Hướng dẫn 4681/HD-BNN-TCCB

Hướng dẫn 4681/HD-BNN-TCCB năm 2019 về tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 4681/HD-BNN-TCCB 2019 phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4681/HD-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011-2020

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-BNN-VPĐP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 26/4/2019 của Ban Thi đua

- Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 (Sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua), Bộ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổng kết Phong trào thi đua như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của Phong trào thi đua giai đoạn 2011-2020.

2. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua.

3. Rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua trong các năm tiếp theo.

4. Việc tổng kết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về việc tổ chức phát động, triển khai Phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị trong triển khai các chương trình, dự án, đề án xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực đơn vị phụ trách.

3. Đánh giá tác động cụ thể của Phong trào thi đua trong góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được giao.

4. Đánh giá mặt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua; những kiến nghị, đề xuất tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua trong các năm tiếp theo.

5. Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

6. Cách thức tổng kết:

- Các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết Phong trào thi đua gắn với việc sơ, tổng kết nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

- Các Khối thi đua lồng ghép nội dung tổng kết Phong trào thi đua vào nội dung Hội nghị sơ/tổng kết công tác thi đua khen thưởng.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành tổng kết Phong trào thi đua gắn với Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Quyết định số 975/QĐ-BNN-VPĐP ngày 26/3/2019) vào tháng 9/2019.

III. KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Đối tượng: Tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

2. Tiêu chuẩn:

a. Đối với tập thể:

- Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến Phong trào thi đua và cụ thể hóa thành nhiệm vụ chính trị để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Có giải pháp, sáng kiến, đề xuất tham mưu cho Bộ trong việc xây dựng thể chế, chính sách, biện pháp chỉ đạo các địa phương để thúc đẩy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Có tổ chức hoạt động cụ thể, thiết thực, trực tiếp hỗ trợ địa phương, nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong việc xây dựng nông thôn mới.

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b. Đối với cá nhân:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động do thủ trưởng và cấp ủy đơn vị tổ chức về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, là điển hình trong Phong trào thi đua.

- Có giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao vào thực tiễn đóng góp vào nhiệm vụ chung của đơn vị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Gương mẫu, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế cơ quan đơn vị.

3. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

3.1. Danh hiệu thi đua: Cờ thi đua của Bộ.

3.2. Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị; Bằng khen của Bộ trưởng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Ba.

4. Số lượng khen thưởng:

- Cờ thi đua của Bộ: Khối thi đua xem xét đề nghị Bộ trưởng tặng không quá 02 Cờ thi đua Bộ/01 khối thi đua.

- Bằng khen Bộ trưởng: Các cơ quan, đơn vị xem xét đề nghị Bộ trưởng tặng không quá 02 Bằng khen; đối với các Tổng cục, Viện đặc biệt, Trường Đại học, Học viện xem xét đề nghị Bộ trưởng tặng không quá 05 Bằng khen.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba: Trên cơ sở hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, Bộ sẽ lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất để trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương theo hướng dẫn của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.

5. Hồ sơ khen thưởng:

- Về số lượng: 01 bộ đối với Cờ Thi đua của Bộ và Bằng khen của Bộ trưởng; 03 bộ đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 04 bộ đối với Huân chương (Vụ Tổ chức cán bộ sẽ thông báo riêng).

- Hồ sơ gồm: Tờ trình, Biên họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị; báo cáo thành tích của tập thể/cá nhân (Mẫu số 07 - Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017).

6. Kinh phí:

- Mức thưởng kèm theo danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo quy định.

- Tiền thưởng kèm theo Giấy khen, Bằng khen, Huân chương trích từ Quỹ thi đua khen thưởng của đơn vị.

- Tiền thưởng kèm theo danh hiệu Cờ thi đua của Bộ trích từ Quỹ thi đua khen thưởng của Bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

- Tiến hành đánh giá tổng kết Phong trào thi đua và gửi Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua của đơn vị (Phụ lục 1) về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/7/2019.

- Tổ chức xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền. Hồ sơ khen thưởng gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/8/2019.

2. Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

- Tiến hành đánh giá tổng kết Phong trào thi đua, lồng ghép nội dung tổng kết Phong trào thi đua vào nội dung Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Khối (Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2018-2019 đối với khối đào tạo).

- Gửi Báo cáo sơ/tổng kết; Tờ trình đề nghị khen thưởng Danh hiệu Cờ thi đua của Bộ; Biên bản họp Khối và Báo cáo thành tích về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/8/2019.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổng kết Phong trào thi đua.

- Tổng hợp Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua.

- Trình Bộ xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

4. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương:

- Tham gia thẩm định thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Phong trào thi đua.

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của ngành.

Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện Hướng dẫn1 này của Bộ với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm./.

 


Nơi nhận:
- - Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Ban Thi đua KTTW;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công đoàn NN và PTNT Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Phụ lục 1:

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011 -2020
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số    /HD-BNN-TCCB ngày    tháng    năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

2. Khó khăn

3. Nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị trong triển khai các chương trình, dự án, đề án xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực đơn vị phụ trách.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về việc tổ chức phát động, triển khai Phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị trong triển khai các chương trình, dự án, đề án xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực đơn vị phụ trách. Cách làm hay, sáng tạo, huy động nguồn lực xã hội hóa, phát huy sáng kiến và đề xuất những chính sách xây dựng nông thôn mới phù hợp.

3. Đánh giá tác động cụ thể của Phong trào thi đua trong góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được giao gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá mặt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua; những kiến nghị, đề xuất tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua trong các năm tiếp theo./.1 Chi tiết xin liên hệ Đ/c Vũ Thị Thanh Xuân, Phó trưởng Phòng Thi đua khen thưởng. ĐT: 0243.8434673; 0984513034. Đ/c Phạm Văn Khang, Chuyên viên Phòng Thi đua khen thưởng. ĐT: 0243.7347258; 0912553434.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4681/HD-BNN-TCCB

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu4681/HD-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2019
Ngày hiệu lực03/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4681/HD-BNN-TCCB

Lược đồ Hướng dẫn 4681/HD-BNN-TCCB 2019 phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 4681/HD-BNN-TCCB 2019 phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu4681/HD-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành03/07/2019
        Ngày hiệu lực03/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 4681/HD-BNN-TCCB 2019 phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 4681/HD-BNN-TCCB 2019 phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

           • 03/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực