Hướng dẫn 01/HD-SXD

Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công trong dự toán


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/HD-SXD

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 6 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2010;
Căn cứ công văn số 1927/UBND-XD ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 3370/UBND-XD Công văn số 3371/UBND-XD Công văn số 3373/UBND-XD Công văn số 3372/UBND-XD ngày 29/10/2007, Công văn số 3378/UBND-XD ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Bình Định về công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị, đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2006 phần xây dựng, lắp đặt, phần khảo sát xây dựng, đơn giá ca máy và thiết bị thi công và đơn giá sửa chữa công trình xây dựng.
Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả Báo cáo Kinh tế kỹ thuật XDCT) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp nhà nước có dự toán được tính theo bộ đơn giá xây dựng năm 2006, đơn giá sửa chữa năm 2007, đơn giá công ích đô thị năm 2008 của tỉnh Bình Định (gọi tắt là ĐG hiện hành), có khối lượng thi công từ ngày 01/01/2010 về sau, xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định thì áp dụng hệ số chi phí nhân công và chi phí máy thi công theo hướng dẫn này.

II. HỆ SỐ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG :

1. Dự toán xây dựng công trình sử dụng đơn giá xây dựng và lắp đặt, đơn giá sửa chữa:

a. Đối với công trình xây dựng tại các huyện trong Tỉnh :

- Chi phí nhân công: NC = (b1+ b2 + b3 +b4+........+ bn ) x 2,0857.

- Chi phí máy thi công: M = Chi phí máy ĐG hiện hành x 1,351.

b. Đối với công trình xây dựng tại thành phố Quy Nhơn:

- Chi phí nhân công: NC = (b1+ b2 + b3 +b4+........+ bn ) x 2,3143.

- Chi phí máy thi công: M = Chi phí máy ĐG hiện hành x 1,394.

2. Dự toán dịch vụ công ích đô thị, sử dụng đơn giá công ích đô thị :

a. Đối với công trình xây dựng tại các huyện trong Tỉnh :

- Chi phí nhân công: NC = (b1+ b2 + b3 +b4+........+ bn ) x 1,6222.

- Chi phí máy thi công: M = Chi phí máy ĐG hiện hành x 1,351.

b. Đối với công trình xây dựng tại thành phố Quy Nhơn:

- Chi phí nhân công: NC = (b1+ b2 + b3 +b4+........+ bn ) x 1,800.

- Chi phí máy thi công: M = Chi phí máy ĐG hiện hành x 1,394.

3. Dự toán khảo sát xây dựng công trình, sử dụng đơn giá khảo sát:

a. Đối với công trình khảo sát tại các huyện trong Tỉnh :

- Chi phí nhân công: NC = (b1+ b2 + b3 +b4+........+ bn ) x 2,0857.

- Chi phí máy thi công: M = Chi phí máy ĐG hiện hành x 1,025.

b. Đối với công trình khảo sát tại thành phố Quy Nhơn:

- Chi phí nhân công: NC = (b1+ b2 + b3 +b4+........+ bn ) x 2,3143.

- Chi phí máy thi công: M = Chi phí máy ĐG hiện hành x 1,025.

Trong đó: b1 : Tổng chi phí nhân công theo ĐG hiện hành của tỉnh Bình Định;

b2, b3.. bn : Các loại phụ cấp.

4. Giá nhiên liệu, năng lượng dùng tính toán hệ số điều chỉnh máy và thiết bị thi công như sau:

Xăng 90 : 14.290 đ/lít;

Xăng 92 : 15.290đ/lít;

Dầu diezen(0,25S): 13.718đ/lít;

Dầu mazut : 12.355đ/lít;

Điện : 1.023 đ/Kwh

III. VỀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa tổ chức thực hiện thì lập dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn này.

2- Đối với các dự án đang triển khai dở dang thì thực hiện như sau:

- Các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng chưa tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu thì Chủ đầu tư lập dự toán bổ sung phần giá nhân công, máy thi công theo hướng dẫn này, nếu kết quả chưa vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư và bổ sung giá gói thầu đã phê duyệt trước khi tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

- Các công trình đã tổ chức đấu thầu mà chưa ký hợp đồng thì Chủ đầu tư điều chỉnh dự toán theo theo hướng dẫn này, báo cáo cấp quyết định đầu tư quyết định giá trúng thầu trước khi thương thảo hợp đồng.

- Các công trình đã ký hợp đồng, đang xây dựng dở dang thì Chủ đầu tư căn cứ vào hợp đồng đã ký để thực hiện. Nếu hợp đồng có điều khoản thỏa thuận cho điều chỉnh giá hợp đồng thì Chủ đầu tư xác định khối lượng xây dựng thực hiện theo hợp đồng từ ngày 01/01/2010 về sau để áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn này.

3. Khi điều chỉnh dự toán xây dựng công trình không vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì Chủ đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung.

4. Khi điều chỉnh dự toán vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư trước khi phê duyệt dự toán điều chỉnh.

5. Cách xác định Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, đơn giá, định mức xây dựng thực hiện theo quy định hiện hành (Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình).

IV. ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG:

Chủ đầu tư căn cứ các điều khoản trong hợp đồng để giải quyết việc điều chỉnh giá hợp đồng cho khối lượng xây lắp từ ngày 01/01/2010 về sau.

V. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC:

- Đối với công trình sử dụng đơn giá xây dựng công trình riêng hoặc đơn giá xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu khác thì Chủ đầu tư, Ban đơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách và đơn giá được Nhà nước cho phép áp dụng cho công trình và tiền lương tối thiểu mới để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

- Các dự án sử dụng các nguồn vốn khác có thể áp dụng các quy định của hướng dẫn này để lập tổng mức đầu tư và dự toán công trình xây dựng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hướng dẫn này thay thế các nội dung về hệ số điều chỉnh nhân công và hệ số điều chỉnh máy thi công thuộc các Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 22/02/2008 của Sở Xây dựng Bình Định hướng dẫn lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Hướng dẫn số 03/HD-SXD ngày 20/3/2008 của Sở Xây dựng Bình Định hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010, chương trình 134, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, Hướng dẫn số 08/HD-SXD ngày 14/12/2008 của Sở Xây dựng Bình Định hướng dẫn lập dự toán theo đơn giá sửa chữa công trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:  
- Vụ Pháp chế BXD;  
- UBND tỉnh (thay báo cáo );
- UBND TP, các huyện; 
- Các Sở, ban, ngành;
- Các BQLDA ĐT&XD;
- Lãnh đạo SXD;
- Các phòng thuộc SXD; 
- Lưu VT, P.QLXD

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu01/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2010
Ngày hiệu lực16/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/HD-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công trong dự toán


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công trong dự toán
     Loại văn bảnHướng dẫn
     Số hiệu01/HD-SXD
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýTrần Viết Bảo
     Ngày ban hành16/06/2010
     Ngày hiệu lực16/06/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công trong dự toán

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh chi phí nhân công máy thi công trong dự toán

        • 16/06/2010

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 16/06/2010

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực