Văn bản khác 04/KH-UBND

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 công tác thông tin đối ngoại Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020; Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của BThông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019,

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng bàn hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, quản lý điều hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện, thành phố về công tác thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của thành phố.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố, giúp công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn.

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong thành phố về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái.

- Thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đi ngoại để quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng của thành phố nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong thành phố cũng như cộng đồng quốc tế, kiều bào ta nước ngoài đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của thành phố. Từ đó, thúc đẩy thu hút đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội giữa thành phố với các địa phương khác trong nước, với nước ngoài ngày càng hiệu quả, thiết thực.

- Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương khác trong nước và quốc tế về kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ tốt cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại phù hợp với quan hệ đối ngoại đa phương trong từng giai đoạn phát triển.

2. Yêu cầu

- Triển khai có hiệu quả Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

- Đảm bảo sự lãnh đạo, giám sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố và sự quản lý điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố về công tác thông tin đối ngoại.

- Phát huy sức mnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hải Phòng trong tình hình mới.

- Hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

- Hoạt động thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội có sự phối kết hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong nước.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan để cập nhật các thông tin chính xác, kịp thời nhằm đấu tranh phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2019

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại

- Nội dung trọng tâm: “Tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia”.

- Thời gian: Quý II năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

2.1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của thành phố; các thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và các thành tựu về quyn con người trên địa bàn thành phố

- Nội dung:

+ Đẩy mạnh cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của thành phố Hải Phòng.

+ Tăng cường thông tin chính thức của Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn.

+ Cung cấp thông tin tình hình trong nước, thế giới và Hải Phòng: thông tin tình hình thế giới trên các lĩnh vực; thông tin về quan hệ giữa Việt Nam với các nước và các thông tin khác nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam với các nước; phục vụ phát triển kinh tế đất nước; thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.

+ Thông tin thời sự nổi bật trong nước, các sự kiện lớn của Việt Nam trong năm 2018.

- Thời gian: cả năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan.

2.2. Hợp tác với Kênh truyền hình đối ngoại xây dựng và thực hiện chương trình thông tin, tuyên truyền, quảng bá về thành phố Hải Phòng.

- Nội dung: các tin, bài, phóng sự, hình ảnh tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội... của thành phố Hải Phòng.

- Thời gian: năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: VTV4, VTC10, VOV5 và các đơn vị liên quan.

3. Thông tin về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của thành phố;

- Nội dung: Tập trung vào các nội dung: tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia; vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017 - 2020; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.

- Thời gian: cả năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Ngoại vụ.

4. Quảng bá hình ảnh của thành phố, tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố;

- Nội dung: Kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của thành phố.

- Thời gian: Quý I năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các cơ quan báo chí; các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

5. Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến thành phố được dư luận nước ngoài quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam và thành phố Hải Phòng trên mạng xã hội.

- Nội dung:

+ Tổng hợp thông tin báo chí trong nước viết về Hải Phòng; chủ động phát hiện, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố.

+ Chủ động cung cấp những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ; triển khai các biện pháp thông tin tuyên truyền cần thiết để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của thành phố Hải Phòng trên các lĩnh vực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin bị xuyên tạc, sai sự thật nhất là liên quan đến các vấn đề: tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, chủ quyền lãnh thổ...

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

6. Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ của Tổ quốc

6.1. Tổ chức Triển lãm bản đồ Hoàng Sa - Trường Sa: những bằng chứng lịch sử”

- Địa điểm: tại các trường học trên địa bàn thành phố.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Giáo dục và Đạo tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan.

6.2. Thu thập các tài liệu liên quan tới chủ quyền biển, đảo để cập nhật dữ liệu, nội dung cho Hệ thống tư liệu và thư viện điện tử thông tin và tuyên truyền khu vực biển đảo được xây dựng năm 2017.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

6.3. Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam Biển Đông

- Nội dung:

+ Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

+ Tổ chức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.

- Thời gian: cả năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Ngoại vụ.

7. Tổ chức các sự kiện trong và ngoài nước để thông tin, tuyên truyền, quảng bá về thành phố.

7.1. Tiếp tục tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2019 để quảng bá du lịch, kết hợp giữa việc tổ chức Lhội với các sự kiện văn hóa, du lịch.

- Thời gian: Tháng 5/2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

7.2. Tổ chức các cuộc triển lãm về sản phẩm biển.

- Thời gian: Năm 2019.

- Số lượng, địa điểm: ít nhất 01 cuộc triển lãm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

7.3. Tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo quốc tế...) xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước

- Nội dung: Thông tin về quan hệ hp tác quốc tế, đặc biệt là các đối tác kinh tế của thành phố Hải Phòng với các địa phương ngoài nước; Thông tin về sự chủ động và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương, các diễn đàn, hội nghị khu vực và quốc tế dành cho các thành phố, địa phương trên thế giới nhằm quảng bá hình ảnh và các sản phẩm thế mạnh của thành phố Hải Phòng; Thông tin về lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố Hải Phòng; các tiềm năng, thế mạnh, chính sách của thành phố trong xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với thành phố trong hội nhập kinh tế quốc tế,...

- Thời gian: Năm 2019.

- Số lượng, địa điểm: ít nhất 01 sự kiện trong nước, 01 sự kiện ở nước ngoài.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hải Phòng

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

8. Theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước viết về thành phố Hải Phòng; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố

- Nội dung:

+ Hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố Hải Phòng; tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng định kỳ trong Giao ban báo chí.

+ Nghiên cứu, tổng hợp, dự báo tình hình phục vụ công tác thông tin đối ngoại và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

+ Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí uy tín trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài tìm hiểu, đưa tin, quảng bá về Hải Phòng.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố, các cơ quan báo chí của thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

9. Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố, tuyên truyền tổng quan kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng.

- Nội dung:

+ Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố, tuyên truyền tổng quan kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện những chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế của Đảng bộ và chính quyền các cấp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

+ Thông tin về thành tựu kinh tế - xã hội Hải Phòng đạt được như: công nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp phát triển nông thôn; thu hút đầu tư nước ngoài; thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quản lý, phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh; quốc phòng an ninh...

+ Ấn phẩm thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố, tuyên truyền tổng quan kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng là sản phẩm thông tin đối ngoại xuất bản định kỳ hàng năm của thành phố, được sử dụng làm quà tặng của lãnh đạo thành phố cho các đoàn khách trong nước, quốc tế đến thăm Hải Phòng cũng như dùng làm quà tặng của lãnh đạo thành phố khi đi công tác nước ngoài và tỉnh bạn; làm tư liệu nghiên cứu, tham khảo phục vụ cho công tác của các đồng chí cán bộ, lãnh đạo của thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện... Quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng tới bạn bè quốc tế nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

- Thời gian: Quý I năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hải Phòng và các đơn vị liên quan.

10. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình phối hp giữa SThông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển giai đoạn 2011-2020

- Nội dung: Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới, biển về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tình hình biển đảo Việt Nam; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

11. Hoạt động Thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế

Triển khai theo Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hải Phòng năm 2019 được cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách thành phố năm 2019 và huy động từ các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ danh mục nhiệm vụ (gửi kèm theo), các đơn vị xây dựng Kế hoạch và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tng hp gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết định phân bổ.

(có Danh mục nhiệm vụ và dự trù kinh phí kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chung, chủ động phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nhà báo thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giao ban báo chí định kỳ nhằm định hướng thông tin đối với các cơ quan báo chí, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền quảng bá về thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại Hải Phòng và các đoàn báo chí của thành phố ra tác nghiệp tại nước ngoài.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền trong các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao chủ trì trong Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho các cán bộ cấp phòng trở lên và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

- Tổng hợp Kế hoạch và dự kiến kinh phí thực hiện của các đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết định phân bổ.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo định kỳ và đột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố và các đơn vị liên quan kịp thời phát ngôn, cung cấp thông tin phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh thành phố.

3. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho các cán bộ cấp phòng trở lên và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

- Hợp tác chặt chẽ với các địa phương có quan hệ kết nghĩa với thành phố, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế (OECD, WCCD, Citynet,...) để thiết lập và duy trì kênh thông tin có lợi cho công tác đối ngoại của thành phố.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền quảng bá hình ảnh thành phố qua các đoàn ra, đoàn vào.

- Tổ chức biên soạn và phát hành các ấn phẩm định kỳ phục vụ tuyên truyền đối ngoại của thành phố.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình báo chí nước ngoài viết về thành phố; kịp thời xử lý thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh thành phố.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quảng bá các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá các hình ảnh thành phthông qua các diễn đàn kinh tế, hội nghị trong nước và quốc tế.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn và xuất bản ấn phẩm Toàn cảnh kinh tế - xã hội Hải Phòng năm 2019.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

- Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2019 để quảng bá du lịch, kết hợp giữa việc tổ chức Lễ hội với các sự kiện văn hóa và du lịch.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh của thành phthông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

- Biên soạn và phát hành các văn hóa phẩm quảng bá về lịch sử truyền thống, văn hóa và con người Hải Phòng.

6. Sở Du lịch

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành các ấn phẩm quảng bá về du lịch Hải Phòng.

7. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hải Phòng

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung, chương trình đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo quốc tế...) nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào thành phố.

- Thực hiện xuất bản các ấn phẩm giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư và danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư của thành phố.

- Cung cấp thông tin liên quan về cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư của thành phố nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố để đăng tải trên các phương tiện truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thành phố.

8. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương mở rộng thị trường, tăng cường giao lưu hợp tác, tìm kiếm đối tác đầu tư vào thành phố.

- Tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

9. Sở Tài chính

Tổng hợp, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo đúng quy định.

10. Công an thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố.

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin liên quan đến an ninh đối ngoại của thành phố, đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động tại thành phố.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

- Tham mưu, chỉ đạo kịp thời định hướng thông tin đối ngoại về các vấn đề an ninh, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Phối hợp vi SThông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối đối ngoại của nước ta; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

12. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực ven biển, hải đảo giai đoạn 2011-2020.

13. Các cơ quan báo chí thành phố

- Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và thành phố, tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình thời sự trong nước và quốc tế, thông tin về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam, tình hình hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố; thông tin của thành phố trên lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

- Các cơ quan báo chí tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại của thành phố.

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật về thành phố và đất nước.

14. Các sở, ban, ngành, đoàn thvà Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của ngành, địa phương năm 2019 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phân công cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại và chịu trách nhiệm triển khai.

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đơn vị quản lý, phản bác các thông tin sai sự thật theo đúng quy định của pháp luật.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- Cục Thông tin đối ngoại - Bộ TT&
TT;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Công an thành phố;
- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội BP Hải Phòng
;
- Đại PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
- UBND các quận, huyện;

- CVP, PCVP Tr.H.Kiên;
- Phòng KTGSTĐKT;
- CV: GD;
- L
ưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nhiệm v

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Dự kiến kinh phí

1

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại về nội dung trọng tâm “Tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên gii lãnh thquốc gia”

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ.

Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quý II/năm 2019

40

2

Thông tin về chủ trương, đường li của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

 

2.1

Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của thành phố; các thành tựu trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và các thành tựu về quyền con người trên địa bàn thành phố

Báo Hải Phòng, Đài PT&TH Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Năm 2019

50

2.2.

Hợp tác với kênh truyền hình đối ngoại xây dựng và thực hiện chương trình thông tin, tuyên truyền, quảng bá về thành phố Hải Phòng.

Sở Thông tin và Truyền thông.

VTV4, VTC10, VOV và các đơn vị liên quan.

Năm 2019

100

3

Thông tin về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của thành phố; tập trung vào các nội dung: tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia; vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017 - 2020; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam Biển Đông

Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Thành ủy; Sở Ngoại vụ.

Năm 2019

50

4

Quảng bá hình ảnh của thành phố, tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố; xây dựng Kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Các cơ quan báo chí;

- Các sở, ban, ngành;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Quý I/năm 2019

100

5

Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh, thành phố được dư luận nước ngoài quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, thành ph; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam và thành phố Hải Phòng trên mạng xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Năm 2019

50

6

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ của Tổ quốc

 

6.1

Tổ chức Triển lãm bản đ“Hoàng Sa - Trường Sa: những bằng chứng lịch sử” tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Giáo dục và Đạo tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan.

Năm 2019

100

6.2

Thu thập các tài liệu liên quan tới chủ quyền biển, đảo để cập nhật dữ liệu, nội dung cho Hệ thống tư liệu và thư viện điện tử thông tin và tuyên truyền khu vực biển đảo được xây dựng năm 2017.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Cục Thông tin đối ngoại (Bộ Thông tin và Truyền thông);

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng;

- Bộ Tư lệnh Hải quân;

- UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm 2019

100

6.3

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

- Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Thành ủy; Sở Ngoại vụ.

Năm 2019

100

7

Tổ chức các sự kiện trong và ngoài nước để thông tin, tuyên truyền, quảng bá về thành phố

 

7.1

Tiếp tục tổ chức Lễ hội Hoa Phượng năm 2019 để quảng bá du lịch, kết hợp giữa việc tổ chức Lễ hội với các sự kiện văn hóa, du lịch.

Sở Văn hóa và Th thao

Các, Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Tháng 5/2019

 

7.2

Tổ chức các cuộc triển lãm về sản phẩm biển.

Sở Văn hóa và Thể thao

y ban nhân dân các quận, huyện.

Năm 2019

100

7.3

Tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo quốc tế...) xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hi Phòng

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm 2019

100

8

Theo dõi, tng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước viết về thành phố Hải Phòng; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Sở Ngoại vụ;

- Công an thành phố;

- Các cơ quan báo chí của thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Năm 2019

 

9

Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố, tuyên truyền tng quan kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng

Sở Thông tin và Truyền thông

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Các đơn vị liên quan.

Năm 2019

100

10

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình phối hp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển giai đon 2011-2020

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan

Năm 2019

80

 

Tổng số kinh phí

1.070

 

Bằng chữ: Mt tỷ không trăm bảy mươi triệu đồng chn./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu04/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2019
Ngày hiệu lực05/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 công tác thông tin đối ngoại Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 công tác thông tin đối ngoại Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu04/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Xuân Bình
        Ngày ban hành05/01/2019
        Ngày hiệu lực05/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 công tác thông tin đối ngoại Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 công tác thông tin đối ngoại Hải Phòng

           • 05/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực