Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD

Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương đã được thay thế bởi Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD năm 2013 điều chỉnh d toán xây dựng theo lương tối thiểu mới Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 25/11/2013.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương


UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 526/SXD-QLHĐXD

Gia Lai, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/10/2011

Kính gửi:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku
- Các Sở quản lý chuyên ngành.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3458/UBND-CNXD ngày 28/10/2011 V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011.

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Căn cứ văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP.

Sở Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

- Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011.

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình và chi phí nhân công khảo sát trong dự toán khảo sát xây dựng công trình lập theo bảng lương tại Phụ lục số 6 Hướng dẫn 377/SXD-HD ngày 14/9/2009 của Sở Xây dựng nhân với hệ số điều chỉnh nhân công như sau:

a. Thành phố Pleiku: KĐCNCXD,SC,LĐ = KĐCNCKSXD = 2,385

b. Các huyện và thị xã: KĐCNCXD,SC,LĐ = KĐCNCKSXD = 2,154

1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công trong xây dựng, lắp đặt và sửa chữa công trình, khảo sát xây dựng theo văn bản số 169/UBND-CN ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh Gia Lai V/v công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

a. Thành phố Pleiku: KĐCMTCXD,SC,LĐ = KĐCMKSXD = 1,33

b. Các huyện và thị xã: KĐCMTCXD,SC,LĐ = KĐCMKSXD = 1,312

13. Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình và chi phí nhân công khảo sát xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh (theo văn bản số 168/UBND-CN ngày 21/01/2008) nhân với hệ số điều chỉnh chi phí nhân công như sau:

a. Thành phố Pleiku: KĐCNCXD,SC,LĐ = KĐCNCKSXD = 3,444

b. Các huyện và thị xã: KĐCNCXD,SC,LĐ = KĐCNCKSXD = 3,111

2. Áp dụng:

2.1. Đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu quả thi hành (trước Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ bộ đơn giá XDCT), Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công được áp dụng hệ số tại điểm 1.3 của mục 1 nêu trên; hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (phần nhân công) được áp dụng hệ số tại điểm 1.2 của mục I nêu trên. Nếu dự toán, công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người Quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2.2. Đối với các Dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực (thực hiện theo Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ bộ đơn giá XDCT) và Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công được áp dụng theo hệ số ở điểm 1.1 của mục I, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo hệ số ở điểm 1.2 của mục 1 việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt.

3. Một số chi phí khác tính bằng định mức (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Điều chỉnh giá hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện:

Hướng dẫn này thay thế cho hướng dẫn số 271/SXD-HD ngày 12/7/2011 của Sở Xây dựng.

Chủ đầu tư căn cứ vào các nội dung Hướng dẫn nêu trên tổ chức thực hiện điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Giám đốc, các PGĐ Sở Xây dựng;
- Các cơ quan QLĐT & XD.
- Lưu VT, QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Đại

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 526/HD-SXD ngày 07/11/2010 của Sở Xây dựng Gia Lai)

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

TT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M

 

1

Chi phí vật liệu

 

VL

2

Chi phí nhân công

b1 + b2

NC

2.1

Điều chỉnh nhân công trong dự toán

Bdt x KĐCNCXD,SC,LĐ

b1

2.2

Phụ cấp khu vực nhân công

b1 x Kkv

b2

3

Chi phí máy thi công

Cdt x KĐCMTCXD,SC,LĐ

M

4

Trực tiếp phí khác

(VL+NC+M) x tỷ lệ quy định

TT

 

Chi phí trực tiếp

VL + NC + M + TT

T

II

Chi phí chung

T x tỷ lệ quy định

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(T + C) x tỷ lệ quy định

TL

 

Chi phí xây dựng trước thuế

(T + C + TL)

G

IV

Thuế giá trị gia tăng

G x TGTGT-XD

GTGT

 

Chi phí xây dựng sau thuế

G + GTGT

GXD

V

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công

G x tỷ lệ x (1 + TGTGT-XD)

GXDNT

 

Tổng cộng

GXD + GXDNT

GXD

Ghi chú:

Bdt: Chi phí nhân công trong dự toán xây dựng, sửa chữa, lắp đặt.

KĐCNCXD,SX,LĐ: Hệ số điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng, sửa chữa và lắp đặt trong xây dựng.

KKV: Hệ số phụ cấp khu vực tại nơi xây dựng công trình.

Cdt: Chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng.

KĐCMTCXD,SC,LĐ: Hệ số điều chỉnh máy thi công trong dự toán xây dựng, sửa chữa, lắp đặt trong xây dựng.

 

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

TT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M

A

1

Chi phí vật liệu

 

VL

2

Chi phí nhân công

b1 + b2

NC

2.1

Điều chỉnh nhân công trong dự toán

Bdt x KĐCNCKSXD

b1

2.2

Phụ cấp khu vực nhân công

b1 x Kkv

b2

3

Chi phí máy khảo sát

Cdt x KĐCMKSXD

M

II

Chi phí chung

NC x tỷ lệ quy định

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(A + C) x tỷ lệ quy định

D

IV

Chi phí viết phương án, báo cáo kết quả khảo sát

(A+C+D) x tỷ lệ quy định

E

V

Chi phí nhà ở tạm

(A+C+D) x tỷ lệ quy định

I

 

Chi phí khảo sát trước thuế

A + C+ D + E + I

G

VI

Thuế giá trị gia tăng

G x TGTGT-XD

GTGT

VII

Chi phí khảo sát sau thuế

G + GTGT

GKS

Ghi chú:

Bdt: Chi phí nhân công theo dự toán khảo sát.

KĐCNCKSXD: Hệ số điều chỉnh nhân công khảo sát xây dựng

(KĐCNCKSXD = KĐCNCXD,SC,LĐ).

KKV: Hệ số phụ cấp khu vực công nhân khảo sát xây dựng tại nơi khảo sát.

Cdt: Chi phí máy trong dự toán khảo sát xây dựng.

KĐCMKSXD: Hệ số điều chỉnh máy thi công trong công tác khảo sát xây dựng công trình (KĐCMKSXD = KĐCMTCXD,SC,LĐ).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 526/SXD-QLHĐXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu526/SXD-QLHĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2011
Ngày hiệu lực01/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 526/SXD-QLHĐXD

Lược đồ Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu526/SXD-QLHĐXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýNguyễn Kim Đại
        Ngày ban hành07/11/2011
        Ngày hiệu lực01/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/11/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 526/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương