Hướng dẫn 01/HD-SXD

Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/HD-SXD

Quy Nhơn, ngày 06 tháng 5 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ 05/2009/TT-BXD NGÀY 15/4/2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG.

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 3371/UBND-XD Công văn số 3373/UBND-XD Công văn số 3372/UBND-XD ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Bình Định về công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2006 phần xây dựng, lắp đặt, phần khảo sát xây dựng và đơn giá ca máy và thiết bị thi công;
Sở Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Dự án đầu tư xây dựng công trình (bao gồm cả Báo cáo Kinh tế kỹ thuật XDCT) sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp nhà nước có dự toán được tính theo bộ đơn giá xây dựng năm 2006 của tỉnh Bình Định, có khối lượng thi công từ ngày 01/01/2009 về sau, xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định thì được áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công theo hướng dẫn này.

II. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình:

a. Đối với công trình xây dựng ở các huyện thuộc tỉnh Bình Định:

- Chi phí nhân công: NC = (b1+ b2 + b3 +b4+........+ bn ) x 1,857.

- Chi phí máy thi công: M = Tổng chi phí máy ĐG 2006 x 1,197.

b. Đối với công trình xây dựng ở thành phố Quy Nhơn:

- Chi phí nhân công: NC = (b1+ b2 + b3 +b4+........+ bn ) x 1,971.

- Chi phí máy thi công: M = Tổng chi phí máy ĐG 2006 x 1,218.

Trong đó:

1,197 và 1,218 = KM (hệ số máy thi công theo TT 05/2009/TT-BXD)

b1 : Tổng chi phí nhân công theo ĐG 2006;

1,857 và 1,971 = KNC (hệ số nhân công theo TT 05/2009/TT-BXD)

b1, b2... bn : Theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 22/02/2008 của Sở Xây dựng Bình Định.

2. Các khoản mục khác theo quy định hiện hành (Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 22/02/2008 của Sở Xây dựng Bình Định).

3. Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng áp dụng như hệ số điều chỉnh nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình tại khoản 1, mục này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Dự án đầu tư xây dựng công trình chưa được phê duyệt hoặc đã phê duyệt nhưng chưa tổ chức thực hiện thì lập dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn này. Đối với các dự án đang triển khai dỡ dang thì thực hiện như sau:

1.1. Các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng chưa tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu thì Chủ đầu tư tự tính toán phần giá nhân công, máy thi công theo hướng dẫn này để bổ sung giá gói thầu đã phê duyệt trước khi tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

1.2. Các công trình đã tổ chức đấu thầu mà chưa ký hợp đồng thì Chủ đầu tư điều chỉnh dự toán theo theo hướng dẫn này, báo cáo cấp quyết định đầu tư điều chỉnh giá trúng thầu trước khi ký hợp đồng.

1.3. Các công trình đã ký hợp đồng, đang xây dựng dỡ dang thì Chủ đầu tư, xác định khối lượng xây dựng thực hiện theo hợp đồng từ ngày 01/01/2009 về sau để áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn này.

2. Điều chỉnh dự toán và hợp đồng xây dựng công trình:

2.1. Khi điều chỉnh dự toán xây dựng công trình không vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung.

2.2. Khi điều chỉnh dự toán vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư trước khi phê duyệt dự toán điều chỉnh.

2.3. Sau khi dự toán điều chỉnh bổ sung được phê duyệt, Chủ đầu tư căn cứ các điều khoản thoả thuận trong hợp đồng để giải quyết việc điều chỉnh hợp đồng, nếu trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá suốt quá trình thực hiện thì Chủ đầu tư và nhà thầu có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3. Đối với công trình sử dụng đơn giá xây dựng công trình riêng hoặc đơn giá xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu khác thì Chủ đầu tư, Ban đơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng cho công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình cho phù hợp.

4. Các dự án sử dụng các nguồn vốn khác có thể áp dụng các quy định của hướng dẫn này để lập tổng mức đầu tư và dự toán công trình xây dựng.

5. Hướng dẫn này điều chỉnh, bổ sung cho Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 22/02/2008 của Sở Xây dựng Bình Định hướng dẫn lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Hướng dẫn số 03/HD-SXD ngày 20/3/2008 của Sở Xây dựng Bình Định hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010, chương trình 134, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, Hướng dẫn số 08/HD-SXD ngày 11/12/2008 của Sở Xây dựng Bình Định hướng dẫn lập dự toán theo đơn giá sửa chữa công trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế BXD; 
- UBND tỉnh (thay báo cáo );
- UBND TP, các huyện;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các BQLDA ĐT&XD;
- Lãnh đạo SXD;
- Các phòng thuộc SXD; 
- Lưu VT, P.QLXD

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Trai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/HD-SXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu01/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2009
Ngày hiệu lực06/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/HD-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
     Loại văn bảnHướng dẫn
     Số hiệu01/HD-SXD
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Ngọc Trai
     Ngày ban hành06/05/2009
     Ngày hiệu lực06/05/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

        • 06/05/2009

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/05/2009

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực