Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT

Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT về trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Xây dựng - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1173/HD-SXD-STTTT

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRẠM THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI ĐỘNG (BTS) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của liên Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;
Căn cứ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 08/05/2009 của UBND tỉnh về việc Quy định các khu vực khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,
Sở Xây dựng và Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trình tự thủ tục xây dựng các công trình trạm, thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng cho tất cả các trạm thu phát sóng Thông tin di động BTS loại 1 và loại 2 thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng (GPXD) được quy định trong Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. CÁC TRẠM BTS PHẢI XIN PHÉP XÂY DỰNG:

1. Các trạm BTS phải xin phép xây dựng gồm:

- Trạm BTS loại 1 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Trạm BTS loại 2 theo quy định tại điều 5 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND Tỉnh.

2. Các trạm BTS loại 2 xây dựng ở vị trí còn lại được miễn GPXD nhưng phải thực hiện theo đúng quy định tại mục 2 phần V văn bản này.

III. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT TRẠM BTS:

1. Xác định địa điểm, vị trí quy hoạch:

- Chủ đầu tư xây dựng trạm BTS liên hệ với Sở Xây dựng (đối với trạm BTS loại 1 ở Thành phố Vĩnh Long), hoặc Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Vĩnh Long (đối với trạm BTS loại 2 ở Thành phố Vĩnh Long) và Phòng Công thương các huyện (đối với các trạm BTS trên địa bàn Huyện) để xác định địa điểm và sự phù hợp quy hoạch xây dựng.

- Chủ đầu tư liên hệ Sở Thông tin Truyền thông để xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới viễn thông.

2. Việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình: (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình) được thực hiện theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

3. Lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật:

Chủ đầu tư lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công, tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định (nếu trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thẩm định thì thuê tư vấn có đủ năng lực thực hiện thẩm tra làm cơ sở quyết định phê duyệt).

4. Lập thủ tục xin phép xây dựng:

- Đối với trạm BTS loại 1 ở khu vực Thành phố Vĩnh Long chủ đầu tư nộp hồ sơ xin GPXD tại Phòng tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Long.

- Đối với trạm BTS loại 2 ở khu vực Thành phố Vĩnh Long chủ đầu tư nộp hồ sơ xin GPXD tại Phòng tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc UBND Thành phố Vĩnh Long.

- Đối với trạm BTS ở khu vực các huyện chủ đầu tư nộp hồ sơ xin GPXD tại Phòng tiếp nhận và giao trả hồ sơ thuộc UBND các huyện.

5. Thông báo khởi công xây dựng:

Chủ đầu tư thông báo cho UBND cấp xã nơi lắp đặt trạm BTS ít nhất 07 (bảy) ngày trước khi khởi công lắp đặt và thông báo cho cơ quan cấp GPXD tiến hành định vị, kiểm tra công trình theo GPXD được cấp.

6. Thực hiện kiểm định:

Các trạm BTS trước khi đưa vào khai thác sử dụng chủ đầu tư phải thực hiện kiểm định theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông - nay là Bộ Thông tin và Truyền thông về “Ban hành Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông”), và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất 07 (bảy) ngày kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận kiểm định công trình.

IV. HỒ SƠ CẤP PHÉP XÂY DỰNG:

1. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 1 bao gồm:

a) Đơn xin giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 của Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009.

b) Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đúng mục đích sử dụng đất;

c) Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định bao gồm bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước.

2. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng đối với trạm BTS loại 2 nằm trong Khu vực phải xin giấy phép xây dựng bao gồm:

a) Đơn xin giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009;

b) Hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình;

c) Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình, bản vẽ các mặt đứng, mặt cắt điển hình của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình (Hồ sơ thiết kế phải đảm bảo khả năng chịu lực, an toàn, ổn định công trình và cột ăngten sau khi lắp đặt).

V. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG:

1. Thực hiện như khoản 2 Điều 6, Quy định kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND.

- Sở Xây dựng cấp phép công trình trạm BTS loại 1 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

- UBND thành phố cấp phép công trình trạm BTS loại 2 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

- UBND các huyện cấp giấy phép xây dựng các trạm BTS trên địa bàn huyện.

2. Các trạm BTS loại 2 được lắp đặt ở ngoài phạm vi khu vực phải xin giấy phép xây dựng thì được miễn giấy phép xây dựng nêu ở Điều 5 quy định này, nhưng chủ đầu tư phải thực hiện các điều kiện sau đây:

a. Có hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình;

b. Có thiết kế đảm bảo yêu cầu theo quy định sau:

+ Trước khi thiết kế đơn vị thiết kế phải có trách nhiệm khảo sát, kiểm tra bộ phận chịu lực của công trình để xác định vị trí lắp đặt cột ăng ten và thiết bị phụ trợ.

+ Khi thiết kế kết cấu và thiết kế thi công cột ăng ten, đơn vị thiết kế phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình, điều kiện tự nhiên, khí hậu của khu vực lắp đặt để thiết kế đảm bảo khả năng chịu lực, an toàn và ổn định công trình và cột ăng ten sau khi lắp đặt.

3. Đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý, bảo vệ vùng trời theo quy định của pháp luật.

4. Tuân thủ yêu cầu về tiếp đất, chống sét, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành.

5. Phải thực hiện đúng nội dung mục 6 phần III, hướng dẫn này.

VI. THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG TRẠM BTS.

1. UBND cấp xã kiểm tra, kịp thời quyết định đình chỉ và xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng đối với trường hợp chủ đầu tư xây dựng công trình trạm BTS không có GPXD, sai GPXD.

2. UBND huyện, thành phố thực hiện:

- Kiểm tra công trình trạm BTS theo GPXD do UBND Huyện, Thành phố cấp.

- Tổ chức thanh, kiểm tra xử lý vi phạm các quy định về xây dựng trạm BTS (kể cả các trường hợp do UBND xã chuyển lên và các trường hợp công trình xây dựng không đúng GPXD được cấp).

3. Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông:

- Sở Xây dựng kiểm tra công trình trạm BTS1 ở thành phố Vĩnh Long theo GPXD do Sở Xây dựng cấp.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thanh, kiểm tra việc xây dựng trạm BTS theo kế hoạch (nếu có) hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm.

VII. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO:

1. Chủ đầu tư: Trong thời hạn 7 ngày sau khi xây dựng xong công trình và thực hiện việc kiểm định trạm BTS trước khi đưa vào khai thác chủ đầu tư phải gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan cấp GPXD để theo dõi.

2. Phòng Công thương Huyện, Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Vĩnh Long báo cáo cho Sở Xây dựng định kỳ hàng tháng về tình hình cấp GPXD, danh sách các trạm BTS được cấp GPXD và việc xử lý vi phạm hành chính về xây dựng đối với trạm BTS (nếu có) trên địa bàn Huyện - Thành phố.

3. Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo định kỳ cho UBND Tỉnh, Bộ Xây dựng về tình hình cấp GPXD, xử lý vi phạm hành chính về đối với trạm BTS trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về trình tự thủ tục xây dựng các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Xây dựng để được hướng dẫn./. 

 

SỞ XÂY DỰNG
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Học Triết

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thành

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện, thành phố;
- Sở TTTT, Sở Xây dựng;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu VT.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1173/HD-SXD-STTTT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu1173/HD-SXD-STTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2009
Ngày hiệu lực07/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1173/HD-SXD-STTTT

Lược đồ Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu1173/HD-SXD-STTTT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long, ***
        Người kýĐặng Học Triết, Trần Văn Thành
        Ngày ban hành07/12/2009
        Ngày hiệu lực07/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 1173/HD-SXD-STTTT trình tự thủ tục xây dựng công trình trạm thu

         • 07/12/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/12/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực