặc cho phép phát hành trái phiếu địa phương (TP Hồ Chí Minh). Xác định tiêu chí phân bổ vốn ODA, trái phiếu, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để mức phân bổ công bằng hơn giữa các địa phương (Vĩnh Phúc, Đắk Lắk). Ưu tiên vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho Vĩnh Phúc. Hỗ trợ vốn ODA cho dự án đu tư xây dựng phát triển Đà Lạt xanh, khu công nghiệp - nông nghiệp Tân Phú (Lâm Đồng). Kêu gọi vốn ODA hỗ trợ các địa phương trong lĩnh vực phát triển rừng, quản lý và bảo vệ rừng (Đăk Lăk).

- Quy hoạch phát triển kinh tế vùng, chính sách điều phối, liên kết phát triển vùng (Bắc Ninh, Quảng Bình). Sớm trình Chính phủ, Bộ Chính trị đề án Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong (Khánh Hòa); thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh). Thành lập khu hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Đầu tư mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

- Thống nhất về danh mục và tổng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ đối với tỉnh Đồng Nai. Tăng định mức hỗ trợ ngân sách Trung ương cho đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Thanh Hóa). Bổ sung tiêu chí ưu tiên phân bổ ngân sách đối vi các tỉnh thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và lưu ý đến địa bàn động lực tạo yếu tố liên kết vùng (Yên Bái). Xem xét quy định về tỷ lệ đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ trên tổng số vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương (Bc Ninh). Vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và chuẩn hóa nghiệp vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư theo hình thức FDI. Bố trí vốn hoàn tạm ứng ngân sách trung ương hoặc được hoãn thu hồi tạm ứng ngân sách trung ương, giai đoạn 2016 - 2020 (Bình Thuận).

- Chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển công nghiệp hỗ trợ, mrộng phân cấp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cho địa phương (Bắc Ninh). Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cm công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 (Đk Lắk).

- Bố trí vốn thanh toán cho các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án theo Kết luận 75-KL/TW và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 186/TB-VPCP và số 242/TB-VPCP) nhất là các công trình, dự án chưa trin khai hoặc chậm triển khai (Đà Nng). Hỗ trợ 100% vốn ngân sách đầu tư dự án Trung tâm nghề cá tại Kiên Giang. Hỗ trợ vốn xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh thuộc trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Tăng nguồn vốn Chương trình hạ tng du lịch cho địa phương; có chính sách liên kết du lịch trong cả nước (Quảng Bình).

- Tiếp tục hỗ trợ vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án có tính chất đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam. Bố trí vốn trái phiếu (Chính phủ để triển khai các dự án đê điều và giao thông đáp ứng nhiệm vụ phòng chống lũ và phát triển kinh tế - xã hội của tnh Vĩnh Phúc. Hỗ trợ tỉnh việc giới thiệu các doanh nghiệp lớn trong nước, nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư (Hà Nam). Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Đắk Lắk.

- Chấp thuận đưa vào danh mục vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 các dự án: đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm y tế chất lượng cao, đường vành đai kinh tế kết nối tnh Hà Nam với các tnh trong vùng (ĐT 495B); hỗ trợ xây dựng các tuyến đường ĐT.878, ĐT.877; các tuyến đường lánh nạn, bão lũ; đường liên tỉnh Long An - Tiền Giang - Đồng Tháp; tiếp tục hỗ trợ đầu tư cứng hóa đường ô tô đến trung tâm các xã, phường thị trấn còn lại của tỉnh Sơn La; hỗ trợ đường vành đai kinh tế (ĐT.495B) kết nối tỉnh Hà Nam với các tnh trong vùng (Hà Nam); hỗ trợ vốn để đẩy nhanh công trình trọng điểm: cầu Đại Đồng Thành, nút giao thông Khu công nghiệp Yên Phong với QL18 (Bắc Ninh); đầu tư xây dựng cu Cửa Đại đ thông tuyến giao thông ven biển (Quảng Ngãi) và cu Tình Húc (Tuyên Quang); đầu tư 02 tuyến đường dọc hai bên bờ sông Lô; tuyến đường từ đường Quang Trung (TP Tuyên Quang) đến đường tránh ngập huyện Yên Sơn (Tuyên Quang); đường kết nối Ba Sao- Bái Đính và dự án nạo vét, mở rộng lòng sông, chống sạt lở bờ, phát triển dân cư hai bên bờ sông Đáy (Hà Nam). Đầu tư xây dựng khu Văn hóa - Thể thao tỉnh, xây dựng trường chuyên Lâm Đồng. Tiếp tục hỗ trợ vốn trái phiếu chính phủ để thực hiện kiên cố hóa trường lớp học (Lâm Đồng). Bố trí vốn đu tư dự án đê biển Gò Công (Tiền Giang). Nạo vét, mở rộng lòng sông, chống sạt lở bờ, phát triển dân cư hai bên bờ sông Đáy tnh Hà Nam đoạn từ cầu Hồng Phú đến cng Địch Lộng tỉnh Ninh Bình (Hà Nam). Hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các hchứa trên địa bàn tỉnh Lâm Đng. Htrợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế giai đoạn 2016 - 2020. Hỗ trợ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu cho địa phương (Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh). Hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo một số di tích đang bị xuống cấp và nâng cấp hệ thống Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao của thành phố (Cần Thơ).

- Bố trí vốn dự phòng ngân sách Trung ương cho 04 dự án thủy lợi cấp bách của tỉnh Ninh Thuận. Hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng dự án Tả Trạch (TT Huế). Xây dựng Quốc môn khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và cửa khẩu quốc gia Giang Thành (Kiên Giang). Bố trí nguồn vn nước ngoài đã phân bổ cho tỉnh đầu tư các dự án nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Long An); vốn hỗ trợ cho dự án Tăng cường năng lực Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2016 cho tỉnh Long An. Btrí vốn thực hiện các dự án thuộc Đề án xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2014 - 2020 (Tây Ninh). Đu tư mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai; bổ sung sân Golf vào quy hoạch sân Golf Việt Nam đến 2020 (Lào Cai). Bố trí đủ vốn di dân tái định cư dự án Thủy điện Tuyên Quang. Đầu tư các tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ vào xã Đa Quyn, đường ĐT.721, đường Tiên Hoàng - Đồng Nai Thượng (Lâm Đồng).

- Không thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đu tư của nhà đầu tư trong nước; cấp mã số doanh nghiệp tự động để việc vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia được thông suốt và kịp thời gian theo quy định; sớm ban hành danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện dành cho nhà đầu tư nước ngoài (Khánh Hòa). Hướng dẫn chuyển đi công ty TNHH một thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu thành công ty TNHH hai thành viên trở lên (Đăk Lăk). Có giải pháp căn cơ và hỗ trợ vốn cho dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do theo quy hoạch (Đắk Lắk).

2. Bộ Tài chính:

- Ban hành Nghị định về kinh doanh casino (Quảng Ninh). Xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020. Hỗ trợ ngân sách Trung ương cho Hà Nội để triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, xã hội trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020. Sửa đi, bổ sung đối với các chính sách ưu đãi tiền thuê đất và các khoản thu liên quan đến đất đai tại khu vực kinh tế cửa khẩu quc tế Lào Cai. Hướng dẫn xác định chi phí dự phòng trong dự toán giá gói thầu (Vĩnh Phúc). Quy định mức dư nợ vay ngân sách địa phương không bao gồm nợ vay nước ngoài hoặc tăng mức vay cho TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội (TP. Hồ Chí Minh). Trích nguồn thu nhà máy lọc dầu htrợ ngân sách cho tỉnh Quảng Ngãi; ban hành Thông tư hưng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thtướng Chính phủ (Tiền Giang). Hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết của các địa phương (Long An, Tiền Giang); bổ sung vốn tín dụng ưu đãi cho địa phương để giải ngân theo dự toán (Tiền Giang). Hướng dẫn việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (Vĩnh Phúc). Bổ sung quy hoạch kinh doanh casino tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (TT Huế).

- Tăng phân bổ chi tiêu quốc phòng cho tỉnh và các địa phương ven biển, ưu tiên các địa phương không có nguồn thu ổn định. Để lại một phần thu thuế xuất nhập khẩu của địa phương để đầu tư một số công trình cấp bách (Khánh Hòa). Bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách dân tộc thiểu số theo quy định (Kiên Giang). Bsung kinh phí để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà (Thừa Thiên - Huế). Xem xét chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội cho phù hợp (Quảng Ninh).

- Hướng dẫn về việc cho ngưi lao động của công ty con mua cổ phần ưu đãi trong cổ phần hóa DNNN (Khánh Hòa). Ban hành văn bản hưng dẫn Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 (Quảng Trị), có chính sách ưu đãi đc thù cho khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên (Kiên Giang). Đề nghị áp dụng lãi sut ưu đãi và hỗ trợ ngân sách Trung ương để hoàn trả khoản vay để thực hiện hạng mục giải phóng mặt bằng dự án bảo tn và phát huy giá trị Di sản Cố đô Huế (TT Huế).

- Tăng tỷ lệ ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường (Thanh Hóa). Để lại toàn bộ thuế bảo vệ môi trường và phí cp quyền quản lý khoáng sản để có nguồn di dân tái định cư các bãi thải khai thác than (Quảng Ninh). Có cơ chế đc thù giảm tỷ lệ cân đối ngân sách về Trung ương trong 1 hoặc 2 năm để tnh có nguồn lực xây dựng các công trình trường học, bệnh viện (Bình Dương).

3. Bộ Giao thông vận tải:

- Xem xét định mức suất đầu tư các tuyến cao tốc hiện nay là quá cao so vi các nước trên thế giới (Long An). Cho phép xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân (Hà Nội). Tách tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trong dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và bàn giao cho địa phương làm chủ đu tư; tạm ứng vốn cho địa phương triển khai giải phóng mặt bng, xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn trong năm 2016 (Đồng Nai). Cm mốc và bàn giao mốc thực địa đường Vành đai 3, Vành đai 4 (Bình Dương). Xem xét đưa cặp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp - Pray Vo và cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây - Xòm Rông bổ sung vào Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia.

- Đầu tư xây dựng QL27 từ vốn dư (Ninh Thuận); QL62 (Long An); QL14C kéo dài, cầu qua sông Vàm Cỏ Đông và một số đoạn đường tnh; tuyến đường bộ từ các cửa khẩu vùng Đông Nam Bộ quá cảnh qua Campuchia (Tây Ninh). Bố trí vốn thực hiện dự án đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với tỉnh lộ 106 (huyện Mường La). Nạo vét kênh Chợ Gạo; đầu tư cầu vượt trên QL1 qua Khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang). Hành lang kinh tế Đông Tây 2 (Đà Nng). Nâng cp QL38, QL17 và QL18 (Bắc Ninh). Tiếp tục đầu tư tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương; tuyến tránh QL20 (Lâm Đồng). Đầu tư đường Hạ Long - Móng Cái bằng vốn ODA của Trung Quốc (Quảng Ninh); đường tránh phía Đông qua thành phBuôn Ma Thuột (Đăk Lăk); xây dựng đường cao tốc từ TP Tuyên Quang đấu nối với cao tốc Lào Cai - Hải Phòng. Sửa chữa, nâng cấp dự án Ngã năm cầu Cần Thơ - cảng Cái Cui, giai đoạn II thuộc tuyến Nam Sông Hậu (Cần Thơ). Bổ sung Nút giao liên thông đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại thị trấn Phố Lu.

- Đầu tư xây dựng đường sắt: tuyến Tuy Hòa, Phú Yên đến Buôn Ma Thuột; tuyến Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái (Tuyên Quang); tuyến Yên Viên - Hạ Long; tuyến tốc độ cao Hà Nội - Bắc Ninh (Bc Ninh), tuyến Ga Lào Cai - Ga Sơn Yêu; tuyến tốc độ cao Lào Cai - Hải Phòng (Lào Cai). Di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố; đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng cảng Liên Chiểu (Đà Nng).

4. Bộ Công Thương:

- Ban hành cơ chế chính sách đc thù đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện (Quảng Ninh). Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP đối với sản xuất rượu; quy định số lượng thuốc lá nhập lậu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho phù hợp với thực tiễn (Tiền Giang). Cung cấp thông tin về Cộng đng kinh tế ASEAN, TPP (TP. Hồ Chí Minh).

- Tăng giá mua điện gió để khuyến khích đầu tư (Bình Thuận). Xử lý vướng mắc trong xut khẩu đá trắng (Nghệ An). Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế (Hà Nam). Phê duyệt đề án phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại Khu công nghiệp Phong Điền (TT Huế).

- Chấp nhận hợp đồng BOT dự án nhiệt điện Sumitomo; PVN quy hoạch Trung tâm lọc hóa dầu tại Dung Quất (Quảng Ngãi). Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (Quảng Bình). Bổ sung các dự án nhiệt điện, phong điện của Thừa Thiên Huế vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (TT Huế).

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo; điều chnh nâng mức khoán quản bảo vệ rừng để khuyến khích bảo vệ rừng tốt hơn (Tiền Giang). Ban hành các văn bản hưng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP đặc biệt về mức hỗ trợ trồng rừng phòng hộ. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản; tăng cường công tác dự báo thị trường, xây dựng cơ sdữ liệu về thị trường nông sản; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí thu mua hạt giống cây trồng (Long An). Đề xuất cơ chế cho vay ưu đãi trong phát triển rừng (Kiên Giang).

- Sớm công bố quy hoạch thoát lũ sông Hồng, sông Thái Bình để địa phương chủ động khai thác quỹ đất ngoài đê (Hà Nội). Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án hồ Tân Mỹ (Ninh Thuận). Xem xét việc tạm đình chcác dự án nông lâm nghiệp trên đất có rừng theo Chỉ thị s1685/CT-TTg ngày 27/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI vào nông lâm nghiệp (Đắk Lắk). Hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng, cho thuê rng đối với các tổ chc quản lý rừng (Đắk Lắk). Tăng mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Nghệ An, Lâm Đồng). Hướng dẫn vcơ chế quản lý, thanh toán, quyết toán vốn trong rừng thay thế chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các đơn vị nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng (Sơn La).

- Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ngành khai thác và chế biến khoáng sản titan, kết hợp với việc cung cấp nước phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Quyết đnh số 1546/QĐ-TTg (Bình Thuận); điều chỉnh dự án muối Quán Thẻ; bổ sung tiểu dự án di dân tái định cư cho người dân vùng bị nhiễm mặn, hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng (Ninh Thuận).

- Tiếp tục cải tạo đầu tư nâng cấp 40 hồ chứa vừa và nhỏ theo chương trình nâng cao an toàn hồ chứa từ nguồn vn ODA (WB8); hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống công trình thủy lợi tưới tiết kiệm nước cho khu vực Nà Sản; kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng; đầu tư các dự án kè bờ suối Nậm La, suối Vạt; thực hiện dự án di chuyn và n định các điểm tái định cư tập trung dân cư (Sơn La).

- Bổ sung tnh Hà Nam vào Quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quốc gia đến năm 2020; htrợ tỉnh thực hiện một số mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp (Hà Nam). Hỗ trợ xây dựng dự án nông nghiệp công nghệ cao (Lâm Đồng, Tiền Giang, Long An). Cho sử dụng đất bãi ven sông để phát triển nông nghiệp, trang trại chăn nuôi và dịch vụ; quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều trên địa bàn tnh (Bắc Ninh).

6. Bộ Y tế:

- Ban hành quy định mức phụ thu đối với bệnh viện ngoài công lập; ban hành quy định về phân tuyến, phân hạng bệnh viện ngoài công lập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tuyến, triển khai giá dịch vụ; rà soát để thống nhất về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành , tránh sự chồng chéo về an toàn thực phẩm (Thanh Hóa).

- Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Tiền Giang). Xây dựng Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Bệnh vin y học ctruyền Bảo Lộc (Lâm Đồng); Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Bổ sung danh mục trang thiết bị theo Quyết đnh số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002, số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2008 và s 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 cho phù hợp với Danh mục phân tuyến kỹ thuật và Bộ Tiêu chí quốc gia Y tế xã (Tiền Giang).

- Hỗ trợ đầu tư lĩnh vực y tế địa phương (Cần Thơ). Chuyển giao bệnh viện đa khoa tỉnh làm cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế (TT Huế). Đưa Trung tâm y tế chất lượng cao của tnh Hà Nam vào Quy hoạch vùng thủ đô; đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm y tế chất lượng cao (Hà Nam). Điều chỉnh quy mô các dự án bệnh viện tỉnh, điều chỉnh danh mục mua sắm cho phù hợp tiến bộ KHCN (Nghệ An). Đầu tư Bệnh viện phụ sản nhi giai đoạn 2 (Đà Nng).

7. Bộ Nội vụ:

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ (Lào Cai). Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương; sớm có quy định về mô hình tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tnh (Đà Nng). Sửa đổi, bổ sung Nghị định s93/2001/NĐ-CP để phân cấp và quy định cụ thể để bộ, ngành thực hiện phân cấp nhiều hơn cho địa phương (TP. Hồ Chí Minh). Phân cấp cho địa phương, quyết định và chịu trách nhiệm việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chc theo Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 13/2010/TT-BNV (Thanh Hóa).

- Khẩn trương ban hành các thủ tục hành chính cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/QĐ-TTg trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, tư pháp (Đng Nai). Thành lập Sở Du lịch Quảng Ninh, SDu lịch Lào Cai.

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014 (Thanh Hóa, TT Huế); Luật Đất đai 2013 liên quan vai trò Ban quản lý Khu kinh tế (TT Huế). Hướng dẫn việc thành lập Quỹ bảo vệ môi trường địa phương, quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; lập quy hoạch bảo vệ môi trường,... (Quảng Trị). Hưng dẫn thống nhất về định mức diện tích giao đất đối với cơ sở tôn giáo để xây dng cơ sở thờ tự hợp pháp; điều chỉnh một squy định về đất đai liên quan đến tôn giáo tại Chthị số 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn về trình tự, thủ tục thuê đất đối với trường hợp tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất sang đt thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đthực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất; bổ sung quy định thành phần hồ sơ gồm quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất (Cần Thơ).

- Rà soát về thẩm quyền, trách nhiệm công tác quản lý, điều hành trong quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, tránh sự chồng chéo; bổ sung chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về môi trường cho Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc STài nguyên và Môi trường (Thanh Hóa). Hỗ trợ các dự án xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật, các làng nghề (Thanh Hóa). Hỗ trợ kinh phí để hoàn thành công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn (Quảng Trị, Cần Thơ).

9. Bộ Ngoại giao:

Hỗ trợ kinh phí cho tnh thực hiện công tác đối ngoại, công tác biên giới với Campuchia (Long An). Đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (Đắk Lắk, Tây Ninh); sớm đàm phán thng nhất với phía Campuchia các vị trí cột mốc còn lại của Tây Ninh; xúc tiến triển khai mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bà Vét (Tây Ninh). Đầu tư xây dựng cửa khẩu Đăk Ruê (Đắk Lk) - Chi Miết (Moldulkiri).

10. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Bố trí hạng mục đề tài và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp thiết “Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ, vận hành an toàn công trình thủy điện, thủy lợi và bảo tồn di tích văn hóa” (TT Huế). Xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học khu vực miền Trung tại Đà Nng; nghiên cứu chính sách ưu đãi vào khu công nghệ cao Đà Nng.

11. Bộ Xây dựng:

Khẩn trương hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 2014 liên quan đến vai trò của Ban quản lý Khu kinh tế (Thừa Thiên - Huế); Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (Khánh Hòa); hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ để tránh tình trạng Sở chuyên ngành vừa làm chức năng thẩm định dán vừa làm chức năng chđầu tư một số dự án (Thanh Hóa). Phân cấp cho các địa phương thực hiện tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) ca công trình cấp I; sm thông qua việc bổ sung Đà Nng trong dự án phát trin bền vững đô thị của WB (Đà Nng).

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Đầu tư dự án mở rộng trường Đại học Tây Nguyên thành đại học vùng; xây dựng Học viện hành chính phân viện Tây Nguyên, trường Đại học Giao thông Vận tải Tây Nguyên (Đắk Lắk). Thực hiện xét công nhận tốt nghiệp cho các em học sinh THPT (Quảng Ngãi). Đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa trường học (Tuyên Quang). Thay đi hình thức hỗ trợ học sinh các trường khu vực đặc biệt khó khăn (bng tin thay cho bằng gạo); tiếp tục thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đi với học sinh, sinh viên (Quảng Ninh).

13. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Hỗ trợ quy hoạch và đầu tư xây dựng Sa Pa thành Khu du lịch trọng điểm quốc gia. Xem xét cơ chế giải quyết, phân cấp trong thủ tục phê duyệt dự án bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt quy mô nhỏ (TT Huế). Đề xuất phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc (Hà Nam). Thẩm định đề án cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La). Xây dựng Khu liên hợp thể thao vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk).

14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Rà soát hộ nghèo, đánh giá tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới (Yên Bái); sửa đổi, bổ sung nâng mức trợ cấp hàng tháng cao hơn mức chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ đi với hộ nghèo mà tt cả thành viên của hộ đều thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; bố trí nguồn lực hỗ trợ cho tỉnh thực hiện chương trình giảm nghèo (Nghệ An).

15. Bộ Quốc phòng:

Khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư Dự án khu bay quân sự theo hình thức hợp đồng BT để triển khai sớm và đng bộ với dự án hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết (Bình Thuận).

16. Bộ Công an:

Phân bổ biên chế cho lực lượng công an nhân dân theo đặc điểm, đặc thù của từng địa phương, đặc biệt là những địa phương có số dân nhập cư đông như Bình Dương (49% là dân nhập cư), nhằm đảm bảo đủ số lượng đthực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn (Bình Dương). Hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực an ninh (Cần Thơ).

17. Thanh tra Chính phủ:

Xem xét không nhận đơn và trả lời cho người khiếu nại đối với các trường hợp địa phương đã kiểm tra và có thông báo chấm dứt thụ lý của Chủ tịch UBND cấp tnh để giảm vụ việc khiếu nại kéo dài ở các địa phương (Bình Dương)./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 724/VPCP-VIII

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu724/VPCP-VIII
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2016
Ngày hiệu lực29/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 724/VPCP-VIII giải quyết kiến nghị của các địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 724/VPCP-VIII giải quyết kiến nghị của các địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu724/VPCP-VIII
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành29/01/2016
        Ngày hiệu lực29/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 724/VPCP-VIII giải quyết kiến nghị của các địa phương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 724/VPCP-VIII giải quyết kiến nghị của các địa phương

             • 29/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực