Văn bản khác 08/KH-UBND

Kế hoạch 08/KH-UBND công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 08/KH-UBND công tác phòng chống tham nhũng Huế 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2005, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tnh ủy, nhm chủ động phòng, chng tham nhũng.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác PCTN, góp phần giữ vững n định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các ngun lực nhm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác PCTN.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh đáp ứng, yêu cu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng tại các đơn vị.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đng, pháp lut của Nhà nước về PCTN: Công ước Liên hợp quốc về chng tham nhũng; Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thsố 33-CT/TU ngày 21/02/2014 của Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đo của Đảng đi với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị s50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đi với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ th s12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hin xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch s 117/KH-UBND ngày 01/8/2016 về việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vTỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chng tham nhũng và Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 13/10/2016 về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thXV về phòng, chng tham nhũng, lãng phí của tỉnh;

- Vic tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chng tham nhũng phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tc thực hiện việc đưa nội dung phòng, chng tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Quyết định s137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan theo các nội dung được quy định tại Luật PCTN sửa đổi, bổ sung và các văn bản quy định khác có liên quan.

- Đẩy mnh công tác cải cách hành chính; thực hiện rà soát, thay thế, sa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế bảo đảm phù hợp với tình hình thực tin. Tăng cường trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Đy mnh thực hiện công khai, minh bạch trong giao dịch hành chính, quản lý ngân sách qun lý đất đai, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản, tuyn dụng công chức, viên chức,...

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc công khai, minh bạch trong các hoạt động nhm chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, góp phn phòng ngừa tham nhũng phát sinh.

b) Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chun

- Thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng tại đơn vị mình theo nguyên tắc công khai, dân chủ.

c) Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

- Tiếp tục thực hiện các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32/2016/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tnh và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức;

- Xây dựng và tổ chức quán triệt những quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của đơn vị, ngành mình.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Quyết định số 1532/QĐ-UBND, ngày 04/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi theo đnh kỳ.

e) Minh bạch tài sản, thu nhập

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 21/02/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; đặc biệt là thực hiện tt việc công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

g) Cải cách hành chính

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử. Xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công cp tỉnh, cấp huyện. Củng c, kiện toàn bộ phận một cửa tại các xã, phường, thị trấn.

- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thếchuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương theo hướng gọn nhẹ, đủ năng lực hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Thực hiện tt Đề án xác đnh vị trí việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Triển khai ứng dụng các phn mềm dùng chung cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử; tăng cường slượng dịch vụ được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4, nhm đáp ứng nhu cu của người dân và doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm của người đứng đu các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; chủ động tự phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, vụ án tham nhũng và trách nhiệm của người đứng đu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

- Thực hiện nghiêm túc Nghị đnh 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phvề thực hiện dân chtrong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ, đảng viên công chc, viên chức và người lao động có ý thức tham gia phát hiện hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong tham gia phát hiện vụ việc, vụ án tham nhũng. Xây dựng cơ chế bo vệ, khen thưởng ngưi tcáo hành vi tham nhũng; đồng thời, xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng tố cáo tham nhũng đ gây mt đoàn kết nội bộ.

4. Công tác thanh tra và xử lý hành vi tham nhũng

a) Công tác thanh tra, kiểm tra gắn với phòng, chng tham nhũng

Thanh tra các cấp tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch công tác năm 2017 đã được phê duyệt. Hoạt động thanh tra kiểm tra tập trung vào việc phát hiện, chấn chnh và xlý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế chính sách, pháp lut nhm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, PCTN. Đặc bit, chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với th trưởng các cấp, các ngành. ng cường công tác x lý sau thanh tra; các kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết đnh x lý cn phải được đôn đốc thực hiện nghiêm hoặc kim tra xử lý kịp thi đi với nhưng đơn vị, cá nhân cố tình không thực hiện.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tchức kiểm tra việc thực hiện nhim vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhm ngăn ngừa kịp thời hành vi tham nhũng.

- Phát huy vai trò, tch nhiệm của các tổ chức, đoàn th, Ban Thanh tra nhân dân trong công tác phòng, chng tham nhũng.

b) Công tác điều tra, truy tố, xét xử

- Tp trung phối hợp giải quyết dt đim các vụ việc vụ án tham nhũng tn đọng từ những năm trước theo quy định, nhằm tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân và góp phần phòng ngừa tội phạm. Định kỳ, các cơ quan Công an tnh, Viện kiểm sát nhân dân tnh, Tòa án nhân dân tnh có trách nhiệm báo cáo kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng v UBND tnh (qua Thanh tra tnh) để tổng hợp.

- Công an tỉnh Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp theo Thông tư liên tịch s 02/2012/TTLT- VKSTC-TTCP-BCA-BQP, ngày 22/3/2012 trong việc phát hiện, điu tra, xử lý các vụ việc có du hiu tội phạm do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch PCTN năm 2017 và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình. Nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, đề ra các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế tại địa phương, đơn vị.

2. Các sở, ban, ngành, địa phương gửi Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) chậm nhất trước ngày 25/02/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời, bảo đảm 100% đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng.

3. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, giai đoạn từ 2011-2016.

4. Giao trách nhiệm Thanh tra tỉnh phối hợp các cơ quan có liên quan đôn đốc, theo dõi việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác PCTN của các sở, ban, ngành, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục PCTN - Thanh tra Chính phủ;
- Ban Thường vụ T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh; VKSND t
nh; TAND tnh;
- Các cơ quan thuộc UBND t
nh;
- UBND TP. Huế, các thị xã và các huyện;
- Các cơ quan nêu tại Kế hoạch này
;
- CVP, PVP và các CV;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu08/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2017
Ngày hiệu lực16/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 08/KH-UBND công tác phòng chống tham nhũng Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 08/KH-UBND công tác phòng chống tham nhũng Huế 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu08/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành16/01/2017
        Ngày hiệu lực16/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 08/KH-UBND công tác phòng chống tham nhũng Huế 2017

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 08/KH-UBND công tác phòng chống tham nhũng Huế 2017

             • 16/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực