Công văn 9176/BTC-HCSN

Công văn 9176/BTC-HCSN năm 2016 phổ biến nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9176/BTC-HCSN phổ biến nội dung đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9176/BTC-HCSN
V/v phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các hội, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (thay thế Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012).

Đtạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương phổ biến đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý một số nội dung như sau:

1. Về lựa chọn nhà thầu thuộc trường hợp đặc biệt trong mua sắm thường xuyên:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1008/VPCP-KTN ngày 16/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 trong đó hướng dẫn việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đảm bảo hoạt động thường xuyên của các đơn vị theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Đối với các gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đảm bảo hoạt động thường xuyên thuộc trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu (bao gồm cả gói thầu mua sắm có giá gói thầu không quá 20 triệu đồng khi mua sắm, các cơ quan, đơn vị không phải xây dựng và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) không thuộc phạm vi quy đnh tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016: Đnghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi văn bản phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ theo công văn số 2536/BKHĐT-QLĐT ngày 04/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Về một số nội dung quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016:

a) Đối với mua sắm dược liệu:

Ngày 06/4/2016, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Dược số 105/2016/QH13 thay thế Luật Dược số 34/2005/QH11; ngày 11/5/2016, BY tế ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; trong đó, việc mua sắm dược liệu thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 11/2016/TT-BYT Vì vậy, việc mua sắm dược liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế.

b) Về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ:

Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định: “3. Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đi với nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp; đồng thời được quyết định mua sắm các nội dung, danh mục dự toán mua sm có giá trị không quá 100 triệu đồng trong phạm vi d toán đã được cơ quan có thm quyền giao.”

Theo quy định trên, trường hợp thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp đã được cơ quan có thm quyền phân cấp quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị trên 100 triệu đồng thì thực hiện theo phân cấp hiện hành. Trường hợp thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp chưa được cơ quan có thẩm quyền phân cấp cho phép quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ hoặc đã phân cấp nhưng mức phân cấp thấp hơn 100 triệu đồng thì thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp được quyết định mua sắm các nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016.

c) Về trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Theo quy định tại Điều 5, khoản 1 Điều 8 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016, trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên quy định như sau:

- Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương thì Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương quyết định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ mà thẩm quyền quyết định việc mua sắm đã được phân cấp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân cấp quyết định cơ quan, tổ chức, bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đấu thầu.

d) Về hạn mức thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dch vụ đảm bảo hoạt động thường xuyên:

Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả gói thầu dịch vụ tư vấn trong mua sắm thường xuyên) có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng thuộc trường hợp được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầukhoản 2 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Bộ Tài chính phổ biến để các Bộ, cơ quan trung ương, các địa phương được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, HCSN (120b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9176/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9176/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2016
Ngày hiệu lực05/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9176/BTC-HCSN phổ biến nội dung đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9176/BTC-HCSN phổ biến nội dung đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9176/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành05/07/2016
        Ngày hiệu lực05/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9176/BTC-HCSN phổ biến nội dung đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9176/BTC-HCSN phổ biến nội dung đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên 2016

           • 05/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực